بسم الله الرحمن الرحیم

دسته‌ها
ضمائم

شبکه مسائل «تأمین اجتماعی»

برای عرضه به صاحب‌نظران دینی جهت دریافت پاسخ‌های دین

ویرایش یک

بسم الله الرحمن الرحیم

بدون مقدمه و بدون توضیح اهمیت توجه به شبکه مسائل «تامین اجتماعی»، روند پروژه انجام شده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام در مشهد مقدس رضوی، که یک NGO ثبت شده در وزارت کشور است و طبق اساسنامه یک مؤسسه تحقیقاتی، آموزشی است و بیانیه ماموریت آن، «طراحی سیستم‌های دینی در مقیاس تمدنی» است، در حال برگزاری یک دورهٔ تربیت محقق طراحی سیستم‌های دینی است؛ این دوره یک دوره دو ساله با ۸۰ واحد کارگاهی است و شرط ورودی آن، اشتغال به درس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه است (اتمام سطح سه یا مقطع کارشناسی ارشد). (ضمیمه یک)

در این دوره، روش تحقیق پیشرفته (با رویکرد مدل‌سازی) و الگوریتم اجتهاد (در مقیاس تمدنی)، دو هسته اصلی محتوا می‌باشند.

در قسمت روش تحقیق مدل‌سازانه، در فصل مسأله‌شناسی، ابزارهای تحلیل موضوع و تبدیل موضوع به مسأله مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و در نهایت «بسته ابزارهای تحلیل» تولید شد. (ضمیمه دو)

به جهت کارورزی و ایجاد مهارت در محققین برای «تحلیل موضوع و تبدیل به شبکه مسائل» نمونه‌های زیر در طول دوره مورد بررسی قرار گرفت:

  •  «توکل و شاخص‌های آن» برای استفاده در پایان‌نامه دکترا در رشته مدیریت با عنوان «کاربرد توکل در فرآیندهای سازمانی»
  •  «ثروت و شاخص‌های آن» برای استفاده در پروژه مدل تولید ثروت برای کارآفرینی (پیشنهادی شهرداری مشهد)
  •  «بهداشت و شاخص‌های آن» برای استفاده در پروژه «سیستم بهداشتی اسلام» (پروژه سال جاری مؤسسه)
  •  «تمدن و شاخص‌های تمدن‌سازی» برای استفاده در پروژه «نقشه راه الگوی اسلامی پیشرفت» (پروژه مؤسسه)

تحلیل و بررسی مدل «رفاه و تامین اجتماعی براساس نگرش اسلام» از طرف جناب آقای دکتر کریمی از وزارت رفاه پیشنهاد گردید، که به علت تعهدات مؤسسه، در سال جاری قابل انجام نبود لیکن بر قرار گرفتن موضوع «رفاه و تامین اجتماعی» در فهرست کارورزی محققین دوره و تولید شبکه مسائل آن توافق گردید.

جدول پیوست شده، فعالیتی است که در طول ۱۰ روز، ۱۵ نفر محققین دوره، به صورت آموزش‌پژوهش‌محور و انجام کار عملی، تولید کرده‌اند (ضمیمه سه= فیلم جلسات) و توسط یکی از محققین در طول چهار روز جمع‌بندی شده است.

این جدول به صورتی است که منطق تولید سؤالات در آن ذکر شده و نوع ابزار به کار رفته در هر قسمت برای تحلیل موضوع اشاره شده است.

سؤالات جدول، از سؤالات مفهومی به سمت سؤالات فرآیندی حرکت می‌کند و از مخاطبین محترم تقاضا می‌شود تا کلیه سؤالات دیده نشده است جدول را رها نفرمایند. (۴۸۰ مسأله در جدول ارائه شده است)

در انتهای جدول، فرضیه‌هایی که در طول بحث تولید شده‌اند صِرفاً جهت احتمال کارآیی عرضه می‌شوند.

جدول شبکه مسائل رفاه و تأمین اجتماعی

ردیف

ابزار کلی

ابزار جزئی

موضوع

ردیف

مسأله

۱              

ابزار نگرشی> تعریف> تعریف لغوی

۱- مطلب ما + قدم اول از الگوریتم تعریف موضوع محور

 (تعریف لغوی)

۱/۱ – تعریف لغوی

۲/۱ – معادل لغت در زبان های دیگر

۳/۱ – کشف ریشه لغت و وزن آن (اگر از زبان هائی است که دارای ریشه است)

۱                  

آیا در لغت تأمین اجتماعی نکته خاصی برای کشف حقیقت این پدیده وجود دارد؟

۲                 

معادل تأمین اجتماعی در زبان های مختلف چیست؟

۴/۱ – تطور معنائی لغت در دوره های مختلف زمانی

۳                 

لغت تأمین اجتماعی از اولین استعمال تا کنون چه تغییرات معنائی در دوره های مختلف داشته است؟

۵/۱ – اشتراکات و تمایزات معنای لغت در دوره های مختلف زمانی

۴                 

تغییرات معنائی لغت تأمین اجتماعی در دوره های مختلف دارای چه نقاط اشتراکی بوده است؟

۵                 

تغییرات معنائی لغت تأمین اجتماعی در دوره های مختلف دارای چه نقاط تمایزی بوده است؟

۷/۱ – مترادف های لغت

۶                 

لغت تأمین اجتماعی چه مترادف هائی دارد؟

۸/۱ – اشتراکات و تمایزات معنای لغت با مترادف‌ها

۷                 

بین معنای لغت تأمین اجتماعی با سایر مترادفات آن، چه اشتراکاتی وجود دارد؟

۸                 

بین معنای لغت تأمین اجتماعی با سایر مترادفات آن، چه تمایزاتی وجود دارد؟

۹/۱ – متضاد های لغت

۹                 

لغت تأمین اجتماعی دارای چه متضاد هائی است؟

۱۰/۱ – اشتراکات بین متضاد های لغت

۱۰               

بین متضاد های لغت تأمین اجتماعی چه اشتراکاتی وجود دارد؟

۱۱/۱ – کشف معنای اصلی از روی معنای متضاد

۱۱                

بر اساس متضاد های لغت تأمین اجتماعی، تعریف تأمین اجتماعی چیست؟

۱۲/۱ – معادل کلمه مورد نظر در زبان های دیگر

۱۲               

لغت تأمین اجتماعی در سایر زبان ها چه مترادف هائی دارد؟

۱۳/۱ – جدول تطبیقی از معانی با یکدیگر

۱۳               

معنای لغت تأمین اجتماعی در زبان های مختلف چه نقاط اشتراکی دارند؟

۱۴               

معنای لغت تأمین اجتماعی در زبان های مختلف چه نقاط اختلافی دارند؟

۱۴/۱ – ثبت معنا با اشتراک گیری از جدول معانی

۱۵               

بر اساس نقاط اشتراک بین معانی لغت تأمین اجتماعی در زبان های مختلف، این لغت دارای چه تعریفی است؟

۱۵/۱ – موارد مشابه با رفاه (توسعه و پیشرفت، اقتصاد، رفاه، رضایتمندی، امنیت پلیسی و انتظامی، توانمند سازی، حمایت و رفع آسیب

۱۶               

این موارد چه تمایزی با تأمین اجتماعی دارند؟

۱۷               

رفاه و تأمین اجتماعی با چه مفاهیم دیگری مشترک است؟

۱۸               

تفاوت رفاه و تأمین اجتماعی با مفاهیم مشترک دیگر در چیست؟

۱۹               

اشتراکات رفاه و تأمین اجتماعی با مفاهیم مشترک در چیست؟

۲۰              

مفاهیم مخالف و متضاد با رفاه و تأمین اجتماعی کدام است؟

۱۶/۱ – موارد مشابه با رفاه (توسعه و پیشرفت، اقتصاد، رفاه، رضایتمندی، امنیت پلیسی و انتظامی، توانمند سازی، حمایت و رفع آسیب

۲۱               

بین مفاهیم مخالف و متضاد با رفاه و تأمین اجتماعی چه اشتراکاتی وجود دارد؟

۲۲              

با توجه به مشترکات و متضادات، نقطه مرکزی رفاه و تأمین اجتماعی کدام است؟

۲۳              

با توجه به ماتریس روابط، ارزیابی نهایی از مفهوم رفاه چگونه خواهد بود؟

۲             

ابزار نگرشی > توصیف > تعریف تفصیلی

۲ – پارادایم ها (زاویه دید)

۱/۲ – پارادایم اثبات گرائی (دید علوم تجربی)

۲۴              

آثار محسوس و ملموس رفاه و تأمین اجتماعی کدام است؟

۲/۲ – پارادایم تفسیری (دید روان شناسانه)

۲۵              

انواع تفکر و دید مردم نسبت به پدیده تأمین اجتماعی چیست؟

۳/۲ – پارادایم انتقادی (دید جامعه شناسانه)

۲۶              

ساختار های اجتماعی که فرآیند تأمین اجتماعی را پوشش می دهند کدام است؟

۴/۲ – پارادایم شبکه ای (دید فلسفی)

۲۷              

مبانی هستی شناسی، انسان شناسی و جامعه شناسی تأمین اجتماعی کدامند؟

۳             

ابزار نگرشی > توصیف > تعریف تفصیلی

۳ – شبکه مسائل

۱/۳ – علوم انسانی

۱/۱/۳ – انسان شناسی (فرآیند تربیت انسان سالم)

۲۸              

تأمین اجتماعی چگونه می تواند در تربیت انسان سالم نقش آفرینی کند؟

۲۹              

تأمین اجتماعی چه میزان در تربیت انسان سالم نقش دارد؟ (تأمین اجتماعی در بین نهاد ها و سازمان های فرهنگی – اجتماعی چه میزان در تربیت انسان سالم نقش و سهم دارد؟ )

۲/۱/۳ – معرفت شناسی و ذهن شناسی (رابطه ذهن و واقعیت و فرآیند کشف صحیح واقعیت)

 

۳۰              

تأمین اجتماعی چگونه می تواند در شکل گیری دید صحیح نسبت به واقعیات زندگی نقش آفرینی کند؟

۳۱               

چگونه می توان آسیب های واقعی را از آسیب های کاذب تشخیص داد؟

۳۲              

با چه ابزاری می توان آسیب های واقعی را شناسائی کرد؟

۳۳              

مکانیزم کشف آسیب های اجتماعی چگونه است؟

۳۴              

چگونه می توان آسیب های واقعی را تحلیل کرد؟

۳۵              

چگونه می توان انسجام و عقلانیت دستگاه مدیریت تأمین اجتماعی (اعم از برنامه ها، نهاد ها و سازمان ها، فرآیند ها و…) را اثبات کرد؟

۳۶              

چگونه می توان تعارضات بین ذهنیت برنامه ریزان با مجریان برنامه ها را برطرف کرد؟

۳۷              

چگونه می توان نیاز های اقشار آسیب دیده را شناسائی کرد؟

۲/۱/۳ – معرفت شناسی و ذهن شناسی (رابطه ذهن و واقعیت و فرآیند کشف صحیح واقعیت)

۳۸              

چگونه می توان دید انسان ها به زندگی را تغییر داد؟

۳۹              

چگونه می توان تصمیم گیری انسان ها را ارتقاء داد؟

۳/۱/۳ – روان شناسی (فرآیند تولید رفتار سالم)

۴۰              

تأمین اجتماعی چگونه می تواند از اقشار آسیب دیده، افراد سالم تولید کند؟

۴۱               

 (تأمین اجتماعی چگونه می تواند رفتار ناهنجار را تبدیل به رفتار سالم کند؟ )

۴۲              

تأمین اجتماعی چگونه می تواند از بروز رفتار های ناهنجار جلوگیری کند؟

۴۳              

تأمین اجتماعی چگونه می تواند رفتار ناهنجار را پیش بینی کند؟

۴/۱/۳ – زبان و ادبیات (فرآیند تولید الگوهای گفتاری)

۴۴              

گفتار های مطلوب ادبی برای ارتقاء فرهنگ تأمین اجتماعی در جامعه کدامند؟

۴۵              

گفتار های مطلوب ادبی برای حداکثر سازی مشارکت مردم در تأمین اجتماعی کدامند؟

۵/۱/۳ – جامعه شناسی (فرآیند تعادل، انسجام و پایداری اجتماعی)

۴۶              

تأمین اجتماعی چگونه می تواند در رسیدن جامعه به تعادل، انسجام و پایداری نقش آفرینی کند؟

۴۷              

آیا می توان وضعیت اقشار آسیب دیده را با تبدیل آنها به گروه های اجتماعی، ارتقاء داد؟

۴۸              

چگونه می توان از خطرات اجتماعی حاصل از اقشار آسیب دیده جلوگیری کرد؟

۵/۱/۳ – جامعه شناسی (فرآیند تعادل، انسجام و پایداری اجتماعی)

۴۹              

چگونه می توان خطرات اجتماعی حاصل از اقشار آسیب دیده را پیش بینی کرد؟

۵۰              

چگونه می توان وضعیت و جایگاه اجتماعی اقشار آسیب دیده را ارتقاء بخشید؟

۵۱               

چگونه می توان اختلاف طبقاتی بین اقشار آسیب دیده و سایر اقشار جامعه را از بین برد؟

۶/۱/۳ – علوم تربیتی (فرآیند رشد)

۵۲              

تأمین اجتماعی چگونه می تواند به فرآیند رشد (فکری و احساسی، فردی و اجتماعی و خانوادگی) اقشار آسیب دیده کمک کند؟

۵۳              

چگونه می توان برای اقشار آسیب دیده مهارت افزائی کرد؟

۷/۱/۳ – اخلاق حرفه ای (فرآیند تولید رفتارهای اجتماعی و سازمانی بهینه)

۵۴              

چگونه می توان تأمین نیاز های اقشار آسیب دیده را اولویت بخشید؟

۵۵              

چگونه می توان ارتباط اجتماعی اقشار مختلف مردم با اقشار آسیب دیده را استحکام بخشید؟

۵۶              

چگونه می توان در افراد جامعه حس گذشت و ایثار نسبت به اقشار آسیب دیده ایجاد کرد؟

۵۷              

چگونه می توان جامعه را نسبت به اقشار آسیب دیده مسولیت پذیر کرد؟

۵۸              

چگونه می توان کرامت اجتماعی اقشار آسیب دیده را ارتقاء داد؟

۵۹              

چگونه می توان امکانات و فرصت های اجتماعی برابر برای اقشار آسیب دیده ایجاد کرد؟

۸/۱/۳ – حقوق (فرآیند تولید قانون و احقاق حق)

۶۰              

فرآیند های لازم برای احقاق حق اقشار آسیب دیده جامعه کدامند؟

۶۱               

چگونه می توان برای احقاق حق اقشار آسیب دیده جامعه به طور مستمر لوایح و آیین نامه های حقوقی ارائه کرد؟

۹/۱/۳ – اقتصاد (فرآیند ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا و تولید ثروت)

۶۲              

چگونه می توان از قابلیت های اقشار آسیب دیده در جهت رشد اقتصادی خود آنها استفاده کرد؟

۶۳              

چگونه می توان آسیب های اجتماعی را از تهدید به فرصت تبدیل کرد؟

۱۰/۱/۳ – مدیریت (فرآیند بهینه سازی در سازمان)

۶۴              

چگونه می توان برای ارتقاء وضعیت اجتماعی و اقتصادی اقشار آسیب دیده جامعه برنامه ریزی کرد؟

۶۵              

چگونه می توان اقشار آسیب دیده جامعه را ساماندهی کرد؟

۶۶              

چگونه می توان اقشار آسیب دیده جامعه را کنترل کرد؟

۶۷              

چگونه می توان اقشار آسیب دیده جامعه را هدایتو رهبری کرد؟

۱۱/۱/۳ – سیاست (فرآیند تولید جریان قدرت)

۶۸              

تأمین اجتماعی چگونه باعث تولید و افزایش جریان قدرت می شود؟

۱۲/۱/۳ – تاریخ و باستان شناسی (فرآیند کشف، تحلیل و ارزیابی روند ها)

۶۹              

روند های گذشته فرآیند های تأمین اجتماعی در ارتباط با اقشار آسیب دیده چه بوده است؟

۷۰              

اقشار آسیب دیده در گذشته دچار چه تغییر و تحولات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی شده اند؟

۱۳/۱/۳ – آینده پژوهی

 (فرآیند روند سازی، تغییر و مدیریت آینده)

۷۱               

آیا روند های آینده تأمین اجتماعی، روندهای مطلوبی است یا روند های بحران ساز است؟

۷۲              

روند های مطلوب تأمین اجتماعی در آینده کدامند؟

۷۳              

اگر روند های آینده تأمین اجتماعی روند های بحران ساز است، چگونه می توان با این روند ها مقابله کرد؟

۷۴              

چگونه می توان روند های بحران ساز نسبت به اقشار آسیب دیده را تغییر داد؟

۷۵              

چه روند مطلوبی را می توان برای اقشار آسیب دیده ترسیم و طراحی کرد؟

۷۶              

چه موانع احتمالی ممکن است برای این روند مطلوب بوجود آید؟

۱۴/۱/۳ – روابط بین الملل (فرآیند تولید انسجام بین کشورها)

۷۷              

چگونه می توان برای اقشار آسیب دهیده دنیا برنامه ریزی کرد؟

۷۸              

انواع اقشار آسیب دیده در سطح دنیا کدامند؟

۷۹              

ملت ها چگونه می توانند به یکدیگر در رفع آسیب های اجتماعی کمک کنند؟

۱۵/۱/۳ – فرهنگ و تمدن (فرآیند تولید و ارتقاء فرهنگ و سبک زندگی)

۸۰              

سهم تأمین اجتماعی در ارتقاء فرهنگ اجتماعی چقدر است؟

۸۱               

تأمین اجتماعی چگونه می تواند در ارتقاء فرهنگ اجتماعی نقش آفرینی کند؟

۸۲              

تأمین اجتماعی در کدام بک از سطوح مهندسی فرهنگی می تواند موثر باشد؟

۸۳              

آیا بر اساس روند موجود تأمین اجتماعی می توان فرهنگ یک جامعه را آسیب شناسی و ارزیابی کرد؟

۸۴              

چگونه می توان بر اساس روند موجود تأمین اجتماعی، فرهنگ یک جامعه را آسیب شناسی و ارزیابی کرد؟

۱۶/۱/۳ – توسعه (فرآیند تولید ساختار ها و سیستم های تمدنی بر اساس مدل نیاز ها)

۸۵              

تأمین اجتماعی کدامیک از سطوح نیاز های انسان در هرم نیاز ها را پاسخ می دهد؟

۸۶              

تأمین اجتماعی چگونه سطح مشخصی از نیاز های انسان در هرم نیاز ها را پاسخ می دهد؟

۸۷              

تأمین اجتماعی زیر سیستم کدام یک از سیستم های تمدنی است؟

۸۸              

ارتباط (تأثیر گذاری و تأثیر پذیری) تأمین اجتماعی با سایر سیستم های یک تمدن چیست؟

۸۹              

اهمیت و جایگاه این سیستم در بین سیستم های یک تمدن چیست؟

۱۶/۱/۳ – توسعه (فرآیند تولید ساختار ها و سیستم های تمدنی بر اساس مدل نیاز ها)

۹۰              

تأمین اجتماعی چه تأثیری در تمدن سازی دارد؟

۹۱               

تأمین اجتماعی چگونه در تمدن سازی نقش آفرینی می کند؟

۹۲              

تأمین اجتماعی دارای چه زیرساخت ها، ساختار ها، سیستم ها و فرآیند هائی است؟

۱۷/۱/۳ – هنر

 (فرآیند تولید و انتقال زیبائی به صورت غیر مستقیم)

۹۳              

چگونه می توان تأمین اجتماعی را با زبان هنر فرهنگ سازی و نهادینه کرد؟

۹۴              

چگونه می توان پیامها و شعارهای تأمین اجتماعی را در قالب هنر به مخاطب منتقل کرد؟

۹۵              

چگونه می توان تأمین اجتماعی را به یک پدیده جذاب تبدیل کرد؟

۱۸/۱/۳ – دین و الهیات (فرآیند تنظیم ارتباطات انسان با عالم هستی بر اساس دین و تولید معنای زندگی)

۹۶              

دین چگونه فرآیند های تأمین اجتماعی را تنظیم می کند؟

۹۷              

آیا تأمین اجتماعی باعث معنادار شدن زندگی می شود؟

۹۸              

تأمین اجتماعی تا چه میزان باعث معنادار شدن زندگی می شود؟

۹۹              

تأمین اجتماعی چگونه می تواند امید به زندگی را ارتقاء دهد؟

۱۹/۱/۳ – عرفان

 (فرآیند قدم به قدم شهود قلبی)

۱۰۰            

سیستم تأمین اجتماعی چگونه می تواند احساس حضور خدا در زندگی تولید کند؟

۱۹/۱/۳ – عرفان

 (فرآیند قدم به قدم شهود قلبی)

۱۰۱             

نقش این سیستم در بین سایر سیستم های یک تمدن در تولید احساس حضور خدا به چه میزان است؟

۲۰/۱/۳ – فلسفه

 (فرآیند گسترش افق دید نسبت به هستی)

۱۰۲            

تأمین اجتماعی چگونه می تواند در مسیر تأمین نیاز ها، افق دید انسان ها را از افق دید دنیوی به افق دید اخروی ارتقاء دهد؟

۱۰۳            

چگونه می توان تأمین اجتماعی را با نگاه اخروی فرهنگ سازی کرد؟

۱۰۴            

چگونه می توان تأمین اجتماعی را به سرمایه اخروی تبدیل کرد؟

۱۰۵            

چگونه می توان با تأمین اجتماعی نگاه به هستی را تغییر داد؟

۴             

ابزار نگرشی > توصیف > تعریف تفصیلی

۳ – شبکه مسائل

۲/۳ – نقشه ابواب فقه

۱/۲/۳ – کتاب الطهاره (فرآیند بهداشت و سلامت)

۱۰۶            

تأمین اجتماعی چگونه می تواند فرآیند درمان را تسهیل کند؟

۱۰۷            

تأمین اجتماعی چگونه می تواند به پیشگیری از وقوع بیماری (بخصوص بیماری های صعب العلاج) کمک کند؟

۱۰۸            

چگونه می توان منابع مالی هزینه های درمان را تأمین کرد؟

۱۰۹            

چگونه می توان هزینه های درمان را کاهش داد؟

۱۱۰             

چگونه می توان هزینه های درمان را به صفر رساند؟

۱۱۱             

تأمین اجتماعی چگونه می تواند به سلامت محیط کمک کند؟

۱۱۲             

مدل تعامل اثربخش تأمین اجتماعی با نهاد های مرتبط مثل وزارت بهداشت چگونه است؟

۲/۲/۳ – فرآیند های کتاب الصلاه

۱/۲ – فرآیند آموزش

۱۱۳             

برای تحقق تأمین اجتماعی در جامعه، افراد باید دارای چه مهارت هائی باشند؟ (فهرست مهارت ها)

۱۱۴             

چگونه می توان آموزش های تأمین اجتماعی را مهارت محور کرد؟

۱۱۵             

چگونه می توان آموزش های تأمین اجتماعی را نهادینه کرد؟

۲/۲ – فرآیند آموزش

۱۱۶             

چگونه می توان آموزش های تأمین اجتماعی را فراگیر کرد؟

۱۱۷             

چگونه می توان نیاز های آموزشی تأمین اجتماعی را احصاء کرد؟

۳/۲ – فرآیند کنترل عمل به صورت قدم به قدم

۱۱۸             

چگونه می توان آسیب های اجتماعی را کنترل کرد؟

۱۱۹             

چگونه می توان آسیب های اجتماعی را کاهش داد؟

۱۲۰            

چگونه می توان از وقوع آسیب های اجتماعی جلوگیری کرد؟

۱۲۱             

فرآیند تبدیل آسیب ها به بحران های اجتماعی چگونه است؟

۱۲۲            

چگونه می توان آسیب های اجتماعی را پیش بینی کرد؟

۱۲۳            

چگونه می توان خانواده ها و جامعه را از ابتلا به آسیب ها و بحران های اجتماعی مصون کرد؟

۱۲۴            

چگونه می توان کنترل آسیب های اجتماعی را پایدار کرد؟

۴/۲ – فرآیند مدیریت توسعه

۱۲۵            

ملاک توسعه تأمین اجتماعی چیست؟

۱۲۶            

چگونه می توان تأمین اجتماعی را توسعه بخشید؟ (روش های توسعه)

۵/۲ – فرآیند مدیریت توسعه

۱۲۷            

بهترین مدل توسعه تأمین اجتماعی چگونه است؟

۱۲۸            

آفات توسعه تأمین اجتماعی چیست؟

۱۲۹            

آفات عدم توسعه تأمین اجتماعی چیست؟

۱۳۰            

آیا توسعه تأمین اجتماعی، یک سیاست موقت است یا پایدار؟

۱۳۱             

آیا نهاد تأمین اجتماعی یک نهاد موقت است یا پایدار؟

۶/۲ – فرآیند بحران شناسی و مدیریت بحران

۱۳۲            

بحران اجتماعی چیست؟

۱۳۳            

انواع بحران ها کدامند؟

۱۳۴            

بحران های اجتماعی چگونه شکل می گیرند؟

۱۳۵            

منشا شکل گیری بحران ها چیست؟

۱۳۶            

شاخص، علامت و نشانه شکل گیری بحران اجتماعی چیست؟

۱۳۷            

مدیریت بحران یعنی چه؟

۱۳۸            

شاخصه های مدیریت بحران چیست؟

۱۳۹            

چگونه می توان بحران های اجتماعی را کنترل کرد؟

۱۴۰            

چگونه می توان بحران های اجتماعی را کاهش داد؟

۱۴۱             

چگونه می توان از وقوع بحران های اجتماعی جلوگیری کرد؟

۷/۲ – فرآیند بحران شناسی و مدیریت بحران

۱۴۲            

چگونه می توان بحران های اجتماعی را پیش بینی کرد؟

۱۴۳            

چگونه می توان خانواده ها و جامعه را از ابتلا به بحران های اجتماعی مصون کرد؟

۱۴۴            

چگونه می توان کنترل بحران های اجتماعی را پایدار کرد؟

۱۴۵            

چگونه می توان بحران ها را تبدیل به فرصت کرد؟

۱۴۶            

مدل تصمیم گیری در بحران ها چگونه است؟

۱۴۷            

چگونه می توان بحران ها را علت یابی کرد؟

۸/۲ – فرآیند جهت یابی و مدیریت زمان

۱۴۸            

چگونه می توان بحران ها را جهت یابی کرد؟ (بحران اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، و یا…)

۱۴۹            

شاخص اجتماعی بودن یک بحران چیست؟ (چه شاخصی یک بحران اجتماعی را از سایر بحران های

فرهنگی، اقتصادی و… جدا می کند؟

۱۵۰            

مدیریت زمان چیست؟

۱۵۱             

مدیریت زمان در بحران های اجتماعی یعنی چه؟

۱۵۲            

شاخص های مدیریت زمان در بحران های اجتماعی کدامند؟

۱۵۳            

چرا در بحران های اجتماعی نیازمند مدیریت زمان هستیم؟

۱۵۴            

مدیریت زمان در بحران های اجتماعی چگونه شکل می گیرد؟

۹/۲ – فرآیند حداکثر سازی مشارکت و برنامه ریزی

۱۵۵            

چگونه می توان مشارکت مردم در تأمین اجتماعی را فرهنگ سازی، نهادینه و حداکثری کرد؟

۱۵۶            

چگونه می توان برای مشارکت مردم و نهاد ها در تأمین اجتماعی برنامه ریزی کرد؟

۱۵۷            

چگونه می توان مشارکت مردم و نهاد ها در تأمین اجتماعی را ساماندهی کرد؟

۱۵۸            

مدل همکاری و مشارکت بهینه نهادهای مختلف با تأمین اجتماعی چگونه است؟

۱۰/۲ – فرآیند معماری

۱۵۹            

بافت شهری به چه معنی است؟

۱۶۰            

انواع بافت های شهری کدامند؟

۱۶۱             

بافت های فرسوده و حاشیه ای منجر به پیدایش کدامیک از آسیب های اجتماعی می شوند؟

۱۶۲            

آیا تفکیک شهر ها به بالا شهر و پائین شهر، عامل شکل گیری آسیب های اجتماعی است؟

۱۶۳            

هر نوع بافت شهری ممکن است چه آسیب هائی داشته باشد؟

۱۶۴            

آیا ترمیم بافت شهری به کاهش آسیب های اجتماعی کمک می کند؟

۱۶۵            

بهترین مدل بافت شهری که کمترین آسیب اجتماعی را در پی داشته باشد، چگونه است؟

۱۶۶            

تأمین اجتماعی چگونه می تواند در ترمیم بافت های آسیب زای شهرها نقش آفرینی کند؟

۳/۲/۳ – کتاب الصوم (فرآیند مدیریت زمان، فرآیند تزکیه جسم و روح، فرآیند ارزیابی و بهبود عمل)

۱۶۷            

تأمین اجتماعی با کدامیک از مفاهیم اخلاقی که در تزکیه اخلاقی انسان موثر است، مرتط می باشد؟

۱۶۸            

تأمین اجتماعی چگونه می تواند برای آموزش و فرهنگ سازی این مفاهیم برنامه ریزی کند؟

۱۶۹            

چگونه می توان از فرآیند تأمین اجتماعی بازخورد گرفت و آن را ارزیابی کرد؟

۱۷۰            

ضعف ها و آسیب های کنونی تأمین اجتماعی کدامند؟

۴/۲/۳ – کتاب الزکاه (فرآیند تزکیه اموال (تولید برکت در اموال)

۱۷۱             

چگونه می توان کمک مالی به اقشار آسیب دیده را به عنوان عامل افزایش برکت در مال فرهنگ سازی کرد؟

۱۷۲            

آیا می توان از زکات اموال برای کمک به اقشار آسیب دیده استفاده کرد؟

۱۷۳            

چگونه می توان از زکات اموال برای کمک به اقشار آسیب دیده استفاده کرد؟

۵/۲/۳ – کتاب الخمس ( فرآیند تزکیه اموال)

۱۷۴            

آیا می توان از خمس اموال برای کمک به اقشار آسیب دیده استفاده کرد؟

۱۷۵            

چگونه می توان از خمس اموال برای کمک به اقشار آسیب دیده استفاده کرد؟

۶/۲/۳ – کتاب الحج (فرآیند کنترل عمل به صورت قدم به قدم، فرآیند

بیشینه سازی تمرکز)

۱۷۶            

چگونه می توان یاد اقشار آسیب دیده را در فکر افراد جامعه زنده نگه داشت؟

۱۷۷            

چگونه می توان ارتباط و مسولیت پذیری افراد جامعه در قبال اقشار آسیب دیده را بیشینه سازی کرد؟

۱۷۸            

بهترین مدل ارتباطی (گفتاری – رفتاری) افراد جامعه با اقشار آسیب پذیر چگونه است؟

۱۷۹            

آداب برخورد با اقشار آسیب دیده چگونه است؟

۷/۲/۳ – کتاب الجهاد (فرآیند دفاع)

۱۸۰            

جنگ، عامل بروز چه آسیب ها و بحران هائی در جوامع می تواند باشد؟

۱۸۱             

چگونه می توان جنگ را از عامل آسیب زا به عامل فرصت زا تبدیل کرد؟

۱۸۲            

مدل حمایت از اقشار آسیب دیده در زمان جنگ و دفاع چگونه است؟

۸/۲/۳ – کتاب الامربالمعروف و النهی‌عن‌‌المنکر (فرآیند کنترل کیفیت اجتماعی، فرآیند مشاوره و تفکر روشمند به صورت قدم به قدم)

۱۸۳            

چگونه می توان آسیب های اجتماعی جامعه را با امر به معروف و نهی از منکر از بین برد؟

۱۸۴            

چگونه می توان با امر به معروف و نهی از منکر، کیفیت اجتماعی ایجاد کرد؟

۱۸۵            

چگونه می توان با اقشار آسیب دیده ارتباط سازنده داشت؟

۱۸۶            

عوامل دفع و طرد شدن اقشار آسیب دیده از جامعه چیست؟

۱۸۷            

مدل مشاوره صحیح به اقشار آسیب دیده چگونه است؟

۹/۲/۳ – کتاب القضاء و الشهادات (فرآیند تصمیم گیری، استدلال و نقد)

۱۸۸            

مدل تصمیم گیری بهینه درباره اقشار آسیب دیده چگونه است؟

۱۸۹            

چگونه می توان روش تصمیم گیری در اقشار آسیب دیده را ارتقاء بخشید؟

۱۹۰            

چگونه می توان زاویه دید اقشار آسیب دیده را به زندگی تغییر داد؟

۱۰/۲/۳ – کتاب الوقف (فرآیند مصرف بهینه، فرآیند اولویت بندی، فرآیند آینده نگری)

۱۹۱             

بهترین مدل هزینه کردن برای اقشار آسیب دیده چیست؟

۱۹۲            

آیا در بین اقشار آسیب دیده اولویت بندی وجود دارد؟

۱۹۳            

اقشار آسیب دیده به ترتیب اولویت، کدام ها هستند؟

۱۹۴            

در آینده با چه اقشار آسیب دیده ای مواجه خواهیم بود؟

۱۹۵            

چگونه می توان از شکل گیری این اقشار آسیب دیده جلوگیری کرد؟

۱۱/۲/۳ – کتاب العطیه (فرآیند پایدار سازی عمل)

۱۹۶            

چگونه می توان توجه و مسولیت پذیری افراد جامعه به اقشار آسیب دیده را پایدار کرد؟

۱۹۷            

چگونه می توان خیرات و نذورات مردمی را به سمت اقشار آسیب دیده سوق داد؟

۱۲/۲/۳ – کتاب المتاجر (سیستم اقتصادی اسلام (فرآیند درآمدزائی)

۱۹۸            

چگونه می توان برای اقشار آسیب دیده درآمدزائی پایدار ایجاد کرد؟

۱۹۹            

مدل اقتصادی بهینه که منجر به پیدایش اقشار آسیب دیده نشود چگونه است؟

۱۳/۲/۳ – کتاب الاجاره و احیاء الموات (فرآیند فعالسازی و بهره برداری از امکانات)

۲۰۰           

چگونه می توان از قابلیت های اقشار آسیب دیده برای بهبود وضعیت خودشان استفاده کرد؟

۲۰۱            

چگونه می توان امکانات جامعه را در اولویت آسیب زدائی اجتماعی از جامعه سوق داد؟

۱۴/۲/۳ – کتاب المضاربه و المساقاه و المزارعه و الشرکه و العاریه (فرآیند همکاری و مشارکت)

۲۰۲           

چگونه می توان همکاری و مشارکت افراد جامعه در رفع آسیب ها و بحران های اجتماعی را حداکثری کرد؟

۲۰۳           

چگونه می توان همکاری و مشارکت افراد آسیب دیده را در آسیب زدائی از خودشان حداکثری کرد؟

۲۰۴           

ساختار های کلان برای اشتغال اقشار فوق کدامند؟

۱۵/۲/۳ – کتاب الدین (فرآیند تسویه)

۲۰۵           

چگونه می توان بدهکاری های اقشار آسیب پذیر را مدیریت کرد؟

۱۶/۲/۳ – کتاب جعاله (فرآیند خدماتی)

۲۰۶           

مدل های پیمانکاری برای فعالسازی فرآیند تأمین اجتماعی کدامند؟

۱۷/۲/۳ – کتاب الرهن و

الضمان و الودیعه و الشفعه (فرآیند اعتماد سازی و کاهش ریسک)

 

۲۰۷           

چگونه می توان اعتماد به خیریه ها را در مردم نهادینه کرد؟

۲۰۸           

چگونه می توان اعتقاد به ریسک در سرمایه گذاری برای اقشار آسیب دیده را از بین برد؟

۱۸/۲/۳ – کتاب الحواله (فرآیند

واگذاری)

۲۰۹           

آیا می توان آسیب زدائی از اقشار آسیب دیده را به خودشان واگذار کرد؟

۲۱۰            

چگونه می توان آسیب زدائی از اقشار آسیب دیده را به خودشان واگذار کرد؟

۱۹/۲/۳ – کتاب الکفاله و الغصب و

الولایه (فرآیند تسلط و مدیریت)

۲۱۱             

مدیریت کلان اقشار آسیب دیده در جامعه به عهده کیست؟

۲۱۲            

چه نهاد هائی برای برنامه ریزی و ساماندهی اقشار آسیب دیده در جامعه باید وجود داشته باشد؟

۲۱۳            

چه ساختار ها، سیستم ها و فرآیند هائی برای حمایت از اقشار آسیب دیده باید طراحی شود؟

۲۱۴            

چگونه می توان این ساختارها و سیستم ها را به یکدیگر شبکه کرد؟

۲۱۵            

چگونه می توان بر این ساختارها و سیستم ها نظارت کرد؟

۲۰/۲/۳ – کتاب النکاح (فرآیند پیوستگی)

۲۱۶            

مدل بهینه تشکیل خانواده در پیشگیری از آسیب ها و عدم استمرار آسیب ها کدام است؟

۲۱/۲/۳ – کتاب الطلاق و العتق (فرآیند جداسازی)

۲۱۷            

چگونه می توان افراد خاطی را از تحت پوشش تأمین اجتماعی خارج کرد تا سبب آسیب بیشتر نشود؟

۲۲/۲/۳ – کتاب الحدود و القصاص و الدیات (فرآیند مجازات )

۲۱۸            

مجازات های لازم در فرآیند تأمین اجتماعی برای انواع مرتبطین و گروه های اجتماعی چه باید باشد؟

۵             

ابزار نگرشی > توصیف > تعریف تفصیلی

۳ – شبکه مسائل

۳/۳ – نقشه نیاز ها (فردی و اجتماعی) سطوح و اولویتها و روابط

۱/۳/۳ – نیازهای پایه

 (مربوط به حیات جسمی)

۲۱۹            

آیا وظایف تأمین اجتماعی فقط به برآوردن نیاز های پایه محدود می شود یا اینکه غیر از نیاز های پایه، باید برای برآوردن سایر نیاز ها نیز برنامه ریزی کند؟

۲۲۰           

تأمین کدام نیازهای جسمی انسان برعهده تأمین اجتماعی میباشد؟

۲/۳/۳ – نیاز های احساسی و عاطفی

۲۲۱            

آیا وظایف تأمین اجتماعی مربوط به برآوردن نیاز های احساسی و عاطفی نیز می شود؟

۲۲۲           

تأمین کدام نیازهای روحی و روانی انسان برعهده تأمین اجتماعی میباشد؟

۳/۳/۳ – نیاز های فکری و معرفتی

۲۲۳           

آیا وظایف تأمین اجتماعی مربوط به برآوردن نیاز های فکری و معرفتی نیز می شود؟

۲۲۴           

تأمین کدام نیازهای فکری و معرفتی انسان برعهده تأمین اجتماعی میباشد؟

۴/۳/۳ – ارتباط با خود

۲۲۵           

آسیب ها یا بحران های یک شخص در ارتباط با خود کدامند؟

۲۲۶           

تأمین اجتماعی به کدامیک از نیاز های مربوط به ارتباط شخص با خود پاسخ می دهد؟

۵/۳/۳ – ارتباط با محیط

۲۲۷           

آسیب ها یا بحران های یک شخص در ارتباط با محیط کدامند؟

۶/۳/۳ – ارتباط با دیگران

۲۲۸           

آسیب ها یا بحران های یک شخص در ارتباط با دیگران کدامند؟

۷/۳/۳ – ارتباط با ماوراء

۲۲۹           

آسیب ها یا بحران های یک شخص در ارتباط با ماوراء کدامند؟

۶             

ابزار نگرشی > توصیف > تعریف تفصیلی

۴ – تحلیل مفهومی

۱/۴ – مقولات عشر

۱ – جوهر

۲۳۰           

تأمین اجتماعی چگونه پدیده ای است؟ (سنخ پدیده)

۲۳۱            

رفاه اجتماعی چگونه پدیده ای است؟ (سنخ پدیده)

۲ – کم

۲۳۲           

پایه حداقلی خدمات رفاه چه مقدار است؟ (رفاه حداقلی)

۲۳۳           

حداکثر خدمات رفاه اجتماعی چقدر است؟ (رفاه حداکثری)

۲۳۴           

آیا تقسیم خدمات ه خدمات تأمینی و رفاهی (حداقلی و حداکثری مبنای درستی دارد؟ این مبنا چیست؟

۲۳۵           

چه اقشار و گروههای اجتماعی تحت خدمات رفاه اجتماعی قرار می گیرند؟

۲۳۶           

چه تعداد افرادی این خدمات را ارائه می دهند؟

۲۳۷           

آیا میزان تأمین و رفاه به نسبت همه افراد جامعه یکسان است؟

۲۳۸           

میزان و مقدار تأمین نسبت به افراد مختلف چقدر است؟

۲۳۹           

ملاک تفکیک اقشار از یکدیگر چیست؟ (کودک، زن، مرد، بالغ، نابالغ، یتیم، بیوه، بی سرپرست، بیکار، معلول، بی خانوار، از کار افتاده، بیمار، بیمار لاعلاج، کهنسال، میانسال و…)

۲۴۰           

چگونه می توان میزان و مقدار تأمین نسبت به افراد مختلف را محاسبه کرد؟

۳ – کیف

۱/۳ – تأمین خدمات اجتماعی

۲۴۱            

چگونه خدمات اجتماعی تحقق پیدا می کند؟

۲۴۲           

فرآیند وصول خدمات تأمین اجتماعی به دست افراد آسیب دیده چگونه است؟

۲۴۳           

نوع تأمین خدمات چگونه باید باشد؟ (نقدی، کالا، خدمات)

۲۴۴           

چگونه می توان نوع تأمین را شناسائی کرد؟

۲/۳ – رفاه اجتماعی

۲۴۵           

چگونه رفاه اجتماعی تحقق پیدا می کند؟

۲۴۶           

فرآیند وصول خدمات رفاه اجتماعی به دست افراد آسیب دیده چگونه است؟

۲۴۷           

نوع تأمین رفاه چگونه باید باشد؟ (نقدی، کالا، خدمات)

۲۴۸           

چگونه می توان نوع تأمین رفاه را شناسائی کرد؟

۲۴۹           

نحوه شناسائی اقشار آسیب دیده چگونه است؟

۳/۳ – نحوه مشارکت مردم

 (خمس و زکات و…)

۲۵۰           

نحوه مشارکت مردم در تأمین اجتماعی چگونه است؟

۴ – متی

۲۵۱            

بازه زمانی برای ارائه خدمات رفاه اجتماعی چقدر است؟

۲۵۲           

ملاک تعیین این بازه زمانی چیست؟

۲۵۳           

زمان شروع و پایان خدمات تأمینی و رفاهی اجتماعی چیست؟

۲۵۴           

این زمان بر چه اساسی تعیین می گردد؟

۲۵۵           

افراد از چه سنی باید تحت پوشش خدمات اجتماعی قرار گیرند؟

۵ – این

۲۵۶           

خدمات رفاه اجتماعی در چه مکان هایی باید ارائه گردد؟

۲۵۷           

نحوه وصول مکانی خدمات چگونه است؟

۶ – جده

۲۵۸           

رفاه و تأمین اجتماعی چه افراد، زمانها، مکانها و حوزه هائی را در بر می گیرد؟

۷ – اضافه

۱/۷ – نهاد ها و سازمان ها

۲۵۹           

رفاه اجتماعی با چه ساختارها، سیستم ها و نهادهائی مرتبط است؟

۲/۷ – اجتماع مرفه

۲۶۰           

اجتماع مرفه چه اجتماعی است؟

۸ – وضع

۲۶۱            

چگونه می توان وضعیت موجود اقشار آسیب دیده را شناسائی کرد؟

۲۶۲           

چگونه می توان آسیب های موجود در جامعه را شناسائی کرد؟

۲۶۳           

چگونه می توان بحران های موجود در جامعه را شناسائی کرد؟

۹ – ان یفعل

 

۲۶۴           

مهمترین عوامل تأثیرگذار بر سلامت (در شبکه هستی)[۱] به جهت تحقق رفاه و تأمین اجتماعی کدامند؟

۲۶۵           

مهمترین عوامل تأثیرگذار بر اقدامات حمایتی (در شبکه هستی) به جهت تحقق رفاه و تأمین اجتماعی کدامند؟

۲۶۶           

مهمترین عوامل تأثیرگذار بر توانمندسازی (در شبکه هستی) به جهت تحقق رفاه و تأمین اجتماعی کدامند؟

۲۶۷           

مهمترین عوامل تأثیرگذار بر بیمه (در شبکه هستی) به جهت تحقق رفاه و تأمین اجتماعی کدامند؟

۲۶۸           

چه ارتباطاتی بین رفاه و تأمین وجود دارد؟ و این ارتباطات چگونه است؟

۱۰ – ان ینفعل

 

۲۶۹           

مهمترین موارد تأثیرپذیر از سلامت (در شبکه هستی) به جهت تحقق رفاه و تأمین اجتماعی کدامند؟

۲۷۰           

مهمترین موارد تأثیرپذیر از بیمه (در شبکه هستی) به جهت تحقق رفاه و تأمین اجتماعی کدامند؟

۲۷۱            

مهمترین موارد تأثیرپذیر از توانمند سازی (در شبکه هستی) به جهت تحقق رفاه و تأمین اجتماعی کدامند؟

۲۷۲           

مهمترین موارد تأثیرپذیر از اقدامات حمایتی (در شبکه هستی) به جهت تحقق رفاه و تأمین اجتماعی کدامند؟

۷             

ابزار نگرشی > توصیف > تعریف تفصیلی

۴ – تحلیل مفهومی

۲/۴ – لایه های فرهنگ

۱ – ارزش

۲۷۳           

چگونه می توان حمایت از اقشار آسیب دیده را به یک ارزش اجتماعی تبدیل کرد؟

۲۷۴           

چه عواملی مانع از فرهنگ سازی تأمین اجتماعی به عنوان یک ارزش می شوند؟

۲۷۵           

چگونه می توان با این موانع مقابله کرد؟

۲ – باور

۲۷۶           

چگونه می توان حمایت از اقشار آسیب دیده را به یک باور اجتماعی تبدیل کرد؟

۲۷۷           

چه عواملی مانع از فرهنگ سازی تأمین اجتماعی به عنوان یک باور می شوند؟

۲۷۸           

چگونه می توان با این موانع مقابله کرد؟

۲۷۹           

جایگاه سلامت در رفاه و تأمین اجتماعی چیست؟

۲۸۰           

جایگاه امنیت در رفاه و تأمین اجتماعی چیست؟

۲۸۱            

جایگاه اقدامات حمایتی در رفاه و تأمین اجتماعی چیست؟

۲۸۲           

جایگاه بیمه در رفاه و تأمین اجتماعی چیست؟

۲۸۳           

جایگاه اقدامات امدادی در رفاه و تأمین اجتماعی چیست؟

۲۸۴           

جایگاه توانمندسازی در برابر آسیبها در رفاه و تأمین اجتماعی چیست؟

۸             

ابزار نگرشی > توصیف > تعریف تفصیلی

۴ – تحلیل مفهومی

۳/۴ – مراحل طراحی سیستم

۱ – هدف (مقصد)

۲۸۵           

خروجی سیستم تأمین اجتماعی چیست؟

۲۸۶           

این خروجی ها دارای چه شاخصه هائی باید باشند؟

۲۸۷           

این خروجی ها دارای چه آثاری در زندگی فرد و جامعه هستند؟

۲۸۸           

علائم و نشانه های تحقق خروجی در زندگی چیست؟

۲ – ورودی

۲۸۹           

برای تحقق هدف تأمین اجتماعی، چه عناصری در سیستم کلان تأمین اجتماعی باید با یکدیگر مرتبط و شبکه شوند؟

۹             

ابزار نگرشی > توصیف > تعریف تفصیلی

۴ – تحلیل مفهومی

۴/۴ – مراحل برنامه ریزی

۱ – شناسائی وضعیت موجود

۲۹۰           

وضعیت موجود در مقدار ارائه خدمات به اقشار آسیب دیده چگونه است؟

۲۹۱            

وضعیت موجود در کیفیت ارائه خدمات به اقشار آسیب دیده چگونه است؟

۲۹۲           

وضعیت موجود در مقدار زمان و بازه زمانی ارائه خدمات به اقشار آسیب دیده چگونه است؟

۲۹۳           

وضعیت موجود در اقشاری که ارائه خدمات به آنها صورت می گیرد چگونه است؟

۲۹۴           

وضعیت موجود در شناسائی اقشار آسیب دیده چگونه است؟

۲۹۵           

وضعیت موجود در برخورد با اقشار آسیب دیده چگونه است؟

۲۹۶           

وضعیت موجود در توانمند سازی اقشار آسیب دیده چگونه است؟

۲۹۷           

وضعیت موجود در بیمه اقشار آسیب دیده چگونه است؟

۲۹۸           

وضعیت موجود در نحوه تعامل تأمین اجتماعی با سایر نهاد های مرتبط چگونه است؟

۲۹۹           

وضعیت موجود در مقدار و کیفیت رضایت اقشار آسیب دیده از ارائه خدمات چگونه است؟

۱۰           

ابزار نگرشی > توصیف > تعریف تفصیلی

۴ – تحلیل مفهومی

۴/۴ – مراحل برنامه ریزی

۲ – توصیف وضعیت مطلوب

۳۰۰           

وضعیت مطلوب در مقدار ارائه خدمات به اقشار آسیب دیده چگونه است؟

۳۰۱            

وضعیت مطلوب در کیفیت ارائه خدمات به اقشار آسیب دیده چگونه است؟

۳۰۲           

وضعیت مطلوب در مقدار زمان و بازه زمانی ارائه خدمات به اقشار آسیب دیده چگونه است؟

۳۰۳           

وضعیت مطلوب در اقشاری که ارائه خدمات به آنها صورت می گیرد چگونه است؟

۳۰۴           

وضعیت مطلوب در شناسائی اقشار آسیب دیده چگونه است؟

۳۰۵           

وضعیت مطلوب در برخورد با اقشار آسیب دیده چگونه است؟

۳۰۶           

وضعیت مطلوب در توانمند سازی اقشار آسیب دیده چگونه است؟

۳۰۷           

وضعیت مطلوب در بیمه اقشار آسیب دیده چگونه است؟

۳۰۸           

وضعیت مطلوب در نحوه تعامل تأمین اجتماعی با سایر نهاد های مرتبط چگونه است؟

۳۰۹           

وضعیت مطلوب در مقدار و کیفیت رضایت اقشار آسیب دیده از ارائه خدمات چگونه است؟

۱۱            

ابزار نگرشی > توصیف > تعریف تفصیلی

۴ – تحلیل مفهومی

۵/۴ – مراحل آینده پژوهی

۱ – شناسایی محیط (تحلیل محیطی)

۳۱۰            

چه عواملی منجر به وقوع پدیده آسیب اجتماعی در جامعه ما می شود؟

۳۱۱             

چه عواملی منجر به ارتقاء آسیب اجتماعی به بحران اجتماعی می شود؟

۳۱۲            

منطقه های آسیب خیز کدام مناطق هستند؟

۳۱۳            

منطقه های بحران خیز کدام مناطق هستند؟

۳۱۴            

چگونه می توان مناطق آسیب خیز و بحران خیز را شناسائی کرد؟

۳۱۵            

عوامل موثر در کاهش مناطق آسیب خیز کدامند؟

۳۱۶            

عوامل موثر در افزایش مناطق آسیب خیز کدامند؟

۲ – روندها

۱/۲ – روند یابی

۳۱۷            

روند های موجود تأمین اجتماعی کدامند؟

۳۱۸            

روندهای موجود تأمین اجتماعی به کجا می انجامد؟

۳۱۹            

میزان تخریب هر کدام از این روند ها چقدر است؟

۳۲۰           

چگونه می توان میزان تخریب این روند ها را به دست آورد؟

۲/۲ – روند سازی

سناریوهای محتمل

۳۲۱            

سناریوهای محتمل تأمین اجتماعی در آینده کدامند؟

بهترین سناریوی محتمل

۳۲۲           

بهترین سناریو برای آینده تأمین اجتماعی کدام است؟

۳ – قوتها و ضعفها

۳۲۳           

قوتها و ضعفهای نهاد تأمین اجتماعی برای رسیدن به چشم اندازش کدامند؟

۴ – تهدیدها و فرصتها

۳۲۴           

تهدیدها و فرصتهای نهاد تأمین اجتماعی برای رسیدن به چشم اندازش کدامند؟

۵ – اقدامها

۳۲۵           

چه اقداماتی برای تقویت نقاط قوت و از بین بردن نقاط ضعف باید انجام شود؟

۳۲۶           

چه اقداماتی برای استفاده از فرصت ها و از بین بردن تهدید ها باید انجام شود؟

۳۲۷           

چگونه می توان تهدید های اجتماعی را تبدیل به فرصت کرد؟

۱۲           

ابزار نگرشی > توصیف > تعریف تفصیلی

۴ – تحلیل مفهومی

۶/۴ – آسیب شناسی

آسیبهای سیستم تأمین اجتماعی

۳۲۸           

عدم تأمین منابع (مالی انسانی مدیریتی) چه آسیبهایی را به اجتماع وارد میکند؟

۳۲۹           

نبود استمرار و جامعیت و کفایت چه آسیبهای به اجتماع وارد میکند؟

۳۳۰           

چه آسیبهای احتمالی در سیستم تأمین اجتماعی وجود دارد؟

۳۳۱            

راه مبارزه با این آسیب های احتمالی چیست؟

۳۳۲           

آیا اجرای سیستم تأمین اجتماعی در جامعه موجب بروز آسیب میشود؟

۳۳۳           

اجرای سیستم تأمین اجتماعی در جامعه موجب بروز چه آسیب هائی میشود؟ (فهرست آسیب ها)

۳۳۴           

راه مبارزه با این آسیب ها چیست؟

۳۳۵           

اصلی ترین مانع در تحقق تأمین اجتماعی کدام است؟

۳۳۶           

اگر بخواهید این موانع و بحرانها را در قالب جملات هشداری بیان کنید، چه جملاتی را پیشنهاد میکنید؟

۳۳۷           

اگر معایبی دارد، معایب این دو چیست؟ راه صحیح و یا جایگزین چیست؟

۱۳           

ابزار نگرشی > توصیف > تعریف تفصیلی

۴ – تحلیل مفهومی

۷/۴ – عناصر مدیریت

۱ – برنامه ریزی

۳۳۸           

مدل برنامه ریزی راهبردی برای تأمین اجتماعی چگونه است؟

مدل برنامه ریزی اجرائی برای تأمین اجتماعی چگونه است؟

چه چشم انداز، رسالت و ماموریتی می توان برای تأمین اجتماعی در نظر گرفت؟

 

۲ – سازماندهی

۳۳۹           

چگونه می توان در موضوع تأمین اجتماعی نهاد سازی کرد؟

چگونه می توان نهاد ها را به یکدیگر شبکه کرد؟

چگونه می توان اقشار آسیب دیده را ساماندهی کرد؟

۳ – هدایت

۳۴۰           

سؤالات در بخش ابواب فقه گذشت

۴ – کنترل

۳۴۱            

شاخصهای کنترلی سیستم تأمین اجتماعی در مراحل مختلف سیستم چیست؟

۳۴۲           

میزان موفقیت سیستم تأمین اجتماعی چگونه قابل ارزیابی است؟

۳۴۳           

نحوه نظارت بر مراحل مختلف این سیستم چگونه باید باشد؟

۱۴           

ابزار راهبردی > تحلیل

تحلیل مفهومی

                   ۱ – علل اربع

۱/۱ – علت مادی

۳۴۴           

چه کسانی به این خدمات نیاز دارند؟

۳۴۵           

چه نوع خدماتی ارائه می گردد (مالی، غذایی، ایجاد مهارت، ….)؟

۲/۱- علت صوری

۳۴۶           

نحوه ارائه خدمات چگونه است (خدمات مستقیم، سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال،…)؟

۳/۱ – علت فاعلی

۳۴۷           

چه نهاد یا سازمانی باید خدمات تأمینی و رفاهی را ارائه دهد؟

۳۴۸           

وضع قوانین و آئین نامه ها در این زمینه به عهده چه نهاد یا سازمانی است؟

۳۴۹           

غیر از نهاد یا سازمان های فوق چه کسانی می توانند این خدمات را ارائه دهند؟

۳۵۰           

متولی بخش رفاه در زمینه توانمندسازی جسمانی کیست و چه اقداماتی باید انجام دهد؟

۳۵۱            

متولی بخش رفاه در زمینه توانمندسازی روحی کیست و چه اقداماتی باید انجام دهد؟

۳۵۲           

متولی بخش رفاه در زمینه توانمندسازی اجتماعی کیست و چه اقداماتی باید انجام دهد؟

۳۵۳           

متولی بخش رفاه در زمینه سلامت جسمانی کیست و چه اقداماتی باید انجام دهد؟

۳۵۴           

متولی بخش رفاه در زمینه سلامت روحی کیست و چه اقداماتی باید انجام دهد؟

۳۵۵           

متولی بخش رفاه در زمینه سلامت اجتماعی کیست و چه اقداماتی باید انجام دهد؟

۳۵۶           

متولی بخش رفاه در زمینه اقدامات حمایتی جسمانی کیست و چه اقداماتی باید انجام دهد؟

۳۵۷           

متولی بخش رفاه در زمینه اقدامات حمایتی روحی کیست و چه اقداماتی باید انجام دهد؟

۳۵۸           

متولی بخش رفاه در زمینه اقدامات حمایتی اجتماعی کیست و چه اقداماتی باید انجام دهد؟

۳۵۹           

متولی بخش رفاه در زمینه بیمه جسمانی کیست و چه اقداماتی باید انجام دهد؟

۳۶۰           

متولی بخش رفاه در زمینه بیمه روحی کیست و چه اقداماتی باید انجام دهد؟

۳۶۱            

متولی بخش رفاه در زمینه بیمه اجتماعی کیست و چه اقداماتی باید انجام دهد؟

۴/۱ – علت غائی (هدف تأمین اجتماعی)

۳۶۲           

ارائه خدمات تأمینی و رفاهی به چه انگیزه و هدفی انجام می گیرد؟

۳۶۳           

آیا غیر از رفاه و تأمین، متغیر دیگری در ایجاد هدف موثر نیست؟

۳۶۴           

چگونه می توان عوامل موثر در خدمات تأمینی و رفاهی را بدست آورد؟

۳۶۵           

آثار تأمین اجتماعی در جامعه چیست..؟

۳۶۶           

جامعه ای با تأمین اجتماعی با جامعه ای که در آن تأمین اجتماعی وجود ندارد چه تفاوتی دارد؟

۳۶۷           

عدم اجرای تأمین اجتماعی چه تبعاتی را بدنبال دارد؟

۳۶۸           

شاخصه های تحقق سیستم تأمین اجتماعی مطلوب چیست؟

۳۶۹           

اولویتهای تأمین اجتماعی چیست؟

۱۵           

ابزار راهبردی > تحلیل

تحلیل مفهومی

۲ – مراحل طراحی سیستم

پردازش

۱/۲ – نقطه شروع

 (نقطه شروع در فعال سازی سیستم تأمین اجتماعی)

۳۷۰           

به نظر شما برای تحقق تأمین اجتماعی از کجا باید شروع کرد.؟

۳۷۱            

به نظر شما چه سیستمهای باید فعال باشد تا تأمین اجتماعی فعال شود؟

۳۷۲           

برای تحقق فرآیند تأمین اجتماعی چه فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، تبلیغی، اطلاع رسانی و… باید انجام گیرد؟

۲/۲ – نقطه مرکزی

 (مرکز ثقل سیستم تأمین اجتماعی)

۳۷۳           

کلیدی ترین مؤلفه در تأمین اجتماعی چیست؟

۳۷۴           

اصلی ترین اقدام برای تحقق تأمین اجتماعی کدام است؟

۳۷۵           

چه فرآیندی در تأمین اجتماعی اگر از کار بیافتد بیشترین ضربه را به سیستم وارد میکند؟

۳/۲ – برنامه حرکت

 (مراحل عملیاتی تأمین اجتماعی)

۳۷۶           

هزینه های تأمین اجتماعی از چه منابعی باید تأمین شود؟

۳۷۷           

آیا میتوان منابع پایداری برای آن ایجاد کرد؟

۳۷۸           

نحوه توزیع و هزینه کردن منابع چگونه باید باشد؟

۳۷۹           

نحوه تأمین چگونه باید باشد (کالا، نقدی، خدمات) ؟

۳۸۰           

چه روشهایی برای تحت پوشش قرار دادن افراد وجود دارد؟

۳۸۱            

مراحل قدم به قدم اجرایی کردن تأمین اجتماعی در قالب فازهای اصلی و فرعی بیان دارید؟

۳۸۲           

روشهای تحقق تأمین اجتماعی در جامعه چیست و بهینه ترین آن کدام است؟

۳۸۳           

ابزارهای اجرایی و عملیاتی برای تحقق تأمین اجتماعی چیست؟

۳۸۴           

اصلی ترین ابزار کدام است؟

۳۸۵           

مهارتهای لازم برای مدیریت سیستم تأمین اجتماعی کدام است؟

۳۸۶           

چگونه فقر را میتوان از جامعه برطرف نمود؟

۴/۲ – نقاط بحران

۳۸۷           

در فرآیند شناسائی اقشار آسیب دیده ممکن است با چه موانع و آسیب هائی مواجه شویم؟

۳۸۸           

چگونه می توان این موانع و آسیب ها را از بین برد؟

۳۸۹           

در فرآیند ارائه خدمات تأمینی و رفاهی (کم و کیف خدمات) ممکن است با چه موانع و آسیب هائی مواجه شویم؟

۳۹۰           

چگونه می توان این موانع و آسیب ها را از بین برد؟

۱۶           

ابزار راهبردی > تحلیل

۴ – تحلیل مفهومی

۳ – مراحل برنامه ریزی

راهبرد های رسیدن از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب

۳۹۱            

راهبرد رسیدن به وضعیت مطلوب در مقدار ارائه خدمات به اقشار آسیب دیده چگونه است؟

۳۹۲           

راهبرد رسیدن به وضعیت مطلوب در کیفیت ارائه خدمات به اقشار آسیب دیده چگونه است؟

۳۹۳           

راهبرد رسیدن به وضعیت مطلوب در مقدار زمان و بازه زمانی ارائه خدمات به اقشار آسیب دیده چگونه است؟

۳۹۴           

راهبرد رسیدن به وضعیت مطلوب در اقشاری که ارائه خدمات به آنها صورت می گیرد چگونه است؟

۳۹۵           

راهبرد رسیدن به وضعیت مطلوب در شناسائی اقشار آسیب دیده چگونه است؟

۳۹۶           

راهبرد رسیدن به وضعیت مطلوب در برخورد با اقشار آسیب دیده چگونه است؟

۳۹۷           

راهبرد رسیدن به وضعیت مطلوب در توانمند سازی اقشار آسیب دیده چگونه است؟

۳۹۸           

راهبرد رسیدن به وضعیت مطلوب در بیمه اقشار آسیب دیده چگونه است؟

۳۹۹           

راهبرد رسیدن به وضعیت مطلوب در نحوه تعامل تأمین اجتماعی با سایر نهاد های مرتبط چگونه است؟

۴۰۰           

راهبرد رسیدن به وضعیت مطلوب در مقدار و کیفیت رضایت اقشار آسیب دیده از ارائه خدمات چگونه است؟

۱۷           

ابزار راهبردی > تحلیل

۴ – تحلیل مفهومی

۴ – عناصر فرهنگ

۱/۴ – ابزارها و محصولات

۴۰۱            

محصولات در موضوع تأمین اجتماعی باید دارای چه شاخصه هائی باشند؟

۴۰۲           

در چه موضوعاتی باید محصول تولید شود؟

۴۰۳           

این محصولات باید حاوی چه پیام هائی باشند؟

۴۰۴           

چه ابزار های هنری در تولید محصول با کیفیت برای تأمین اجتماعی مناسب ترند؟

۲/۴ – تمایلات

۴۰۵           

تمایل به چه رفتارهائی نشان دهنده بروز آسیب یا بحران اجتماعی است؟

۴۰۶           

تمایل به چه رفتارهائی نشان دهنده عدم بروز آسیب یا بحران اجتماعی است؟

۳/۴ – نماد

۴۰۷           

چه نماد هائی نشان از بروز آسیب یا بحران اجتماعی می کند؟

۴۰۸           

چه نماد هائی برای از بین بردن آسیب یا بحران اجتماعی مناسب است؟ (فهرست و انواع نماد ها)

۴۰۹           

نماد های متناسب با تأمین اجتماعی چگونه طراحی می گردند؟

۴۱۰            

شاخص مطلوب بودن این نماد ها چیست؟

۴/۴ – فضاها

۴۱۱             

چگونه می توان فضای جامعه را به سمت مبارزه با آسیب ها و بحران ها سوق داد؟ (فرآیند همگانی شدن مبارزه با آسیب ها و بحران ها)

۵/۴ – ساختار

۴۱۲            

برای ریشه کن شدن آسیب ها و بحران ها چه ساختارها و نهادهائی باید طراحی و ایجاد شوند؟

۴۱۳            

چگونه می توان این ساختارها و نهادها را شناسائی کرد؟

۴۱۴            

چگونه می توان این ساختارها و نهادها را طراحی کرد؟

۶/۴ – هنجار ها و قوانین مطلوب خروجی

۴۱۵            

چه هنجارهائی برای مبارزه با آسیب ها و بحران ها در جامعه باید ترویج شوند؟

۴۱۶            

این هنجار ها چگونه شناسائی و طراحی می شوند؟

۴۱۷            

این هنجار ها چگونه ترویج می شوند؟

۷/۴ – رفتار نخبگان

۴۱۸            

نخبگان جامعه در ارتباط با آسیب ها و بحران های اجتماعی چه وظایف و مسولیت هائی دارند؟

۴۱۹            

چگونه رفتار نخبگانی در این رابطه شکل می گیرد؟

۴۲۰           

چگونه می توان نخبگان را در این زمینه همراه کرد؟

۱۸           

ابزار راهبردی > تحلیل

۴ – تحلیل مفهومی

۵ – فرمول تغییر

تغییر

۱/۵ – در

۴۲۱            

برای رسیدن به هدف و غایت تأمین اجتماعی در جامعه، در چه متغیر هائی از تأمین اجتماعی باید تغییر صورت گیرد؟

۲/۵ – از

۴۲۲           

تمام سؤالات مربوط به وضعیت موجود تأمین اجتماعی

۳/۵ – به

۴۲۳           

تمام سؤالات مربوط به وضعیت مطلوب تأمین اجتماعی

۴/۵ – با

۴۲۴           

تمام سؤالات مربوط به راهبرد های تأمین اجتماعی

۵/۵ – برای

۴۲۵           

هدف و غایت تغییر در (کم، کیف، متی، این و…) تأمین اجتماعی چیست؟

۱۹           

ابزار راهبردی > تحلیل

۴ – تحلیل مفهومی

۶ – مفاهیم مرتبط

۱/۶ – آسیب های اجتماعی (متعلق تأمین اجتماعی)

۴۲۶           

فهرست آسیب های اجتماعی چیست؟

۴۲۷           

انواع آسیب ها (آسیب های فردی و اجتماعی) اجتماعی کدامند؟

۴۲۸           

چگونه می توان آسیب های اجتماعی را شناسائی کرد؟

۴۲۹           

علامت بروز آسیب چیست؟

۴۳۰           

فهرست جرائم چیست؟

۴۳۱            

انواع جرائم کدامند؟

۴۳۲           

چگونه می توان جرائم را شناسائی کرد؟

۴۳۳           

علامت بروز جرم چیست؟

۴۳۴           

فرآیند رفع آسیب چگونه است؟

۴۳۵           

شاخص متمایز کننده آسیب های اجتماعی از سایر آسیب های فرهنگی، اقتصادی و… چیست؟

۴۳۶           

بحران اجتماعی چیست؟

۴۳۷           

انواع بحران های کدامند؟

۴۳۸           

شاخص متمایز کننده بحران های اجتماعی از سایر بحران های فرهنگی، اقتصادی و… چیست؟

۴۳۹           

چگونه می توان بحران های اجتماعی را شناسائی کرد؟

علامت بروز بحران چیست؟

۴۴۰           

فرآیند تولید بحران چیست؟

۴۴۱            

روش های مقابله با آسیب های اجتماعی کدامند؟

۴۴۲           

روش بهینه مقابله با آسیب های اجتماعی کدام است؟

۴۴۳           

روش های مقابله با بحران های اجتماعی کدامند؟

۴۴۴           

روش بهینه مقابله با بحران های اجتماعی کدام است؟

۴۴۵           

چگونه می توان وضعیت جامعه از جهت آسیب ها و بحران های اجتماعی ارزیابی کرد؟

۲۰          

ابزار راهبردی > تحلیل

۴ – تحلیل مفهومی

۶ – مفاهیم مرتبط

۲/۶ – اقدامات حمایتی و انواع آن

حمایت حداقلی (رفع آسیب) و حداکثری و توسعه ای

۴۴۶           

حمایت یعنی چه؟

۴۴۷           

حمایت اجتماعی یعنی چه؟

۴۴۸           

انواع حمایت های اجتماعی کدامند؟

۴۴۹           

شاخص متمایز کننده حمایت اجتماعی از حمایت فرهنگی چیست؟

۴۵۰           

بهترین نوع حمایت از اقشار آسیب دیده چه نوع حمایتی است؟

۴۵۱            

چه محدوده از افراد تحت حمایت تأمین اجتماعی باید قرار گیرند؟

۴۵۲           

شاخص افراد تحت حمایت چیست؟

۴۵۳           

چگونه می توان این افراد را شناسائی کرد؟

۴۵۴           

آیا اقشار آسیب دیده مختلف، حمایت یکسانی دارند یا اینکه حمایت ها از آنها متفاوت است؟

۴۵۵           

چگونه می توان نوع حمایت ها را تشخیص داد؟

۴۵۶           

کمیت حمایت در اقشار آسیب دیده چگونه محاسبه می شود؟

۴۵۷           

کیفیت حمایت در اقشار آسیب دیده چگونه شناسائی می شود؟

۴۵۸           

زمان حمایت در اقشار آسیب دیده چه زمانی است؟

۴۵۹           

زمان حمایت در اقشار آسیب دیده چگونه شناسائی می شود؟

۴۶۰           

مکان حمایت در اقشار آسیب دیده چه مکانی است؟

۴۶۱            

مکان حمایت در اقشار آسیب دیده چگونه شناسائی می شود؟

۴۶۲           

انواع مدل های حمایت از اقشار آسیب دیده کدام است؟

۴۶۳           

مدل بهینه حمایت از اقشار آسیب دیده چگونه است؟

۴۶۴           

انواع منابع لازم برای حمایت از کجا تحصیل شود؟

۴۶۵           

هزینه کردن این منابع چگونه انجام شود؟

۴۶۶           

چالشها و آسیبهای حمایت از اقشار آسیب دیده کدامند؟

۴۶۷           

چگونه می توان این چالش ها را از بین برد؟ ؟

۲۱           

ابزار راهبردی > تحلیل

۴ – تحلیل مفهومی

۶ – مفاهیم مرتبط

بیمه

۴۶۸           

بیمه چیست؟

۴۶۹           

انگیزه و هدف از شکل گیری بیمه چیست؟

۴۷۰           

انواع مختلف بیمه کدامند؟

۴۷۱            

فرآیند شکل گیری بیمه چگونه است؟

۴۷۲           

فرمول تعیین حق بیمه چگونه است؟

۴۷۳           

منابع بیمه از کجا تحصیل شود؟

۴۷۴           

خدمات بیمه ای شامل چه خدماتی می شود؟

۴۷۵           

آیا خدمات بیمه ای موقت است یا پایدار؟

۴۷۶           

اقشار آسیب پذیر و انواع آسیبها و شاخص تشخیص آنها = (من تستحق الزکاهٔ)

کیفیت حمایت (میزان پرداخت، زمان، مکان و کیفیت) = فیما تصرف الزکاهٔ، کیفیهٔ مصرف الزکاهٔ

منابع تأمین هزینه (مکان، زمان، کم، کیف و ابزار) = فیمن تجب علیه الزکاهٔ، فیما تجب فیه الزکاهٔ)

 

از آنجا که بدنبال تبدیل مفهوم به محصول هستیم و میخواهیم از کل به جزء حرکت کرده و از ذهن به عین برسیم لذا باید ابزار تحلیل را بر سه پایه نگرش (چیستی چرایی) راهبرد و راهکار (چگونگی)[۲] در پارادایم شبکه‌ای[۳] پیاده سازی کرد. (فقه التکافل الاجتماعی)

نتایجی از فرضیه‌های بحث:

فرضیه‌هایی در طول این بحث تولید شدند که صِرفاً جهت احتمال کارآیی عرضه می‌شوند:

فرضیه یک) نیاز انسان به تامین، دارای سه لایهٔ «مدیریت بحران و موقعیت‌های اورژانسی و امدادی»، «حمایت برای بقاء و توانمند‌سازی برای فعال‌شدن»، «فرصت‌سازی برای رشد» است.

فرضیه دو) برای هر کدام از موارد فوق، نیاز به نهاد و ساختاری جداگانه است.

فرضیه سه) اصطلاح «تامین اجتماعی» و نهاد و ساختار مرتبط با آن به لایهٔ دوم (حمایت برای بقاء و توانمند‌سازی برای فعال‌شدن) اختصاص یابد با مرکزیت خانواده نَه فرد.
(لایه اول، به نهادها و ساختارهای امدادی و انتظامی تحت نظارت وزارت کشور اختصاص یابد و لایهٔ سوم به نهادها و ساختارهای کارآفرینی و درآمدزایی و اقتصادی، تجاری اختصاص یابد.)
لذا تعریف تامین اجتماعی و رفاه به صورت زیر پیشنهاد می‌شود:
تامین اجتماعی= مجموعه قوانین، نهادها و فعالیت‌هایی که منجر به تحقق حداقل استانداردهای زندگی می‌شود.
رفاه اجتماعی= مجموعه شرایطی که رضایتمندی فرد از زندگی را فراهم می‌سازد.

فرضیه چهار) لایه اول و لایه دوم توسط دولت با مشارکت مردم و لایه سوم توسط بخش خصوصی با نظارت دولت اداره شود.[۴]

فرضیه پنج) حیطه تامین اجتماعی، تابعی از فهرست ناهنجاری‌های زندگی و ناهنجاری‌های اجتماعی است.

فرضیه ششم) فهرست اقشار تحت پوشش تامین اجتماعی نیز تابعی از فهرست ناهنجاری‌های زندگی و ناهنجاری‌های اجتماعی است.

فرضیه هفتم) اهداف تامین اجتماعی، تابعی از تعریف استاندارد حداقلی برای فرد و خانواده است. (تلاش برای تعریف ISO خانواده)

فرضیه هشتم) کلیه افراد جامعه باید از ابتدای تولد تا تکفل بعد از مرگ، تحت پوششِ هر سه لایه تامین باشند. با فرآیند دسترسی آسان.

فرضیه نهم) وزارت تامین اجتماعی و امور خانواده، متولی رسمی «امور اجتماعی» قرار داده شود.

فرضیه دهم) هر فرد جامعه به محض تولد عضو صندوق بیمه ملی، صندوق پس‌انداز ملی، بورس ملی و صندوق بازنشستگی خواهد بود.

فرضیه یازدهم) هر فرد جامعه از ابتدای ورود به دبستان، عضو سازمان ملی مهارت‌ها خواهد بود.

فرضیه دوازدهم) بیمه ملی «زندگی»، با تعیین حق بیمه مناسب، کلیه افراد جامعه را از ابتدای زندگی تا بعد از مرگ، در برابر آسیب‌ها و آفات و ناهنجاری‌ها (بالخصوص برای چهار حوزه سلامت، تحصیل، ازدواج و بیکاری) بیمه می‌کند.

فرضیه سیزدهم) تامین منابع بیمه ملی «زندگی» از طریق تجمیع منابع زیر انجام خواهد شد:

سرانه حق بیمه، کارسازی منابع زکات و خمس، صدقات، کفارات و جرائم، اوقاف، انفال، مشارکت و قرض‌الحسنه

فرضیه چهاردهم) اولویت توانمندسازی افراد، بر تحقق مهارت‌های زندگی خواهد بود. و مهارت مدیریت مالی و تولید و خلاقیت و مهارت‌های حرفه‌ای از دبستان به آحاد مردم آموزش داده می‌شود.

مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام

خرداد ماه ۱۳۹۲


  1. منظور از کل هستی محورهای ارتباطی چهارگانه با ماوراء و خود و همنوع و محیط است.[]
  2. از آنجا که ابزار تحقق این سه لایه بوسیله نگاه سیستمی می‌باشد لذا میتوان از زاویه شش مرحله سیستم نیز به موضوع وارد شد ولی باز برای شناخت موضوع لازم است که سراغ سبد ابزارهای نگرشی برویم.[]
  3. از آنجا که هویت پارادایم شبکه‌ای هویتی نگرشی است لذا آنرا نمیتوان به عنوان پایه اخذ نمود.[]
  4. فرضیه یک تا چهار، رافع ابهام در مرزبندی میان خدمات بیمه‌ای و حمایتی، و رافع ابهام در میزان وابستگی و مشارکت دولتی است.[]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.