بسم الله الرحمن الرحیم

دسته‌ها
مبانی

هویت تربیت

موضوع بحث: 

«تربیت» چیست؟ چرا؟ و چگونه؟

مساله بحث: 

سازه تربیتی مطلوب چگونه است؟ (سازه = مجموعه محوربندی شده، هدف‌گذاری شده،‌ شاخص‌گذاری شده) 

پیش فرض ها: 

۱. انسان = موجود زنده با بدنی حیوانی، و با قابلیت گسترش ادراک و اراده در مقیاس شبکه هستی. (حیّ مُتالّه) 

۲. این انسان دارای نیروی حرکت‌زای غریزه، فطرت، احساسات و عواطف و تمایلات، تفکر و عقل، اراده و انتخاب است که قابلیت تشدید و تضعیف دارد. (سه حیطة شناختی، عاطفی، حرکتی) انتقال به مبانی انسان‌شناسانه

فرضیه بحث: 

۱. تربیت به‌معنی عام عبارتست از: جهت‌دهی به قوای انسان برای رشد، به‌طوری که منجر به توانایی انجام مستقل و صحیح یک کار شود. (اثر مورد نظرایجاد شود)

۲. تربیت به‌معنی خاص عبارتست از: زمینه‌سازی برای ایجادمهارت تمرکز در افکار، مدیریت در احساس و رفتار به‌طوری که منجر به رشد فکری،‌احساسیو رفتاری شود.

۳. رشد به‌معنی عام = گسترش ادراک، احساس و توانایی

۴. رشد به‌معنی خاص = گسترش فهم  از حقایق، احساس نسبت به حقایق و توانایی استفاده از حقایق (گسترش وجودی)

۵. هدف تربیتِ انسان، خروج از محدودیت‌های وجودی و اتصال به علم و اراده بی‌نهایت

۶. آموزش و تعلیم، ابزار تغییر در شناخت و احساس انسان است که منجر به تغییر در رفتار می‌شود.) انتقال به بحث تفصیلی از مدل آموزش

تبیین بحث: 

منطق برنامه:

۱. شاخص تفکیک حیطه «تربیت اخلاقی» و «تربیت عبادی‌معنوی»، بر «حداقل‌های لازم» و «حداکثرهای مطلوب» بسته شود. (حداقل‌های لازم = استانداردهای سلامت، و حداکثرهای مطلوب = استانداردهای رشد و تعالی)

۲. منطق طراحی، براساس مدل «مساله‌محور» و «فرآیند عمومی برنامه‌ریزی استراتژیک» تدوین شوند یعنی «چگونگی رفع فاصله میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب» با ملاحظه چهار فضای «ضعف‌ها و قوت‌ها –تهدیدها و فرصت‌ها»

۳. لایه‌های برنامه، براساس سه لایه «نگرش‌‌ها و افکار»، «گرایش‌ها و احساس» و «مهارت‌ها و رفتار» تنظیم شود.

۴. محورهای ارتباطی براساس مدل چهارمحوره‌، معروف دیده شود. (رابطه با خود، محیط، همنوع، خداوند)

نتیجه: ماتریس ارتباط میان این چهار فضا، سازه تربیتی جامع را شکل می‌دهد.

۵. محتوای این سازه، با شش گونه گزاره تامین می‌گردد:

قطعیات عقل نظری و عقل عملی + آیات قرآن + روایات +ادعیه + تاریخ و وقایع +‌ سرگذشت‌های منفی و مثبت انسان‌ها

طرح تفصیلی –قسمت اول: (فضای تربیت اخلاقی)

پیش‌نیاز: آشنایی حداقلی با نقشه هستی و نقشه انسان و نقشه اجتماع و نقشه زندگی (تا بتواند خودش را در شبکه هستی، مختصات‌یابی کند.)

مرحله اول) شناسایی وضعیت موجود خود(در فکر، احساس ورفتار، (ضرب‌در) محورهای ارتباطی چهارگانه) ، شناسایی ضعف‌ها، تهدیدها، قوت‌ها و فرصت‌های (با رویکرد حداقل‌های قطعی متفق‌علیه)

مرحله دوم) شناسایی حداقل‌های لازم در وضعیت مطلوب(در فکر، احساس و رفتار، (ضرب‌در) محورهای ارتباطی چهارگانه)

مرحله سوم) شناخت مهارت‌زا نسبت به چگونگی حرکت (درمحورهای ۱۲گانه) به‌سمت حداقل‌های لازم در وضعیت مطلوب (رسیدن به انسان سالم)

مرحله چهارم) شناخت مکاتب اخلاقی و بررسی تطبیقی آنها

مرحله پنجم) تحلیل و بررسی فضای اخلاقی کشور و جهان(شناخت وضعیت‌های چهارگانه ضعف‌وقوت، فرصت‌وتهدید +‌ راهبردهای اصلاحی)

طرح تفصیلی –قسمت دوم: (فضای تربیت عبادی معنوی)

پیش‌نیاز: آشنایی حداکثری با نقشه هستی و نقشه انسان و نقشه اجتماع و نقشه زندگی (تا بتواند لایه‌های پنهان و روابط نهفته خود در نفس‌اشرا مختصات‌یابی کند.)

 مرحله اول) شناسایی وضعیت موجود خود، مانند مرحله اول و با تفاوت رویکرد کشف حداکثری ضعف‌وقوت و تهدیدوفرصت‌ها.

مرحله دوم) شناسایی مراتب حداکثرها  در وضعیت مطلوب (در فکر، احساس و رفتار، (ضرب‌در)محورهای ارتباطی چهارگانه)

مرحله سوم) شناخت مهارت‌زا نسبت به چگونگی حرکت (درمحورهای ۱۲گانه) به‌سمت مراتب حداکثرها در وضعیت مطلوب (رسیدن به انسان متعالی)

مرحله چهارم) شناخت مکاتب عرفان عملی و بررسی تطبیقی آنها

مرحله پنجم) تحلیل و بررسی فضای معنوی عرفانی کشور وجهان (شناخت وضعیت‌های چهارگانه ضعف‌وقوت، فرصت‌وتهدید +‌ راهبردهای اصلاحی)

مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث:

دین‌شناسی ، آموزش ، سیستم تربیتی، پارادایم شبکه‌ای، حکمت و عرفان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *