بسم الله الرحمن الرحیم

دسته‌ها
نقشۀ مسائل

نقشهٔ موضوعات و مسائل

موضوع بحث:

 «شبکه موضوعات و مسائل زندگی چیست؟ چرا؟ چگونه؟ »

مسألهٔ بحث:

یک تمدن کامل، برای چه موضوعات و مسائلی باید برنامه‌ریزی کند؟

پیش‌فرض‌های بحث:

  1. شبکه موضوعات= نقشه‌ای منظم از موضوعات مرتبط با موضوع اصلی که بررسی رابطه اثرگذاری و اثرپذیری آنها بر موضوع اصلی، سبب دست‌یابی به هدف تحقیق می‌شود.
  2. شبکه مسائل= مجموعه مسائلی که از تحلیل ابعاد و روابط مختلف یک موضوع، به دست می‌آید که با پاسخگویی به آنها می‌توان دید حداکثری به موضوع پیدا کرد.
  3. موضوع‌شناسی= تولید شبکه مسائل یک موضوع

فرضیهٔ بحث:

بر اساس پیش‌فرض‌های فوق می‌توان شبکه موضوعات و مسائل زندگی را چنین تعریف کرد:

  1.  «چیستی»: نقشه جامع موضوعات و مسائل خُرد و کلانی که انسانها در زندگی خود به طور معمول، باید نسبت به آنها واکنش داشته باشند و اثرگذار در حرکت او هستند. (با دسته‌بندی و اولویت‌بندی و تعیین رابطه دسته‌های مختلف و سطوح متفاوت با یکدیگر)
  2.  «چرایی»: بدون نقشه موضوعات و مسائل زندگی، مدیریت زندگی بالخصوص مسیر آینده آن با چالش‌های جدی از طرف نیروهای منفی و موانع دیده‌نشده مواجه می‌شود و یا در حیطه‌ای کوچک و بدون گسترش باقی خواهد ماند.
  3.  «چگونگی»: از دو طریق می‌توان به فهرستی جامع از موضوعات و مسائل زندگی بشر رسید: روش قیاسی و روش استقرایی:
  4. در روش قیاسی با تحلیل مفهومی «زندگی»، «هستی»، «انسان» و «جامعه» و تحلیل فلسفی آنها به ابعاد وجودی‌شان، محورهای اصلی موضوعات و مسائلی که می‌توانند در مسیر زندگی انسان اثرگذار باشند به دست می‌آید.
  5. در روش استقرایی با رصد تمام موقعیت‌هایی که نیازهای انسان در آنها بروز و ظهور کرده است می‌توان به فهرستی اولیه و سپس دسته‌بندی شده رسید مانند فهرست علوم، فهرست مشاغل، فهرست برنامه توسعه و…

تبیین فرضیهٔ بحث:

 (تبیین بر اساس روش تحلیل مفهومی و اصل موضوعی)

انسان بر اساس حس نیاز حرکت می‌کند + پدیده‌هایی که انسان با آنها ارتباط دارد در نگرش، احساس و رفتار انسان تأثیر می‌گذارند + حرکت انسان در زندگی برآیندی است و مجبور است نسبت به پدیده‌های مرتبط با حرکت او اثرگذاری یا اثرپذیری داشته باشد و این فعل‌وانفعال را تنظیم و مدیریت کند تا بتواند برآیند نیروها را به سوی هدفش قرار دهد. بنابراین:

اگر انسان، موضوعات و مسائل مرتبط با زندگی را رصد و محاسبه نکند نمی‌تواند حرکت مطلوب را در زندگی داشته باشد.

تفسیری در چگونگی تولید نقشهٔ موضوعات و مسائل:

موارد زیر برای دست‌یابی به این نقشه باید مورد بررسی قرار گیرند:

ابعاد زندگی، ‌ابعاد انسان و مراتب و لایه‌های وجودی او، ابعاد جامعه و لایه‌های آن، نقشه شبکه هستی؛ مدل نیازهای انسان، مدل طبقه‌بندی علوم، شبکه مسائل علوم انسانی، فهرست دائره‌المعارف‌ها، فهرست مشاغل، محورهای برنامه‌های توسعه در کشورها، محورهای قوانین اساسی، کمیسیون‌های مجالس قانون‌گذاری، فهرست وزارت‌خانه‌ها و ماموریت‌های آنها، محورها و مفاد آگهی‌ها و نیازمندی‌ها، شاخص‌های انسان سالم، خانواده سالم، جامعه سالم، شاخص‌های استاندارد در پدیده‌های مختلف؛ مدل ابواب فقه، نقشه اسماءالله، نقشه موضوعی قرآن و روایات؛ فهرست بحرآنها، مشکلات، پرسش‌وپاسخ‌ها، اختلال‌ها، و…

 (فهرست جامع «منابع لازم برای جستجوی میدانی نیازها»)

نمونه‌ای از نتایج:

  1. جدول استخراج نیاز از علوم انسانی:

علم مورد نظر

مسأله اصلی

نیاز

انسان شناسی

نقشه وجودی انسان چگونه است؟

دست‌یابی به ابعاد و لایه‌های انسان و سرآغاز و سرانجام او

معرفت شناسی و ذهن شناسی

چگونه می‌توان حقایق را شناسایی و توهمات را برطرف کرد؟ چگونه می‌توان توسعه معرفت را مدیریت کرد؟

حقیقت‌یابی و ایجاد تمایز با توهمات

دست‌یابی به روش تفکر و خلاقیت

روان شناسی

چگونه می‌توان روانی سالم داشت؟

روان سالم و دوری از بحرآنهای روانی

زبان و ادبیات

چگونه می‌توان اسلوب های ادبی فرهنگ زا تولید کرد؟

اسلوب های ادبی فرهنگ زا

جامعه شناسی

چگونه می‌توان روابط اجتماعی مطلوب تولید کرد؟

روابط اجتماعی مطلوب

علوم تربیتی

چگونه می‌توان برای فرآیند رشد فکری، اخلاقی و مهارتی برنامه ریزی کرد؟

فرآیندهای رشد مطلوب

اخلاق حرفه‌ای

چگونه می‌توان رفتار شهروندی، سازمانی و خدماتی مطلوب تولید کرد؟

رفتار شهروندی، اداری و خدماتی مطلوب

حقوق

چگونه می‌توان عدالت اجتماعی تولید کرد؟ چگونه می‌توان برای تحقق عدالت اجتماعی زمینه سازی کرد؟

نظم و عدالت اجتماعی

اقتصاد

چگونه می‌توان تولید ثروت کرد؟

تولید سرمایه و ثروت جمعی

مدیریت

چگونه می‌توان شخصیت ها را بر موقعیت ها تطبیق داد؟ چگونه می‌توان برای رشد یک سازمان برنامه ریزی کرد؟ چگونه می‌توان رفتار سازمانی مطلوب تولید کرد؟

برنامه ریزی مطلوب سازمانی

برای تعالی سازمانی

سیاست

چگونه می‌توان اراده ها را مدیریت کرد؟ چگونه می‌توان جریان قدرت را مدیریت کرد؟

مدیریت اراده‌ها در جهت رشد جمعی

مدیریت بر جریان قدرت

تاریخ و باستان شناسی

چگونه می‌توان از جریانات تاریخی، ملاکی برای حل مسائل مشابه در آینده بدست آورد؟

کشف علل حوادث برای آینده

آینده پژوهی

چگونه می‌توان روند ها، جریانات و رخداد های آینده را رصد و مدیریت کرد؟

رصد و مدیریت روند ها، جریانات و رخداد های آینده

روابط بین الملل

چگونه می‌توان اثرگذاری بین المللی ایجاد کرد؟

عدالت بین المللی و اثرگذاری مطلوب

فرهنگ و تمدن

چگونه می‌توان تمدن‌سازی کرد؟ چگونه می‌توان مدل برنامه ریزی فرهنگی در دو سطح راهبردی و عملیاتی تولید کرد؟

روش کاربردی کردن و پیاده سازی فرهنگ جمعی پایدار رو به رشد

توسعه

چگونه می‌توان منطق ساختارها و سیستم های کلان اجتماعی منجر به تولید یک تمدن، را تولید کرد؟

نقشه و فرآیند ساختار ها و سیستم های کلان اجتماعی

هنر

چگونه می‌توان زیبایی های عالی تکوین را کشف کرد؟ چگونه می‌توان نگاه زیبایی شناختی پیدا کرد؟ چگونه می‌توان زیبایی های حاصل از روابط اشیاء در عالی تکوین را کشف کرد؟

کشف وحدت نهفته در روابط میان کثرات در عالم تکوین

دین و الهیات

چگونه می‌توان ارتباطات انسان با تمام اجزاء عالم هستی را بر اساس دین تنطیم کرد؟

تنطیم ارتباطات در عالم هستی

عرفان

چگونه می‌توان زندگی را قدم به قدم به سمت خدا (‌هدف) حرکت داد؟ چگونه می‌توان زندگی را معنی دار کرد؟

زندگی قدم به قدم به سمت خدا

معنی دار کردن زندگی

فلسفه

چگونه می‌توان مسائل را در شبکهٔ هستی (مرتبط با کل هستی) بررسی کرد؟ چگونه می‌توان نگاه هستی شناسانه پیدا کرد؟ چگونه می‌توان دید جامع به اشیاء پیدا کرد؟

نقشه هستی و دست‌یابی به دید جامع

۲. جدول نیازهای انسان در رابطه با خود:

ردیف

محور های کلی نیاز

محور های جزئی نیاز

مسائل

۱

نیاز به معنای زندگی

هدف گذاری

منشأ نیاز به هدف گذاری چیست؟

نیاز به هدف گذاری چگونه بروز می کند؟

چرا در زندگی به هدفگذاری نیازمندیم؟

اگر برای زندگی هدف گذاری نداشته باشیم، چه آسیب ها و بحران هایی پیش خواهد آمد؟

چگونه می‌توان برای زندگی هدف گذاری کرد؟

چگونه می‌توان اهمیت و اولویت بین اهداف را تشخیص داد؟

هدف گذاری چگونه باعث معنا دار شدن زندگی می شود؟

چگونه تشخیص دهیم که در زندگی به صورت صحیح هدف گذاری کرده ایم؟

چگونه می‌توان اهداف زندگی را توسعه و ارتقاء بخشید؟

چگونه می‌توان بهترین نوع هدف گذاری را بدست آورد؟ (مبتنی بر هستی شناسی)

چگونه می‌توان در هدف گذاری به بینهایت متصل شد؟

اگر در هدف گذاری میل به بینهایت نباشد، دچار چه آسیبی خواهیم شد؟

چگونه می‌توان تحقق اهداف در زندگی را ارزیابی کرد؟

چگونه می‌توان عدم تحقق اهداف در زندگی را علت یابی کرد؟

برنامه ریزی، شناختن، تسلط و احاطه صحیح بر شرایط

منشأ نیاز به برنامه ریزی چیست؟

نیاز به برنامه ریزی چگونه بروز می کند؟

چرا در زندگی به برنامه ریزی نیاز مندیم؟

چگونه می‌توان بر اساس اهداف، برنامه ریزی عملیاتی و اجرایی کرد؟ مراحل قدم به قدم برنامه ریزی عملیاتی و اجرایی در زندگی کدامند؟

چگونه می‌توان بین برنامه ها اولویت گذاری کرد؟

برنامه ریزی چگونه باعث معنا دار شدن زندگی می شود؟

چگونه می‌توان برنامه ریزی را توسعه و ارتقاء بخشید؟

بدون برنامه ریزی عملیاتی و اجرایی چه آسیب ها و بحران هایی پیش خواهد آمد؟

چگونه می‌توان تحقق برنامه ریزی در زندگی را ارزیابی کرد؟

چگونه می‌توان عدم تحقق برنامه ریزی در زندگی را علت یابی کرد؟

نیاز های عاطفی و مدیریت احساس

منشأ نیاز های عاطفی چیست؟

نیاز های عاطفی چگونه بروز می کنند؟

چگونه می‌توان متوجه بروز نیاز های عاطفی شد؟

چرا در زندگی به عواطف و احساسات نیاز مندیم؟

علت وجود عواطف و احساسات در انسان چیست؟

اگر در زندگی عواطف و احساسات نداشته باشیم، چه آسیب ها و بحران هایی پیش خواهد آمد؟

چگونه می‌توان عواطف و احساسات را به شکل صحیح بروز داد؟

چگونه می‌توان پاسخگویی به نیاز های عاطفی و احساسی را مدیریت کرد؟

چگونه می‌توان روش بروز احساسات و عواطف را بدست آورد؟

چگونه می‌توان حد بروز عواطف و احساسات را بدست آورد؟

اگر عواطف و احساسات به شکل صحیح بروز نکند، چه آسیب ها و بحران هایی پیش خواهد آمد؟

اگر عواطف و احساسات بیش از اندازه بروز کند، چه آسیب ها و بحران هایی پیش خواهد آمد؟

دور اندیشی – آینده

نگری – آینده پژوهی

نیاز های انسان در عصر غیبت

منشأ نیاز به آینده پژوهی چیست؟

نیاز به آینده پژوهی چگونه بروز می کند؟

چرا در زندگی به آینده پژوهی نیاز مندیم؟

چگونه می‌توان متوجه بروز نیاز به آینده پژوهی شد؟

آینده چیست؟

اهداف آینده شناسی چیست؟

آینده پژوهی چگونه باعث معنا دار شدن زندگی می شود؟

اگر در زندگی آینده پژوهی نداشته باشیم، (اگر آینده را نشناسیم) چه آسیب ها و بحران هایی پیش خواهد آمد؟

چگونه می‌توان آینده را برای رفع نیاز ها شناخت؟

مدل آینده پژوهی فعال چگونه است؟

مراحل قدم به قدم آینده پژوهی فعال کدامند؟

چگونه می‌توان افق دید در آینده را به صورت مستمر گسترش داد؟

چگونه تشخیص دهیم که در زندگی به صورت صحیح آیند ه پژوهی کرده ایم؟

چگونه می‌توان آینده پژوهی در زندگی را ارزیابی کرد؟

چه نیاز های دیگری با شناخت آینده پاسخ داده می شود؟

چگونه می‌توان روتد های آینده را به نفع خود تغییر داد؟

چگونه می‌توان روند های آینده را مدیریت کرد؟

تحلیل و بررسی گذشته، چه تأثیری در شناخت روند های آینده دارد؟

خصلت های شخصیتی انسان آینده پژوه چیست؟

موفقیت

نیاز به جبران و پرهیز از شکست

تحمل مشکلات و مصائب زندگی

احیاء و باز سازی درونی

منشأ نیاز به موفقیت چیست؟

نیاز به موفقیت چگونه بروز می کند؟

چرا در زندگی به موفقیت نیاز مندیم؟

اگر در زندگی به موفقیت های حداقل نسبی دست پیدا نکنیم، چه آسیب ها و بحران هایی پیش خواهد آمد؟

چگونه می‌توان برای موفقیت هدف گذاری و برنامه ریزی کرد؟

موفقیت چگونه باعث معنا دار شدن زندگی می شود؟

چگونه تشخیص دهیم که در زندگی به موفقیت رسیده ایم؟

شاخصه های موفقیت در زندگی چیست؟

برای موفقیت به چه اموری نیاز داریم؟

چگونه می‌توان عوامل موثر در موفقیت را بدست آورد؟

چه نیاز های دیگری با موفقیت پاسخ داده می شود؟

چگونه می‌توان موفقیت در زندگی را توسعه و ارتقاء بخشید؟

چگونه می‌توان به موفقیت پایدار رسید؟

اگر موفقیت در زندگی پایدار نباشد، دچار چه آسیبی خواهیم شد؟

چگونه می‌توان تحقق موفقیت در زندگی را ارزیابی کرد؟

چگونه می‌توان از شکست ها و تجربه ها برای موفقیت استفاده کرد؟

چگونه می‌توان در شکست ها از نوامیدی و سایر تبعات آن جلوگیری کرد؟

چگونه می‌توان در شکست ها و مصائب، روحیه توکل و امید به آینده را در خود زنده نگه داشت؟

چگونه می‌توان برای جبران شکست ها و مصائب برنامه ریزی کرد؟

نیاز به دین

منشأ نیاز به دین در زندگی چیست؟

نیاز به دین در زندگی چگونه بروز می کند؟

چگونه می‌توان نیاز به دین را ملموس و محسوس کرد؟

علت نیاز به دین در زندگی چیست؟

چگونه دین باعث معنادار شدن زندگی می شود؟

پاسخگویی به این نیاز چگونه باعث ارتقاء کیفیت زندگی می شود؟

اگر نیاز به دین به صورت صحیح پاسخ داده نشود، چه آسیب ها و بحران هایی پیش خواهد آمد؟

اگر زندگی بر اساس دین تنظیم نشود، چه آسیب ها و بحران هایی پیش خواهد آمد؟

چگونه می‌توان بهترین نوع تنظیم توسط دین را بدست آورد؟

چگونه می‌توان مطمئن شد که زندگی بر اساس دین به صورت صحیح تنظیم شده است؟

چگونه می‌توان تحقق دین در تنظیم زندگی را ارزیابی کرد؟

چگونه می‌توان برای تحقق دین در زندگی برنامه ریزی کرد؟

چگونه می‌توان تحقق دین در زندگی را حداکثر سازی کرد؟

چگونه می‌توان نیاز به دین را گسترش داد؟

چگونه می‌توان نیاز به دین را فرهنگ سازی کرد؟

چگونه می‌توان گستره قلمرو دین در پاسخگویی به نیاز ها را اثبات کرد؟

روش دین در پاسخگویی به نیاز های آینده و مسائل مستحدثه چگونه است؟

نظم و انضباط و مدیریت زمان

منشأ نیاز به نظم چیست؟

نیاز به نظم چگونه بروز می کند؟

چرا در زندگی به نظم نیاز مندیم؟

نیاز به نظم چگونه ملموس و محسوس می شود؟

آیا نظم صرفا در امور ظاهری و مادی است یا در امور درونی و معنوی هم ثمره دارد؟

اگر در زندگی نظم نداشته باشیم، چه آسیب ها و بحران هایی پیش خواهد آمد؟

نیاز به نظم را چگونه می‌توان پاسخ داد؟

چگونه می‌توان زندگی را منظم کرد؟

مراحل قدم به قدم اجرایی شدن نظم در زندگی کدامند؟

کدام یک از عرصه های زندگی برای منظم شدن در اولویت بالاتری قرار دارند؟

نظم چگونه باعث معنا دار شدن زندگی می شود؟

چگونه می‌توان تشخیص داد که در زندگی به صورت صحیح نظم را جریان داده ایم؟

چگونه می‌توان نظم را در زندگی توسعه و ارتقاء بخشید؟

چگونه می‌توان نظم استراتژیک ایجاد کرد؟

چگونه می‌توان نظم در زندگی را دائمی و پایدار کرد؟

چگونه می‌توان نظم در زندگی را تبدیل به یک جریان پایدار کرد؟

اگر نظم در زندگی دائمی و پایدار نباشد، دچار چه آسیبی خواهیم شد؟

چگونه می‌توان تحقق نظم در زندگی را ارزیابی کرد؟

چگونه می‌توان عدم تحقق نظم در زندگی را علت یابی کرد؟

منشأ بی نظمی چیست؟

درک و کشف واقعیت

منشأ نیاز به کشف واقعیت چیست؟

نیاز به کشف واقعیت چگونه بروز می کند؟

چرا در زندگی به کشف واقعیت نیازمندیم؟

اگر تصمیمات زندگی بر مبنای کشف واقعیت نباشد، چه آسیب ها و بحران هایی پیش خواهد آمد؟

اگر به این نیاز پاسخ ندهیم، به چه بحران های دچار می شویم؟

چه بحران هایی لزوم و نیاز به درک واقعیت را ملموس و محسوس می کند؟

انسان واقع گریز، به چه خلا ها، نقص ها و کمبود هایی دچار می شود؟

کدام یک از معضلات و مشکلات بشر، ناشی از عدم درک واقعیت خود است؟

گریز از واقعیت، باعث بروز چه بیماری های روحی و روانی در انسان می شود؟

چگونه می‌توان واقعیات زندگی را برای ارتقاء کیفیت زندگی کشف کرد؟

واقع گرایی چگونه باعث معنا دار شدن زندگی می شود؟

چگونه تشخیص دهیم که در زندگی به صورت صحیح کشف واقعیت کرده ایم؟

علائم و نشانه های کشف واقعیت در زندگی چیست؟

شاخص های کشف واقعیت در زندگی چیست؟

چگونه می‌توان دامنه کشف واقعیات در زندگی را توسعه و ارتقاء بخشید؟

چگونه می‌توان در کشف واقعیت به بینهایت متصل شد؟

اگر در کشف واقعیت میل به بینهایت نباشد، دچار چه آسیبی خواهیم شد؟

چگونه می‌توان واقعیات موجود در لایه های وجودی عمیق اشیاء را کشف کرد؟

چگونه می‌توان به نگرشی جامع و شبکه ای از واقعیات زندگی دست یافت؟

چگونه می‌توان تحقق واقع گرایی در زندگی را ارزیابی کرد؟

چگونه می‌توان عدم تحقق واقع گرایی در زندگی را علت یابی کرد؟

چگونه می‌توان به این نیاز اساسی پاسخ داد؟

آیا در پاسخ به این نیاز محدودیت وجود دارد؟ تا کجا می‌توان کشف واقعیت داشت؟

چگونه می‌توان انسانی واقع گرا تربیت کرد؟

مهارت در تصمیم گیری پایدار

منشأ نیاز به تصمیم گیری چیست؟

نیاز به تصمیم گیری چگونه بروز می کند؟

چرا در زندگی به مهارت تصمیم گیری نیازمندیم؟

اگر برای زندگی مهارت تصمیم گیری نداشته باشیم، چه آسیب ها و بحران هایی پیش خواهد آمد؟

مدل تصمیم گیری موفق در زندگی چگونه است؟

چگونه می‌توان بین تصمیم گیری ها وزن گذاری کرد؟

مهارت تصمیم گیری چگونه باعث معنا دار شدن زندگی می شود؟

چگونه تشخیص دهیم که در زندگی به صورت صحیح تصمیم گیری کرده ایم؟

شاخصه های تصمیم گیری صحیح در زندگی چیست؟

چگونه می‌توان مهارت تصمیم گیری در زندگی را ارتقاء بخشید؟

چگونه می‌توان بهترین نوع تصمیم گیری را بدست آورد؟ (تصمیم گیری شبکه ای)

چگونه می‌توان در تصمیم گیری به بینهایت متصل شد؟

اگر در تصمیم گیری میل به بینهایت نباشد، دچار چه آسیبی خواهیم شد؟

چگونه می‌توان تصمیم گیری افراد در زندگی را ارزیابی کرد؟

چگونه می‌توان عدم تصمیم گیری صحیح در زندگی را علت یابی کرد؟

چگونه می‌توان عدم تحقق تصمیمات در زندگی را علت یابی کرد؟

چگونه می‌توان انسانی با مهارت تصمیم گیری صحیح تربیت کرد؟

۲

نیازهای جسمی

رفاه و آسایش مادی

 

منشأ نیاز های جسمی چیست؟

نیاز های جسمی چگو نه بروز می کنند؟

چگونه می‌توان نیاز های جسمی را کشف کرد؟

چرا به برطرف کردن نیاز های جسمی نیازمندیم؟

چرا باید نیاز های جسمی را برطرف کنیم؟

چرا باید برای برطرف کردن نیاز های جسمی برنامه ریزی کنیم؟

اگر برای برطرف کردن نیاز های جسمی برنامه ریزی نداشته باشیم، چه آسیب ها و بحران هایی متوجه انسان و جامعه خواهد شد؟

برطرف نشدن نیاز های جسمی، کدام یک از نیاز های دیگر زندگی را در هرم نیاز ها تحت الشعاع قرار می‌دهد؟

چگونه می‌توان با وجود کمبود در ناحیه نیاز های جسمی، توجه به سایر نیاز ها را پر رنگ نگاه داشت؟

چگونه می‌توان انسان ها را برای شرایط سخت (کمبود ارضاء نیاز ها) تربیت کرد؟

چگونه می‌توان حد و اندازه (مقدار ضروری) تامین نیاز های جسمی را اندازه گیری کرد؟

چگونه می‌توان برای برطرف کردن نیاز های جسمی برنامه ریزی کرد؟

چگونه می‌توان به بهترین نوع برای برطرف کردن نیاز های جسمی برنامه ریزی کرد؟

چگونه می‌توان نیاز های جسمی را توام (هماهنگ) با آرامش روحی تامین و ارضاء کرد؟

چرا در برخی جوامع با وجود رشد صنعت و تکنولوژی آرامش روحی کمتر شده و حتی تبدیل به بحران روحی می شود؟

چگونه می‌توان اهمیت و اولویت بین نیاز های جسمی را (در برطرف کردن آنها) تشخیص داد؟

جایگاه نیاز های جسمی در بین هرم نیاز های بشر کجاست؟

ارتباط نیاز های جسمی با سایر نیاز های بشر در هرم نیاز ها چگونه است؟

برطرف کردن نیاز های جسمی چگونه زمینه معنا دار شدن زندگی را فراهم می آورد؟

چگونه تشخیص دهیم که در زندگی به صورت صحیح نیاز های جسمی را برطرف کرده ایم؟

چه سیستم یا سیستم های اجتماعی نیاز های جسمی بشر را رفع می کنند؟

چگونه می‌توان برطرف کردن نیاز های جسمی را در زندگی کنترل و مدیریت کرد؟

چگونه می‌توان تنوع طلبی و زیاده خواهی بشر در ارضاء نیاز های جسمی را کنترل کرد؟

 (چگونه می‌توان ارضاء نیاز های جسمی را تحت اختیار و مدیریت گرفت؟ )

کنترل نیاز های جسمی چگونه باعث رشد و کمال انسان می شود؟

نیاز های جسمی چگونه با تغییر شرایط تغییر می کنند؟

چگونه می‌توان برطرف کردن مطلوب نیاز های جسمی را در زندگی ارزیابی کرد؟

چگونه می‌توان عدم برطرف شدن نیاز های جسمی در زندگی را علت یابی کرد؟

آیا بین رشد فکری و نیاز بیشتر به تغذیه، ارتباط وجود دارد؟

 شاخصه های تامین نیاز های جسمی چیست؟

چگونه می‌توان شاخصه های تامین نیاز های جسمی را بدست آورد؟

چگونه می‌توان برای نیاز های جسمی شاخص گذاری کرد؟

هویت رفاه و آسایش مادی چیست؟

ارکان اصلی رفاه و آسایش چیست؟

چگونه می‌توان برای کسب رفاه مادی برنامه ریزی کرد؟

چگونه می‌توان با تامین رفاه مادی در زندگی ایجاد آرامش چیست؟

چگونه می‌توان رفاه را آرامش محور کرد؟

۳

غذا و امنیت غذایی

 

منشأ نیاز به غذا و امنیت غذایی چیست؟

نیاز به غذا و امنیت غذایی چگونه بروز می کند؟

چرا در زندگی به غذا و امنیت غذایی نیاز مندیم؟

اگر برای تامین غذا و امنیت غذایی برنامه ریزی نداشته باشیم، چه آسیب ها و بحران هایی پیش خواهد آمد؟

چگونه می‌توان برای تامین غذا و امنیت غذایی برنامه ریزی و هدف گذاری کرد؟

اهمیت و اولویت تامین غذا و امنیت غذایی در بین هرم نیاز ها چگونه است؟

برنامه ریزی و هدف گذاری برای تامین غذا و امنیت غذایی چگونه باعث معنا دار شدن زندگی می شود؟

چگونه تشخیص دهیم که برای تامین غذا و امنیت غذایی در زندگی به صورت صحیح هدف گذاری کرده ایم؟

چگونه می‌توان کیفیت برنامه ریزی و هدف گذاری برای تامین غذا و امنیت غذایی در زندگی را توسعه و ارتقاء بخشید؟

اگر برنامه ریزی و هدف گذاری برای تامین غذا و امنیت غذایی در زندگی بلند مدت نباشد، دچار چه آسیب ها یا بحران هایی خواهیم شد؟

چگونه می‌توان در برنامه ریزی و هدف گذاری برای تامین غذا و امنیت غذایی، برای بعد معنوی زندگی نیز زمینه سازی کرد؟

چگونه می‌توان به امنیت غذایی مطلوب دست پیدا کرد؟ مراحل قدم به قدم دست یابی به تامین امنیت غذایی چیست؟

شاخصه های تامین مطلوب امنیت غذایی کدامند؟

شاخصه های توزیع مطلوب مواد غذایی چیست؟

چگونه می‌توان نیاز های غذایی را بر اساس تفاوت در اقلیم های جغرافیایی متفاوت تامین کرد؟

چگونه می‌توان برای تامین غذا و امنیت غذایی نهاد سازی و ساختار سازی کرد؟

چه نهاد ها و ساز مان هایی برای پاسخگویی به این نیاز انسان باید فعال شوند؟

هدف از ارائه مدل مطلوب تامین غذایی در انسان چیست؟

چرا به مدل مطلوب تامین غذایی در زندگی نیاز مندیم؟

چگونه می‌توان برای سلامت پایدار و رشد متوازن قوای جسمی در زندگی برنامه ریزی غذایی کرد؟

مراحل قدم به قدم برنامه ریزی غذایی برای زندگی چگونه است؟

۴

نیازهای فکری و اعتقادی

 

منشأ نیاز انسان به نظام فکری و اعتقادی چیست؟

نیاز به نظام فکری و اعتقادی چگونه بروز می کند؟

چرا در زندگی به نظام فکری و اعتقادی نیازمندیم؟

اگر برای زندگی نظام فکری و اعتقادی نداشته باشیم، چه آسیب ها و بحران هایی پیش خواهد آمد؟

چگونه می‌توان برای زندگی انسان نظام فکری و اعتقادی طراحی کرد؟

اهمیت و اولویت نظام فکری و اعتقادی در بین هرم نیاز ها چگونه است؟

وجود یک نظام فکری و اعتقادی چگونه باعث معنا دار شدن زندگی می شود؟

چگونه تشخیص دهیم که در زندگی به صورت صحیح نظام فکری و اعتقادی طراحی کرده ایم؟

چگونه می‌توان نظام فکری و اعتقادی در زندگی را توسعه و ارتقاء بخشید؟

چگونه می‌توان بهترین نوع نظام فکری و اعتقادی را بدست آورد؟ (مبتنی بر هستی شناسی)

چگونه می‌توان در هدف گذاری به بینهایت متصل شد؟

۵

نیاز های فکری و اعتقادی

 

اگر در نظام فکری و اعتقادی میل به ابدیت و بینهایت نباشد، دچار چه آسیبی خواهیم شد؟

چگونه می‌توان تحقق نظام فکری و اعتقادی در زندگی را ارزیابی کرد؟

چگونه می‌توان عدم تحقق نظام فکری و اعتقادی در زندگی را علت یابی کرد؟

۶

سلامت روان و آرامش روحی

 

هویت آرامش روحی چیست؟

منشأ نیاز به آرامش روحی چیست؟

نیاز به آرامش روحی چگونه بروز می کند؟

چرا در زندگی به آرامش روحی نیازمندیم؟

اگر در زندگی آرامش روحی نداشته باشیم، چه آسیب ها و بحران هایی پیش خواهد آمد؟

چگونه می‌توان در زندگی به آرامش روحی (اطمینان قلبی) رسید؟

چگونه می‌توان جامعه ای آرام داشت؟

آرامش روحی چه شاخصه هایی دارد؟

چگونه می‌توان آرامش روحی را تقویت کرد؟

چگونه می‌توان اهمیت و اولویت تامین آرامش روحی در بین نیاز ها چگونه است؟

آرامش روحی چگونه باعث معنا دار شدن زندگی می شود؟

چگونه تشخیص دهیم که در زندگی راه تامین آرامش روحی را به صورت صحیح انتخاب کرده ایم؟

چگونه می‌توان آرامش روحی در زندگی را توسعه و ارتقاء بخشید؟

چگونه می‌توان به آرامش روحی پایدار در زندگی دست یافت؟

اگر به آرامش روحی پایدار در زندگی دست پیدا نکنیم، دچار چه آسیبی خواهیم شد؟

چگونه می‌توان تحقق آرامش روحی پایدار در زندگی را ارزیابی کرد؟

عوامل عمده از بین رفتن آرامش روحی چیست؟

چگونه می‌توان با عوامل از بین برنده آرامش روحی مقابله کرد؟

چگونه می‌توان عدم تحقق آرامش روحی پایدار در زندگی را علت یابی کرد؟

تأثیر آرامش روحی در فرآیند آموزش و تربیت چیست؟

۷

نیازشناسی

اصلی ترین نیاز

 

هویت نیاز چیست؟

منشأ تولید یک نیاز چیست؟

نیاز چگونه بوجود می آید؟

چگونه می‌توان فرآیند نیاز شناسی را طراحی کرد؟

چگونه می‌توان یک نیاز را هویت شناسی، مفهوم شناسی و تحلیل کرد؟

چگونه می‌توان نیاز ها را تبدیل به مسأله کرد؟

چگونه می‌توان متوجه یک نیاز شد؟

علت پیدایش یک نیاز چیست؟

چگونه می‌توان نیاز های آینده را رصد کرد؟

نیاز های اساسی انسان کدامند؟ نیاز های بنیادین انسان کدامند؟

چگونه می‌توان فطری بودن یک نیاز را تشخیص داد؟

چگونه می‌توان نیاز های اساسی انسان را تشخیص داد؟

چگونه می‌توان اصلی ترین (مهمترین و فوری ترین) نیاز را تشخیص داد؟

چگونه می‌توان از طریق نیاز های اساسی، سایر نیاز های انسان را بدست آورد؟

آیا نیاز های اساسی بشر تغییر می کند؟

چگونه می‌توان اصلی ترین (مهم ترین) نیاز را تشخیص داد؟

چگونه می‌توان نیاز های فوری و فوری ترین نیاز را تشخیص داد؟

چه عواملی باعث ایجاد تقدم و تاخر در ظهور و برطرف کردن نیاز ها می شود؟

تغییر در نیاز به چه معنا است؟

تحولات یک عصر چگونه باعث ایجاد نیاز های جدید برای انسان می شوند؟

چگونه می‌توان نیاز های انسان (نیاز های اصلی و سایر نیاز ها) را طبقه بندی کرد؟

نیاز صادق چیست؟

نیاز کاذب چیست؟

چگونه می‌توان صدق و کذب یک نیاز را تشخیص داد؟ (شاخصه های تشخیص)

فرآیند تولید نیاز های صادق و کاذب چگونه است؟

چه عواملی باعث ایجاد عدم تشخیص صحیح در نیاز های صادق و کاذب می شود؟ (اشتباه در تشخیص صحیح نیاز ها)

چگونه می‌توان از تولید نیاز های کاذب جلوگیری کرد؟

چگونه می‌توان راه برآوردن مطلوب یک نیاز را تشخیص داد؟

چگونه می‌توان از بین راه های برآوردن یک نیاز، یک راه کار را به عنوان راه مطلوب انتخاب کرد؟

چگونه می‌توان راه برآوردن مطلوب نیاز ها را ارزیابی کرد؟

چگونه می‌توان یک نیاز را به اجزاء اولیه و بنیادینش تجزیه کرد؟

چگونه می‌توان یک نیاز را با سایر نیاز ها در مرحله برآوردن ترکیب کرد؟

علت تعدد نیاز های بشر چیست؟

چگونه می‌توان برای برآوردن نیاز ها برنامه ریزی کرد؟

چکونه می‌توان برآوردن نیاز ها را مدیریت کرد؟

چگونه می‌توان افراد و جامعه را متوجه نیاز هایشان کرد؟

چگونه می‌توان نیاز ها را تغییر داد؟

چگونه می‌توان نیاز های مربوط به جغرافیاهای مختلف را تشخیص داد؟

ارتباط نیاز ها با آسیب ها، نواقص، مشکلات، عیب ها، خلا ها، بحران ها و… چیست؟

آسیب ها، نواقص، مشکلات، عیب ها، خلا ها، بحران ها و… چگونه تبدیل به یک نیاز می شوند؟

عوامل تشدید کننده و کاهنده توجه و انگیزه در انسان نسبت به نیاز ها چیست؟

در صورت نپرداختن به نیاز ها، چه آثار و بحران هایی در پی خواهد بود؟

چرا تاکنون به بحث نیاز ها به صورت هرمی پرداخته اند؟

ملاک ها و شاخص های اولویت گذاری در نیاز های انسان چیست؟

چگونه می‌توان بر اساس شاخص ها، نیاز ها را اولویت گذاری کرد؟

تامین نیاز ها به چه صورت، انسان را به هدف غائی زندگی می رساند؟

منشأ پیدایش تضاد در نیاز ها چیست؟

در هنگام تضاد نیاز ها کدامیک را باید بر دیگری ترجیح داد؟

ملاک برتری دادن یک نیاز بر سایر نیاز ها در هنگام تضاد آنها چیست؟

فرآیند تامین و برطرف کردن نیاز ها چگونه است؟

۸

آموزش

 

منشأ نیاز به آموزش چیست؟

نیاز به آموزش چگونه بروز می کند؟

چرا در زندگی به آموزش نیازمندیم؟

اگر برای آموزش های زندگی برنامه ریزی نداشته باشیم، چه آسیب ها و بحران هایی پیش خواهد آمد؟

چگونه می‌توان برای زندگی برنامه ریزی آموزشی کرد؟

چگونه می‌توان اهمیت و اولویت نیاز به آموزش را در بین هرم نیاز ها تشخیص داد؟

آموزش های زندگی و برنامه ریزی آموزشی چگونه باعث معنا دار شدن زندگی می شود؟

چگونه می‌توان اثر ملموس آموزش را در زندگی به انسان نشان داد؟

چگونه تشخیص دهیم که در زندگی به صورت صحیح برنامه ریزی آموزشی کرده ایم؟

چگونه می‌توان کیفیت آموزش های زندگی را توسعه و ارتقاء بخشید؟

چگونه می‌توان نیاز های آموزشی زندگی را کشف کرد؟

چگونه می‌توان نیاز های آموزشی آینده زندگی را بدست آورد؟

آموزش ها چگونه باعث ایجاد افق دید جدید در زندگی می شوند؟

چگونه می‌توان تحقق برنامه ریزی آموزشی در زندگی را ارزیابی کرد؟

چگونه می‌توان عدم تحقق برنامه ریزی آموزشی در زندگی را علت یابی کرد؟

چگونه می‌توان نیاز های آموزشی را اولویت گذاری کرد؟

اولویت در نیازهای آموزشی، چگونه و با چه ملاک هایی باید تعیین شود؟

چگونه می‌توان انسان را متوجه نیاز های آموزشی اش کرد؟

چگونه می‌توان نیاز های آموزشی را به عنوان یک نیاز حیاتی به بشر معرفی کرد؟

فرآیند آموزش مطلوب (اثر بخش) در نیازمندی های آموزشی انسان چگونه است؟

چگونه می‌توان در یک نظام آموزشی استعداد های انسانی را (با وجود اختلاف در استعداد ها) شکوفا کرد؟

اقسام روش های آموزشی بر اساس چه نوع نیاز هایی بوجود آمده اند؟

چگونه می‌توان آموزش را مهارت محور کرد؟

چگونه می‌توان در آموزش، لایه فهم کاربردی مخاطب را فعال کرد؟

چگونه فرآیند آموزش را آسیب شناسی کنیم؟

چگونه فرآیند آموزش مهارت محور را ارزیابی کنیم؟

برای دست‌یابی حداکثری به شبکه نیازهای انسان، موارد زیر بررسی شد:

بر اساس بررسی‌های مفهومی و میدانیِ فوق، شبکه زیر برای نیازهای انسان به دست آمد:

و بر اساس شبکهٔ فوق، نقشه تمدنی زیر پیشنهاد گردید:

مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث:

علم دینی، تمدن اسلامی، الگوی پیشرفت و توسعه، شبکه نیازها، مدل نیازها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *