بسم الله الرحمن الرحیم

دسته‌ها
روش شناسی

دورهٔ تربیت محقق طراح سیستم‌های دینی

موضوع:

معرفی «دورهٔ تربیت محقق طراح سیستم‌های دینی»

(برنامه محتوایی و اجرایی دوره آموزشی تربیت محقق علوم و معارف اسلام با رویکرد طراحی مدل‌های دینی)

هدف دوره:                            

نیروسازی جهت تولیدعلم دینی با رویکرد طراحی مدل‌های لازم برای شکل‌گیری تمدن الهی (استخراج ساختارها و فرآیندهای لازم برای سیستم‌های تمدنی از منابع معتبر دین)

باورهای بنیادین طرح:

• گزاره‌های دین، ظرفیت استراتژی‌سازی دارند.

• براساس خصلت راهبردی این گزاره‌ها می‌توان مدل‌سازی کرد.

• این مدل‌ها به زبان تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی ارائه می‌شوند.

• این مدل‌سازی براساس شیوهٔ استنباط و اجتهاد روشمند و موجّه انجام می‌پذیرد.

• این مدل‌ها در رقابت و بررسی‌های تطبیقی با مدل‌های بشری، کارآمدی خود را نشان می‌دهند.

• عقلانیت موجود در این مدل‌ها، براساس تجربیات بشری قابل توصیف است.

• اسلام برای توسعه، مدل دارد و در محورهای مختلف توسعه،‌ استراتژی ارائه کرده است.

• برای دست‌یابی به شاخص‌های یک موضوع براساس نگرش اسلام، نیاز به عملیات «مدل‌سازی از موضوع»داریم.

• فرآیندعملکرد و تاثیرگذاری شاخص‌ها، حلقه مفقوده در برنامه‌سازی است.

راهبرد آموزشی حاکم بر دوره:

آموزش کارگاهی (مهارت محور و فعال‌ساز لایهٔ «فهم کاربردی» و کشف ظرفیت معنایی در مقیاس کلان در رابطه باگزاره‌های دین)

چهارچوب طرح:

۱۵ نفر ازطلابی که مقطع سطح حوزه را تمام کرده و حداقل یک‌سال درس خارج رفته‌اند، پس از مصاحبه واحراز توانایی‌های لازم برای تلاش در جهت استنباط و مدل‌سازی، به‌مدت دو سال، روزانه هشت ساعت را متعهد می‌گردند که پنج‌ ساعت صبح هر روز به تفکر، مطالعه و تحقیق در مورد مساله تعیین شده توسط مدرس مربوطه بپردازند و سه ساعت بعدازظهر در کارگاه شرکت کنند و نتایج تحقیق خود را به بحث و تحلیل بگذارند وپس از نقدوبررسی، مقاله‌ای در مورد مساله مورد بحث ارائه کنند. و مجموعه مقالات درهر قسمت دارای نظم منطقی باشد به‌طوری که با کنار هم گذاشتن آنها، شاخه مورد نظراز یک علم حاصل شود.

محتوای آموزشی:

مرحلهمحورهای کلان آموزشیاهداف
۱کارگاه روش تحقیق و تفکر خلاقدست‌یابی به مهارت نگرش شبکه‌ای، شناخت سطوح فهم و ادراک و ایجاد مهارت تعمیق فهم و کشف روابط میان مفاهیم و متغیرها، الگوریتم‌سازی، ایجاد مهارت دست‌یابی به اطلاعات و مدیریت اطلاعات، ایجاد مهارت فرضیه‌سازی، ایجاد مهارت مدل‌سازی اولیه، الگوریتم خلاقیت و حل‌مساله
۲کارگاه منطق کاربردی، معرفت‌شناسی، فلسفهٔ تحلیلی، زبان‌شناسی، مباحث الفاظ علم اصول، مبانی تفسیر متندست‌یابی به مهارت تحلیل گزاره‌ها و تشخیص مغالطات و ارائه تعریف و استدلال، دست‌یابی به مهارت استنباط الگوریتمی و روشمند از گزاره‌ها و اثبات آن، مهارت گسترده‌سازی مفاهیم و نفوذ به لایه‌های درونی متن.
۳کارگاه دین‌شناسی، معرفت‌دینی، کلام جدیددست‌یابی به هویت دین، اهداف دین، قلمرو دین،‌ ذاتی و عرضی دین، سطوح و لایه‌های دین، زبان دین، فهم دین، نگرش دین، قانون دین، فرهنگ دین،
۴کارگاه فلسفه‌های‌مضاف و مبانی علوم انسانیدست‌یابی به مهارت تحلیل براساس معادلاتِ فلسفه دین، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق، فلسفه سیاست، فلسفه فقه، فلسفه اصول، فلسفه تفسیر، فلسفهٔ منطق، فلسفه علم، فلسفه اقتصاد، فلسفه تاریخ، فلسفه جامعه‌شناسی، فلسفه هنر، فلسفه ادبیات، فلسفه مدیریت و سازمانس دست‌یابی به تفاوت اثر و کاربرد نظریاتِ روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، اقتصاد، تاریخ،‌ سیاست، حقوق، مدیریت
۵کارگاه سیستم‌شناسی، طراحی سیستم، مدل‌سازیدست‌یابی به مهارت پایه در مدل‌سازی و طراحی سیستم در موضوعات مختلف و ایجاد مهارت تبدیل گزاره‌های روزمره به زبان سیستم‌ها
۶کارگاه برنامه‌ریزی، طراحی استراتژی‌هادست‌یابی به ایجاد مهارت پایه در برنامه‌ریزی و تدوین استراتژی و نقد برنامه‌ها و استراتژی‌ها و ایجاد مهارت تبدیل گزاره‌های روزمره به زبان برنامه و استراتژی
۷کارگاه موضوع‌شناسی فقهی، فرهنگ و تمدن، توسعهدست‌یابی به مهارت تشخیص سیستم‌های به‌کار رفته در فقه، ایجاد مهارت تبدیل گزاره‌های فقهی به زبان سیستم و برنامه
۸کارگاه مهارت ترجمه بلاغیدست‌یابی به مهارت ارائه گزاره‌های دینی به گونهٔ ملموس و کاربردی برای مخاطب، طبق قواعد علم بلاغت
۹کارگاه تکنولوژی آموزشیدست‌یابی به مهارت استفاده از ابزارهای آموزشی، مهارت تولید اسلایدهای آموزشی کامپیوتری، مهارت فیش‌نویسی و مقاله‌نویسی کامپیوتری،‌ مهارت تولید بانک اطلاعات، مهارت استفاده از نرم‌افزارهای کاربردی در موضوعات مختلف، مهارت دست‌یابی به اطلاعات اثربخش از اینترنت، مهارت دست‌یابی به اطمینان از احاطه بر کلیه اطلاعات قابل دسترس و مرتبط با بحث
   

 تقسیم واحدهای درسی:

 • دو ماه، کارگاه روش تحقیق و تفکر خلاق = ۸ واحد
 • سه ماه،کارگاه منطق کاربردی، فلسفه تحلیلی، زبان‌شناسی، مباحث الفاظ اصول، مبانی تفسیرمتن با تفکیک زیر:
  • سه واحد فلسفه تحلیلی
  • دو واحد زبان‌شناسی
  • چهار واحد مبانی تفسیر متن
  • سه واحد بازخوانی مباحث الفاظ
  • دو واحد معرفت‌شناسی      
 • یک ماه،کارگاه دین‌شناسی
 • چهارماه، کارگاه فلسفه‌های مضاف و کارگاه مبانی علوم انسانی با تفکیک زیر:
  • دو واحد مبانی روان‌شناسی و انسان‌شناسی
  • دو واحد مبانی مدیریت و فلسفه برنامه‌ریزی و سازمان
  • دو واحد مبانی اقتصاد و فلسفهٔ اقتصاد
  • دو واحد مبانی جامعه‌شناسی و فلسفه اجتماع
  • دو واحد مبانی حقوق و فلسفه حقوق
  • دو واحد مبانی سیاست و فلسفه سیاست
  • دو واحد مبانی تاریخ و تمدن
  • دو واحد مبانی فرهنگ و اخلاق و فلسفه اخلاق 
 • یک ماه،کارگاه طراحی سیستم و استراتژی با تفکیک زیر:
  • چهار واحد سیستم‌شناسی و طراحی اولیه یک سیستم
  • چهار واحد برنامه‌ریزی استراتژیک 
 • دو ماه،کارگاه موضوع‌شناسی فقهی، فرهنگ، تمدن و توسعه به تفکیک زیر:
  • دو واحد فرهنگ و مهندسی فرهنگی
  • دو واحد مدل‌های توسعه
  • چهار واحد موضوع‌شناسی فقهی
 • یک ماه،کارگاه مهارت ترجمه بلاغی عربی و ترجمه اصطلاحات انگلیسی
  • دو واحد مهارت ترجمه بلاغی 
 • یک ماه،کارگاه تکنولوژی آموزشی با تفکیک زیر:
  • یک واحد، تولید اسلاید
  • یک واحد،‌ تولید بانک اطلاعات و طبقه‌بندی اطلاعات
  • یک واحد، جستجوی کارآمد
  • یک واحد، نرم‌افزارهای علوم اسلامی
 • پنج ماه،پایان‌نامه = طراحی یک سیستم براساس آموزه‌های اسلام

 (جمعاً بیست ماه که با احتساب دو ماه تعطیلی در سال، طول دوره دو سال خواهد شد.)

جدول واحدهای آموزشی

عنوان درستعداد واحدها
۱.       کارگاه روش تحقیق ۸
۲.       منطق کاربردی۴
۳.       معرفت‌شناسی۲
۴.       فلسفه تحلیلی۳
۵.       زبان‌شناسی۲
۶.       روش‌های تفسیر متن۴
۷.       بازخوانی کاربردی مباحث الفاظ علم اصول فقه۴
۸.       دین‌شناسی۸
۹.       روان‌شناسی و انسان‌شناسی۲
۱۰.    مدیریت و فلسفه برنامه‌ریزی و سازمان۲
۱۱.    اقتصاد و فلسفهٔ اقتصاد۲
۱۲.    حقوق و فلسفه حقوق۲
۱۳.    سیاست و فلسفه سیاست۲
۱۴.    تاریخ و تمدن۲
۱۵.    مبانی فرهنگ و اخلاق و فلسفه اخلاق۲
۱۶.    سیستم‌شناسی و طراحی اولیه یک سیستم۲
۱۷.    برنامه‌ریزی استراتژیک۴
۱۸.    فرهنگ و مهندسی فرهنگی۲
۱۹.    مدل‌های توسعه۴
۲۰.    موضوع‌شناسی فقهی۴
۲۱.    مهارت ترجمه بلاغی۲
۲۲.    تولید اسلاید۱
۲۳.    تولید بانک اطلاعات و طبقه‌بندی اطلاعات۱
۲۴.    جستجوی کارآمد۱
۲۵.    نرم‌افزارهای علوم اسلامی۱
۲۶.    روش تدریس۲
۲۷.    پایان‌نامه۲۰
جمع۹۲

 برشی دیگر از محتوای برنامه آموزشی دوره:

مرحلهموضوعمحتواتکمله‌هافعالیت‌های موازیهدف و محصول
۱.        تولید نقشه مسائلفلسفه‌های مضاف بمعنی کلی فلسفه علم بمعنی کلی فلسفهٔ هر یک از علوم (فلسفه حقوق، سیاست،….) مدل طبقه‌بندی علوم  ملاک تمایز علوم هر علمی پاسخگوی چه سوالی است؟ مدل‌های مدیریت دانشکارگاه روش تحقیق، روش تفکر، منطق کاربردی، قواعد نظریه‌پردازی، خلاقیت، آینده‌پژوهی کارگاه سیستم‌شناسی کارگاه استراتژی‌سازی کارگاه برنامه‌ریزی میان‌رشته‌ای کارگاه روش تدریس کارگاه روش تحصیل کارگاه روش مشاورهحداکثرسازی تسلط بر روش‌ها تولید نقشه موضوعات و مسائل آماده‌سازی جدول‌های تطبیقی برای پُر شدن از پاسخ‌ها تولید فهرست رساله‌ عملیه سیستمی و موضوع‌شناسانه تولید فهرست سیستم‌هایی که باید طراحی شوند و مسائل هر سیستم
۲.        دین‌شناسیفلسفه دین مطالعات تطبیقی ادیان   ادامه کارگاه‌های روشی و مساله‌شناسیتولید کتاب دین‌شناسی حوزه  
۳.        فهم دینضوابط فهم دین منطق فهم دینبحث اجتهاد و تقلید اصول بحث دلالت و ظهورات اصول ضوابط تفسیر ضوابط فقه الحدیث  ادامه کارگاه‌های روشی و مساله‌شناسی و دین‌شناسیتولید منطق فهم دین تولید درس‌نامه علم اصول کاربردی، سیستمی و موضوع‌شناسانه
۴.        سیستم بهداشتی اسلاماستخراج احکام کتاب الطهاره با دید سیستمیسیستم‌های بهداشتی و مسائل آن رساله بهداشت در اسلام

معیارسنجش و ارزیابی در پایان دوره:

طراحی یک سیستم از سیستم‌های زندگی براساس نگرش اسلام با رویکرد تطبیقی و توانایی اثبات برتری فرآیندی سیستم اسلام در برابر متخصصین سیستم مربوطه.

فهرست کارگاه‌های جانبی دوره تربیت محقق طراحی سیستم‌های دینی

فهرست برخی اساتید یا مدیران اجرایی درگیر با مشکلات و مسائل که در طول دوره، برای یک سمینار دعوت می‌شوند: (پس از آماده شدن کار محققین در موضوع تعیین شده)

آیت الله عابدی شاهرودی = فقه تمدنی و الگوریتم اجتهاد

آیت‌الله سیدمحمودشاهرودی = فقه النظام

حجت‌الاسلام مصباحی مقدم = اقتصاد اسلامی

آیت‌الله آملی لاریجانی= فقه النظام و الگوریتم اجتهاد

دکتر داوودی =اقتصاد و توسعه

حجت‌الاسلام میرباقری= فقه تمدنی

دکتر واعظ‌زاده =الگوی اسلامی پیشرفت

دکتر رفیع‌پور =جامعه‌شناسی اسلامی

حجت‌الاسلام دکتررهدار = نظام موضوعات و مسائل

آقای رحیم‌پور = نظام موضوعات و مسائل

حجت‌الاسلام هادوی =سیستم‌سازی دینی

حجت‌الاسلام قاضی‌عسکر= موضوعات و مسائل حج

آیت‌الله بوشهری =نظام موضوعات و مسائل

آیت‌الله محسن اراکی= فقه تمدنی

آیت‌الله اعرافی =فقه بین‌الملل

آقای سیدعباس صالحی= نظام موضوعات و مسائل

حجت‌الاسلام دکترآذربایجانی = شاخص‌سازی اسلامی

حجت‌الاسلام دکترصادقی = علم دینی و نظام مسائل

حجت‌الاسلام موسویان= پول و بانک

حجت‌الاسلام دکترلکزایی = نظام سیاسی اسلام

آقای عبودیت = روش اثبات با اصل موضوعی

دکتر جواد لاریجانی= سیستم سازی تمدنی 

ردیفموضوعمدرس پیشنهادی
۱معرفت‌شناسیحجت‌الاسلام حسین‌زاده حجت‌الاسلام دکتر فعالی
۲زبان‌شناسی و رابطه آن با اصول‌فقهحجت‌الاسلام دکتر قائمی‌نیا دکتر مروارید (پژوهشگاه علوم بنیادین) دکتر حسنی و علیپور (پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی)
۳حدیث شناسی (رجال و درایه)آقای حسینی آقای مسعودی قم حجت‌الاسلام ربانی مشهد
۴فلسفه تحلیلی تحلیل‌های منطقی و منطق جدیدحجت‌الاسلام سیدعلی طالقانی یا دکتر لگن‌هاوزن دکتر نبوی
۵فرهنگ، تمدن و توسعهحجت‌الاسلام دکتر اورعی حجت‌الاسلام دکتر خلیلیان حجت‌الاسلام دکتر الویری
۶فلسفه دین، معرفت دینیحجت‌الاسلام رشاد یا حجت‌الاسلام دکتر ساجدی
۷فلسفه‌های مضافحجت‌الاسلام دکتر خسروپناه
۸مبانی علوم انسانیحجت‌الاسلام دکتر پارسانیا
۹طراحی سیستم و مدل‌سازیدکتر علی رضائیان یا دکتر ابوالفضل صادقپور حجت‌الاسلام کشمیری (شبکه‌های عصبی)
۱۰برنامه‌ریزی و مدیریت برنامه‌ریزی استراتژیکحجت‌الاسلام دکتر صمصام‌الدین قوامی دکتر شمس‌السادات زاهدی
۱۱فقه تمدنی و موضوع‌شناسی فقهی فقه النظام روش‌شناسی فقهاء و فلسفه فقهحجت‌الاسلام دکتر مبلغی حجت‌الاسلام سیدمنذر حکیم حجت‌الاسلام سعید ضیایی‌فر یا حجت‌الاسلام رضا اسلامی
۱۲مبانی تفسیر متن هرمنوتیکحجت‌الاسلام دکتر رضایی اصفهانی حجت‌الاسلام دکتر بهجت‌پور حجت‌الاسلام دکتر واعظی
۱۳علم دینی و علوم اجتماعی دینیحجت‌الاسلام حسین بستان حجت‌الاسلام دکتر سوزنچی
۱۴فلسفه اخلاق اخلاق حرفه‌ایحجت‌الاسلام دکتر مجتبی مصباح دکتر قراملکی
۱۵فلسفه حقوق و فلسفه سیاستحجت‌الاسلام کعبی دکتر حکمت‌نیا
۱۶فلسفه اقتصاد سیستم اقتصادی اسلامحجت‌الاسلام دکتر جابری حجت‌الاسلام دکتر میرمعزی
۱۷فن ترجمه بلاغیدکتر عباس‌زاده
۱۸مهارت‌های جستجو + قابلیت‌های نرم‌افزارهای نوراز شرکت نور
۱۹روش تحقیق‌های کاربردیدکتر پاکتچی (دانشگاه امام صادق علیه‌السلام) دکتر شعبانی (دانشگاه فردوسی) دکتر قراملکی
۲۰الگوریتم اجتهادحجت‌الاسلام درایتی
۲۱موضوع‌شناسی سیستم‌های بهداشت و درماندکتر فتاحی یا دکتر قاضی‌زاده
۲۲موضوع‌شناسی پروژه‌های تحقیقاتی مراکز و موسساتحجت‌الاسلام مهدی رجایی (جامعه‌المصطفی) حجت‌الاسلام واعظی (دفتر تبلیغات) حجت‌الاسلام سعیدی روشن (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) حجت‌الاسلام میرعماد (پژوهش حوزه قم)
۲۳روش کشف مغالطاتدکتر خندان
۲۴آینده پژوهیمهندس ملکی‌فر

نمونه انتظارات از فراگیران پس از دوره:

از فراگیران این دوره انتظار می‌رود پس از پایان سال اول بتوانند فعالیت‌های زیر را در موضوعات تعیین شده انجام دهند:

ردیفعنوان و موضوع مورد انتظارتولید مقاله تحقیقی و بسته آموزشیبرگزاری کلاس آموزشی در حوزه و دانشگاهسخنرانی تخصصی در نشست‌های تخصصیقالب‌سازی محتوا برای کارشناس برنامه رادیوییقالب‌سازی محتوا کارشناس برنامه تلویزیونی و ماهواره‌ایتولید وبلاگ و اطاق‌های گفتگو و شبکه‌های اجتماعی در اینترنتتولید اسلایدهای علمی پوستر‌های علمیتولید متن درسیتولید محتوای تبلیغی
۱.                    حوزه تمدن‌ساز         
۲.                    حوزه پژوهش‌‌محور         
۳.                    راهنمای تحصیل در حوزه تمدن‌ساز         
۴.                    حوزه و آینده         
۵.                    مدل طبقه‌بندی علوم براساس نگرش اسلام         
۶.                    ضرورت توجه حوزه به مدل طبقه‌بندی علوم         
۷.                    نقش دائره‌المعارف‌ها در تمدن‌سازی         
۸.                    مدل دائره‌المعارف‌ با دید شبکه‌ای         
۹.                    هویت علوم انسانی         
۱۰.                 نقشه علوم انسانی (موضوعات و مسائل)         
۱۱.                 مفهوم علوم انسانی اسلامی و نقشه راه رسیدن به آن         
۱۲.                 مدل علوم انسانی اسلامی         
۱۳.                 حوزه و علوم انسانی         
۱۴.                 مدل نیازهای انسان براساس نگرش اسلام         
۱۵.                 ابواب فقه و مدل‌های مختلف آن و مدل فقه تمدنی         
۱۶.                 ساختار مفهومی و موضوعی کتب روایی و بازسازی ساختار براساس نگرش تمدنی         
۱۷.                 نقشه مفهومی قرآن، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه و ادعیه         
۱۸.                 هویت تمدن و تمدن‌سازی         
۱۹.                 مدل تمدنی اسلام         
۲۰.                 هویت فرهنگ و فرهنگ‌سازی (مهندسی فرهنگی)         
۲۱.                 مدل مهندسی فرهنگی براساس نگرش اسلام         
۲۲.                 هویت توسعه و پیشرفت و مدل‌های توسعه         
۲۳.                 مدل توسعه براساس نگرش اسلام         
۲۴.                 آرمان‌شهر‌ها و ضرورت دید آرمان‌شهری         
۲۵.                 آرمان‌شهر اسلام         
۲۶.                 روش تبدیل موضوع به مساله در تحقیقات         
۲۷.                 ضرورت عبور از چیستی‌ها و چرایی‌ها و رسیدن به چگونگی‌ها         
۲۸.                 چیستی، چرایی و چگونگی دید شبکه‌ای         
۲۹.                 تاثیر عرفان و فلسفه در روش تحقیق و تولید علم         
۳۰.                 روش تحلیل موضوعات و مسائل و نفوذ به موضوع و لایه‌برداری و متغیرشناسی         
۳۱.                 روش سوال‌پردازی درباره یک موضوع         
۳۲.                 روش تعریف کلیدواژه‌های جستجو در یک تحقیق         
۳۳.                 روش تولید تعاریف موجّه         
۳۴.                 روش تحلیل محتوای یک متن         
۳۵.                 روش دست‌یابی به منابع لازم برای یک تحقیق و دست‌یابی به منابع برتر         
۳۶.                 روش مطالعات تطبیقی         
۳۷.                 روش جستجو و دست‌یابی به منابع بهینه در فضای الکترونیکی         
۳۸.                 روش تالیف یک مقاله تحقیقی         
۳۹.                 روش تالیف و اجرای یک کارگاه آموزشی         
۴۰.                 فرمول تغییر و تاثیر آن در تولید علم و رابطهٔ آن با علل اربع         
۴۱.                 مقولات عشر و تاثیر آن در دید شبکه‌ای و تحقیقات         
۴۲.                 رئوس ثمانیه و فلسفه‌های مضاف و تاثیر آن در تولید علم         
۴۳.                 ترجمه بلاغی سیستمی گزاره‌های دین و متون فقه         
۴۴.                 فلسفه تحلیلی و رابطه آن با علم اصول و مباحث روش‌شناسی         
۴۵.                 پدیدار شناسی و تحقیقات اسلامی         
۴۶.                 روش تدریس کارگاهی         
۴۷.                 شاخص‌های انسان تمدنی         
۴۸.                 تبیین نقشه راه تولید الگوی اسلامی توسعه و پیشرفت         
۴۹.                 آینده‌پژوهی و حوزه و تحقیقات علوم اسلامی         
۵۰.                 الگوریتم سازی و تاثیر آن در تولید علم و تحقیقات کاربردی در حوزه         

نمایی از فاز اول دوره تربیت محقق:

نمونه‌ای از موضوعات و مسائل مطرح شده در فاز اول:

ردیفعنوان عنوان
۱شبکه ، نقشه ، نظام و سامانه موضوعات و مسائل تمدن ساز۳۰تعریف تمدن
۲روش طراحی شبکه مسائل۳۱نقشه سیستم های یک تمدن
۳دایره المعارف ها و شبکه مسائل تمدن ساز۳۲سازه های تمدنی
۴مدل طبقه بندی علوم بر اساس نگرش اسلام۳۳حوزه علمیه تمدن ساز
۵تاریخچه طبقه بندی علوم۳۴تحلیل نگاه تمدنی
۶تاثیر طبقه بندی علوم در مدیریت دانش۳۵فرهنگ ، توسعه ، آرمان شهر و مدینه فاضله، تمدن سازی
۷طبقه بندی علوم مقدمه اسلامی سازی علوم انسانی۳۶تمدن سازی و آینده نگری
۸تاثیر طبقه بندی علوم در کتابداری و اطلاع رسانی۳۷زبان شناسی تمدنی
۹تاثیر طبقه بندی علوم در رصد اطلاعات۳۸منطق و فلسفه تمدنی
۱۰تاثیر طبقه بندی علوم در طبقه بندی موضوعی۳۹فقه تمدنی
۱۱منطق ، فلسفه و طبقه بندی علوم۴۰اصول فقه تمدنی ( اجتهاد تمدنی )
۱۲مبحث القسمه در منطق و تقاسیم العلوم در فلسفه۴۱مهندسی فرهنگی در تمدن
۱۳تاثیر طبقه بندی علوم در فرهنگ ، تمدن سازی و توسعه۴۲روش شناسی تعریف با نگاه تمدنی
۱۴تاثیر طبقه بندی علوم در روش تفکر ( مهارت نقشه برداری و نقشه خوانی + طبقه بندی ذهن + جمع کل نگری و جزء نگری + مهارت مهندسی + گسترش افق دید )۴۳آینده تمدن ها
۱۵جایگاه علوم انسانی در طبقه بندی علوم۴۴مهندسی فرهنگی و توسعه فرهنگی
۱۶هویت علوم انسانی۴۵روش مهندسی فرهنگی در سیستم های اجتماعی
۱۷شبکه مسائل علوم انسانی۴۶فلسفه ، فلسفه تحلیلی و روش تعریف
۱۸علوم انسانی و تمدن سازی۴۷رویکرد ها در روش تعریف
۱۹نقش فلسفه در معنا بخشی به زندگی ( فلسفه کاربردی )۴۸تمدن سازی
۲۰فلسفه و آینده زندگی بشر۴۹هرمنوتیک و روش تعریف
۲۱فلسفه و روان کاوی ( فلسفه و تست سلامت روانی )۵۰نقش رویکرد ساخت گرائی و ساختار گرائی در تعاریف
۲۲فلسفه و روش تحقیق۵۱شاخص موجه سازی تعاریف
۲۳فلسفه و روش تصمیم گیری ( فلسفه و مهارت روش تفکر )۵۲الگوی رصد اطلاعات بر اساس نگرش اسلام
۲۴مدل نیاز های انسان بر اساس نگرش اسلام۵۳مطالعه تطبیقی در مکاتب عرفانی
۲۵تمدن سازی و مدل نیاز ها۵۴آینده مکاتب عرفانی
۲۶نقشه مفاهیم تمدنی۵۵روش ترجمه بلاغی
۲۷تعریف تحقیق۵۶روش طراحی کارگاه آموزشی
۲۸منطق و روش تحقیق۵۷شبکه ، نیاز ها و مسائل حوزه علمیه تمدن ساز
۲۹فلسفه و عرفان و روش تحقیق۵۸تعریف تمدن
۵۹روش تحقیق و معرفت شناسی۸۸تمدن سازی و عدل شبکه ای
۶۰روش تحقیق و ذهن شناسی۸۹مستندات تمدن سازی
۶۱روش تحقیق و دستگاه فکری۹۰فلسفه ، عرفان و تمدن سازی
۶۲تحقیقات موضوع محور و مساله محور۹۱تمدن و سبک زندگی دینی
۶۳روش تحقیق و فلسفه های مضاف۹۲تمدن و ماکت آرمان شهر
۶۴روش تحقیق و فلسفه علم۹۳اهداف تمدن ها
۶۵هویت روش شناسی و ارتباط آن با برنامه ریزی۹۴فقه تمدنی
۶۶روش تحقیق و طراحی الگوریتم ، فرآیند و فلوچارت۹۵افق دید تمدنی
۶۷منطق تولید الگوریتم ها۹۶حوزه علمیه تمدن ساز و نظام فرهنگی
۶۸الگوریتم اجتهاد و تفسیر۹۷حوزه علمیه تمدن ساز و نظام سازی
۶۹الگوریتم ، شبکه سازی و سیستم های طراحی هوشمند۹۸مراتب مقاصد الشریعه
۷۰روش تحقیق و کاربردی سازی علوم۹۹گزاره های ارشادی در فقه تمدنی
۷۱منطق و روش تولید علم۱۰۰مستندات حجیت رویکرد تمدنی به فقه
۷۲روش تحقیق ، روش خلاقیت۱۰۱فرآیند مساله شناسی و نیاز شناسی
۷۳روش تحقیق ، روش نظریه پردازی۱۰۲منطق تبدیل نیاز به سوال و مساله
۷۴پارادایم در روش تحقیق ( عناصر پارادایمیک در پژوهش )۱۰۳روش احتمال پردازی در مساله شناسی
۷۵انواع پارادایم های علوم انسانی و نحوه شکل گیری آنها۱۰۴روش نفوذ به موضوع 
۷۶پارادایم شبکه ای ( پارادایم اجتهاد دانش دینی )۱۰۵ابزار های تحلیل مساله
۷۷انواع راهبرد ها ، رویکرد ها و روش ها در تحقیقات۱۰۶روش تحلیل مساله
۷۸انواع مسائل تحقیق۱۰۷روش تولید شبکه مسائل
۷۹هویت شناسی مدل ، فرضیه ، نظریه ، گزاره علمی و تبیین۱۰۸مساله شناسی و متغیر شناسی
۸۰روش تحقیق شبکه ای۱۰۹روش شناسی اصولیین در تحلیل مسائل
۸۱دین و روش تحقیق۱۱۰روش شناسی فقهاء در تحلیل مسائل
۸۲شاخصه های ارزیابی یک اثر تحقیقی۱۱۱روش شناسی فلاسفه در تحلیل مسائل
۸۳شاخص تمایز تحقیق از شبه تحقیق ( علم از شبه علم )۱۱۲مساله شناسی و تفریع فروع
۸۴الگوی کلی تحقیق۱۱۳روش تاسیس اصل در فقه و اصول
۸۵هویت شناسی مساله و نیاز۱۱۴شبکه مقاصد و اهداف دین
۸۶روش طراحی سیستم پایه  
۸۷منطق فرآیند ها در سیستم پایه  

مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث:

دین‌شناسی ، اجتهاد جواهری ، اجتهاد سیستمی ، فقه تمدنی ، توضیح المسائل تمدنی ، علم دینی ، الگوی اسلامی پیشرفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *