دسته‌ها
نقشۀ مسائل

نقشهٔ یک تمدن

موضوع بحث: «تمدن، سیستم‌های تمدنی و تمدن‌سازی» چیست؟ چرا؟ مسألهٔ بحث: نقشهٔ سازه‌ها و سیستم‌های تمدنی چگونه است و چگونه می‌توان در جهت تمدن‌سازی حرکت کرد؟ فرضیهٔ بحث: ۱. تعریف «تمدن» شبکه پایدار ساختارها و سیستم‌های معرفتی، قانونی وفرهنگی، در مقیاس جمعی، که به دنبال پاسخ‌گویی به کل هرم نیازهای انسانها (چه فردی و چه […]

دسته‌ها
نقشۀ مسائل

مدل حقوق بشر

موضوع بحث: «حقوق بشر» چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ (مدل مطلوب حقوق بشر) مسألهٔ بحث: مفاد حقوق بشر بر اساس نگرش، قانون و فرهنگ اسلام چگونه است؟ اگر کل جهان، با تنوع باورها و فرهنگ‌ها و ادیان، بخواهند یک قانون مشترک داشته باشند که همه به آن ملتزم باشند، چه مفاهیم و چه حقوق و چه […]

دسته‌ها
نقشۀ مسائل

شبکه مسائل فرهنگ

(تفصیل بحث در: «مهندسی فرهنگی و مدیریت فرهنگی»)

دسته‌ها
نقشۀ مسائل

نقشهٔ مفهومی قرآن و احادیث

دسته‌ها
نقشۀ مسائل

نقشهٔ اسماء الله

موضوع بحث:  «نقشهٔ اسماء الله» چیست؟ چه کاربردی دارد؟ مسألهٔ بحث: اسماء الهی، منشأ پیدایش موجودات و روابط میان آنها هستند و کل هستی را شکل می‌بخشند، چگونه می‌توان از کمیت و کیفیت و روابط میان اسماء الهی، نقشه‌ای از هستی را به دست آورد و بر اساس آن، نقشه تمدنی برای زندگی بشر ترسیم […]

دسته‌ها
نقشۀ مسائل

نقشهٔ علوم انسانی و علوم انسانی اسلامی

موضوع بحث: «شبکه مسائل علوم انسانی و علوم انسانی اسلامی» چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ (مقالهٔ محتوایی منتخب: «هویت علوم انسانی و نقد علوم انسانی مدرن») (مقالهٔ روشی منتخب: «مدل روش‌شناختی نظریه‌پردازی در علوم انسانی اسلامی») مسألهٔ بحث: برنامه‌ریزی تمدنی بر اساس نیازهای انسان و به جهت پاسخگویی به کلیه ابعاد و لایه‌های هرم نیازها، چه […]

دسته‌ها
نقشۀ مسائل

فلسفه‌های مضاف

موضوع بحث:  «فلسفه مضاف» چیست؟ چرا؟ و چگونه؟  (مقالهٔ منتخب: «فلسفهٔ فلسفهٔ اسلامی») مسألهٔ بحث: چگونه می‌توان هندسه یک علم یا یک پدیده، موقعیت آن علم یا پدیده در شبکه علوم یا شبکهٔ هستی را تشخیص داد؟ آثار و نتایج؟ پیش‌فرض‌ها: فلسفه= دانش بررسی معادلات وجودی در شبکهٔ هستی (قوانین حاکم بر کلیه موجودات + […]

دسته‌ها
نقشۀ مسائل

نقشهٔ علم و طبقه‌بندی علوم

موضوع بحث: نقشه دانش و مدل طبقه‌بندی علوم با اقتباس از نگرش اسلام (مقالهٔ منتخب در: «مقالهٔ هویت طبقه بندی علوم»«مقالهٔ مدل طبقه بندی علوم با الهام از گزاره‌های اسلام»«مقالهٔ گزارشی از مدلهای طبقه بندی علوم») (اسلاید «طبقه بندی علوم با الهام از گزاره‌های اسلام») مسألهٔ بحث: طبقه‌بندی علوم، آینه‌ای برای نوع نگاه، زاویه دید […]

دسته‌ها
نقشۀ مسائل

نقشهٔ موضوعات و مسائل

موضوع بحث:  «شبکه موضوعات و مسائل زندگی چیست؟ چرا؟ چگونه؟ » مسألهٔ بحث: یک تمدن کامل، برای چه موضوعات و مسائلی باید برنامه‌ریزی کند؟ پیش‌فرض‌های بحث: شبکه موضوعات= نقشه‌ای منظم از موضوعات مرتبط با موضوع اصلی که بررسی رابطه اثرگذاری و اثرپذیری آنها بر موضوع اصلی، سبب دست‌یابی به هدف تحقیق می‌شود. شبکه مسائل= مجموعه […]

دسته‌ها
نقشۀ مسائل

نقشه‌شناسی

موضوع بحث: «نقشه» چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ روش طراحی نقشه جامع؟ (نمونهٔ یک نقشهٔ جامع در: «نقشهٔ جامع سلامت») مسألهٔ بحث: چگونه می‌توان بر موقعیت یک پدیده، احاطه پیدا کرد به طوری که از مبدأ تا مقصد حرکتهای مرتبط با آن پدیده را پیش‌بینی کرد؟ فرضیهٔ بحث: نقشه= شبیه‌سازی کلیه عناصر و اجزاء درونی و […]