بسم الله الرحمن الرحیم

دسته‌ها
ضمائم

شبکه مسائل علم مدیریت

محور های عام

محور های خاص

مسائل

برنامه ریزی

اهمیت، ضرورت و نیاز به برنامه ریزی

منشا نیاز به برنامه ریزی چیست؟

برنامه ریزی

اهمیت، ضرورت و نیاز به برنامه ریزی

نیاز به برنامه ریزی چگونه بروز می کند؟

برنامه ریزی

اهمیت، ضرورت و نیاز به برنامه ریزی

علائم نیاز به برنامه ریزی چیست؟

برنامه ریزی

اهمیت، ضرورت و نیاز به برنامه ریزی

بدون برنامه ریزی چه آسیبی بوجود می آید؟

برنامه ریزی

اهمیت، ضرورت و نیاز به برنامه ریزی

بدون برنامه ریزی چه بحران هایی بوجود می آید؟

برنامه ریزی

تعریف برنامه ریزی

برنامه ریزی چیست؟

برنامه ریزی

تعریف برنامه ریزی

چگونه می توان برنامه ریزی را تحلیل مفهومی کرد؟

برنامه ریزی

تعریف برنامه ریزی

اجزاء مفهومی برنامه ریزی چیست؟

برنامه ریزی

تعریف برنامه ریزی

برنامه ریزی با کدام یک از مفاهیم فلسفی متناسب و متناظر است؟

برنامه ریزی

تعریف برنامه ریزی

مفهوم برنامه ریزی چگونه بوجود آمد؟

برنامه ریزی

هدف از برنامه ریزی

هدف از برنامه ریزی چیست؟

برنامه ریزی

هدف از برنامه ریزی

برنامه ریزی حلقه اتصال چه مفاهیم و نقاطی در ذهن و در عالم خارج است؟

برنامه ریزی

هدف از برنامه ریزی

برنامه ریزی چگونه باعث حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب می‌شود؟

برنامه ریزی

هدف از برنامه ریزی

برنامه ریزی چگونه باعث رشد و ارتقاء فرآیند ها و نیروی انسانی در یک سازمان می شود؟

برنامه ریزی

اصول عمده برنامه ریزی

اصول عمده برنامه ریزی چیست؟

برنامه ریزی

اصول عمده برنامه ریزی

نحوه پیدایش این اصول چگونه بوده است؟

برنامه ریزی

اصول عمده برنامه ریزی

تاسیس اصل تابع چه شرایط، زمینه ها یا عواملی است؟

برنامه ریزی

اصول عمده برنامه ریزی

چگونه می توان در علوم انسانی (علم مدیریت) تاسیس اصل کرد؟ فرآیند تاسیس اصل در علوم انسانی چگونه است؟

برنامه ریزی

اصول عمده برنامه ریزی

اصول در علوم انسانی با اصول در علوم تجربی و اصول در علوم عقلی و نقلی چه تفاوت هایی با هم دارند؟

برنامه ریزی

اصول عمده برنامه ریزی

میزان انعطاف پذیری اصول در علوم انسانی چقدر است؟

برنامه ریزی

اصول عمده برنامه ریزی

چگونه می توان اصول در علوم انسانی را نقض کرد؟

برنامه ریزی

اصول عمده برنامه ریزی

چگونه می توان جلوی نقض اصول را گرفت؟

برنامه ریزی

اصول عمده برنامه ریزی

موانع تاسیس اصل در علوم انسانی چیست؟

برنامه ریزی

اصول عمده برنامه ریزی

چگونه می توان این موانع را از بین برد؟

برنامه ریزی

اصول عمده برنامه ریزی

چگونه می توان حجیت اصول در علوم انسانی را اثبات کرد؟

برنامه ریزی

اصول عمده برنامه ریزی

چگونه می توان پایداری و دوام اصول در آینده را ضمانت کرد؟

برنامه ریزی

اصول عمده برنامه ریزی

چگونه می توان یک اصل را در علوم انسانی ارتقاء بخشید؟

برنامه ریزی

اصول عمده برنامه ریزی

این اصول با چه هدفی بوجود آمده اند؟

برنامه ریزی

اصول عمده برنامه ریزی

بدون توجه به این اصول با چه آسیب ها یا بحران هایی مواجه خواهیم بود؟

برنامه ریزی

اصول عمده برنامه ریزی

آثار توجه به اصول در تحقق اهداف چیست؟

برنامه ریزی

اصول عمده برنامه ریزی

نحوه تفریع از اصول در علوم انسانی چگونه است؟

برنامه ریزی

اصول عمده برنامه ریزی

فرآیند تفریع از اصول در علوم انسانی چگونه است؟

برنامه ریزی

اصول عمده برنامه ریزی

چگونه می توان حجیت این فرآیند را اثبات کرد؟

برنامه ریزی

اثر و محصول برنامه ریزی

آثار برنامه ریزی چیست؟

برنامه ریزی

اثر و محصول برنامه ریزی

برنامه ریزی چگونه تحقق می یابد؟

برنامه ریزی

اثر و محصول برنامه ریزی

مهمترین اثر برنامه ریزی چیست؟

برنامه ریزی

اثر و محصول برنامه ریزی

اثر برنامه ریزی چگونه خود را نشان می دهد؟

برنامه ریزی

اثر و محصول برنامه ریزی

اثر برنامه ریزی بیشتر در چه موضعی خود را نشان می دهد؟

برنامه ریزی

اثر و محصول برنامه ریزی

چگونه می توان اثر برنامه ریزی را ارتقاء بخشید (مضاعف کرد)؟

برنامه ریزی

اثر و محصول برنامه ریزی

چگونه می توان اثر برنامه ریزی را پایدار و با دوام کرد؟

برنامه ریزی

اثر و محصول برنامه ریزی

چگونه می توان دامنه اثر گذاری برنامه ریزی را گسترش داد؟

برنامه ریزی

اثر و محصول برنامه ریزی

چگونه می توان دامنه اثر گذاری برنامه ریزی را از مقیاس خرد به مقیاس کلان ارتقاء بخشید؟

برنامه ریزی

اثر و محصول برنامه ریزی

چگونه می توان دامنه اثر گذاری برنامه ریزی را از مقیاس فردی به مقیاس اجتماعی ارتقاء بخشید؟

برنامه ریزی

اثر و محصول برنامه ریزی

چگونه می توان دامنه اثر گذاری برنامه ریزی را کیفی کرد؟

برنامه ریزی

اثر و محصول برنامه ریزی

چگونه می توان شبکه اثرگذاری ایجاد کرد؟

برنامه ریزی

اثر و محصول برنامه ریزی

چگونه می توان اثر گذاری برنامه ریزی را فرا سازمانی، کشوری و بین المللی کرد؟

برنامه ریزی

اثر و محصول برنامه ریزی

چه عوامل، زمینه ها یا شرایطی باعث از بین رفتن اثر برنامه ریزی می شوند؟

برنامه ریزی

اثر و محصول برنامه ریزی

چگونه می توان این عوامل، زمینه ها یا شرایط را شناسائی کرد؟

برنامه ریزی

اثر و محصول برنامه ریزی

چگونه می توان این عوامل، زمینه ها یا شرایط را از بین برد؟

برنامه ریزی

اثر و محصول برنامه ریزی

این عوامل، زمینه ها یا شرایط چگونه بروز می کنند؟

برنامه ریزی

اثر و محصول برنامه ریزی

این عوامل، زمینه ها یا شرایط با چه علائمی بروز می کنند؟

برنامه ریزی

موانع برنامه ریزی

موانع برنامه ریزی در یک سازمان کدامند؟

برنامه ریزی

موانع برنامه ریزی

مهمترین موانع برنامه ریزی در یک سازمان چه موانعی هستند؟

برنامه ریزی

موانع برنامه ریزی

چگونه می توان موانع برنامه ریزی در یک سازمان را برطرف کرد؟

برنامه ریزی

موانع برنامه ریزی

موانع برنامه ریزی در یک سازمان از کجا بروز می کنند؟

برنامه ریزی

موانع برنامه ریزی

چگونه می توان فرآیند ها و نیروی انسانی مانع شونده را شناسائی کرد؟

برنامه ریزی

موانع برنامه ریزی

چگونه می توان تفکر نیروی انسانی و بویژه مدیران یک سازمان را برای برنامه ریزی اصلاح و ارتقاء بخشید؟

برنامه ریزی

موانع برنامه ریزی

چگونه می توان خلا برنامه ریزی در یک سازمان را نشان داد؟

برنامه ریزی

موانع برنامه ریزی

چگونه می توان متوجه این خلا شد؟

برنامه ریزی

موانع برنامه ریزی

موانع برنامه ریزی در یک سازمان با چه علائمی بروز می کنند؟

برنامه ریزی

موانع برنامه ریزی

موانع برنامه ریزی در یک سازمان چگونه بروز می کنند؟

برنامه ریزی

اولویت برنامه ریزی بر سایر وظایف مدیران برنامه ریزی – سازمان دهی – بسیج منابع – هدایت و سرپرستی – کنترل

موانع برنامه ریزی در یک سازمان چه آسیب ها یا بحران هایی ایجاد می کنند؟

برنامه ریزی

اولویت برنامه ریزی بر سایر وظایف مدیران برنامه ریزی – سازمان دهی – بسیج منابع – هدایت و سرپرستی – کنترل

بی اهمیتی به اولویت برنامه ریزی بر سایر وظایف مدیران، چه آسیب ها یا بحران هایی در پی دارد؟

 

برنامه ریزی

اولویت برنامه ریزی بر سایر وظایف مدیران برنامه ریزی – سازمان دهی – بسیج منابع – هدایت و سرپرستی – کنترل

برنامه ریزی چه خصلتی دارد که به عقیده متخصصین، بر سایر وظایف مدیران اولویت دارد؟

 

برنامه ریزی

اولویت برنامه ریزی بر سایر وظایف مدیران برنامه ریزی – سازمان دهی – بسیج منابع – هدایت و سرپرستی – کنترل

این اولویت خود را در چه موضعی بیشتر نشان می دهد؟

 

برنامه ریزی

اولویت برنامه ریزی بر سایر وظایف مدیران برنامه ریزی – سازمان دهی – بسیج منابع – هدایت و سرپرستی – کنترل

چگونه می توان نیروی انسانی و بویژه مدیران را متوجه این اولویت کرد؟

 

برنامه ریزی

اولویت برنامه ریزی بر سایر وظایف مدیران برنامه ریزی – سازمان دهی – بسیج منابع – هدایت و سرپرستی – کنترل

چگونه می توان نیروی انسانی برنامه ریز تربیت کرد؟

 

برنامه ریزی

اولویت برنامه ریزی بر سایر وظایف مدیران برنامه ریزی – سازمان دهی – بسیج منابع – هدایت و سرپرستی – کنترل

چگونه می توان برنامه ریزی را در یک سازمان یا جامعه فرهنگ سازی کرد؟

برنامه ریزی

اولویت برنامه ریزی بر سایر وظایف مدیران برنامه ریزی – سازمان دهی – بسیج منابع – هدایت و سرپرستی – کنترل

چگونه می توان این فرهنگ را ارتقاء بخشید؟

برنامه ریزی

اولویت برنامه ریزی بر سایر وظایف مدیران برنامه ریزی – سازمان دهی – بسیج منابع – هدایت و سرپرستی – کنترل

چگونه می توان برنامه ریزی را در یک سازمان حداکثری کرد؟

برنامه ریزی

اولویت برنامه ریزی بر سایر وظایف مدیران برنامه ریزی – سازمان دهی – بسیج منابع – هدایت و سرپرستی – کنترل

چگونه می توان یک سازمان را برنامه محور کرد؟

برنامه ریزی

اولویت برنامه ریزی بر سایر وظایف مدیران برنامه ریزی – سازمان دهی – بسیج منابع – هدایت و سرپرستی – کنترل

چگونه می توان در یک سازمان مسولیت های برنامه ای ایجاد کرد؟

برنامه ریزی

اولویت برنامه ریزی بر سایر وظایف مدیران برنامه ریزی – سازمان دهی – بسیج منابع – هدایت و سرپرستی – کنترل

چگونه می توان با برنامه ریزی کیفیت و بهره وری در مدیریت ایجاد کرد؟

برنامه ریزی

برنامه ریزی و آینده

چگونه می توان با برنامه ریزی روند ها، رویداد ها و رخ داد های آینده را رصد کرد؟

برنامه ریزی

برنامه ریزی و آینده

چگونه می توان با برنامه ریزی بر آینده مسلط شد؟

برنامه ریزی

برنامه ریزی و آینده

چگونه می توان احتمال خطای برنامه ریزی در آینده را به صفر رسانید؟

برنامه ریزی

برنامه ریزی و آینده

چگونه می توان برنامه ریزی برای آینده را با قسمت و تقدیر هماهنگ کرد؟

برنامه ریزی

برنامه ریزی و آینده

چگونه می توان مدل برنامه ریزی آینده نگرانه طراحی کرد؟

برنامه ریزی

برنامه ریزی و آینده

عدم موفقیت در برنامه ریزی های برای آینده، از چه عوامل، زمینه ها یا شرایطی نشات می گیرد؟

برنامه ریزی

برنامه ریزی و آینده

چگونه می توان این عوامل، زمینه ها یا شرایط را از بین برد؟

برنامه ریزی

برنامه ریزی و آینده

عدم موفقیت در برنامه ریزی های برای آینده، چه آسیب ها یا بحران هایی را در پی خواهد داشت؟

برنامه ریزی

آفات برنامه ریزی موفق

 (دام های برنامه ریزی)

آفات برنامه ریزی چیست؟

برنامه ریزی

آفات برنامه ریزی موفق

 (دام های برنامه ریزی)

مهمترین آفت برنامه ریزی چیست؟

برنامه ریزی

آفات برنامه ریزی موفق

 (دام های برنامه ریزی)

این آفات باعث بروز چه آسیب ها یا بحران هایی می شوند؟

برنامه ریزی

آفات برنامه ریزی موفق

 (دام های برنامه ریزی)

چگونه می توان از این آفات جلوگیری کرد؟

برنامه ریزی

آفات برنامه ریزی موفق

 (دام های برنامه ریزی)

منشا بروز این آفات چیست؟

برنامه ریزی

آفات برنامه ریزی موفق

 (دام های برنامه ریزی)

این آفات بیشتر از کدام قسمت سازمان ها نشات می گیرند؟

برنامه ریزی

آفات برنامه ریزی موفق

 (دام های برنامه ریزی)

اگر به خاطر آفات برنامه ریزی، بدون برنامه ریزی حرکت کنیم، گرفتار آفات بیشتری خواهیم شد یا آفات کمتری؟ و چرا؟

برنامه ریزی

آفات برنامه ریزی موفق

 (دام های برنامه ریزی)

آفاات برنامه ریزی راهبردی بیشتر است با برنامه ریزی عملیاتی؟

برنامه ریزی

آفات برنامه ریزی موفق

 (دام های برنامه ریزی)

چگونه می توان این آفات را در حال و آینده رصد کرد؟

برنامه ریزی

آفات برنامه ریزی موفق

 (دام های برنامه ریزی)

چگونه می توان این آفات را به صورت سیال و مستمر رصد کرد؟

برنامه ریزی

فرآیند برنامه ریزی (پویائی – انعطاف پذیری – کیفیت افزائی در فرآیند برنامه ریزی

مراحل عمده و اصلی در برنامه ریزی کدامند؟

برنامه ریزی

فرآیند برنامه ریزی (پویائی – انعطاف پذیری – کیفیت افزائی در فرآیند برنامه ریزی

الگوریتم کامل برنامه ریزی چگونه است؟

برنامه ریزی

فرآیند برنامه ریزی (پویائی – انعطاف پذیری – کیفیت افزائی در فرآیند برنامه ریزی

چگونه می توان از تکمیل مراحل برنامه ریزی اطمینان حاصل کرد؟

برنامه ریزی

فرآیند برنامه ریزی (پویائی – انعطاف پذیری – کیفیت افزائی در فرآیند برنامه ریزی

چگونه می توان فرآیند برنامه ریزی را کیفیت افزائی کرد؟

برنامه ریزی

فرآیند برنامه ریزی (پویائی – انعطاف پذیری – کیفیت افزائی در فرآیند برنامه ریزی

چگونه می توان کیفیت افزائی در فرآیند برنامه ریزی را پایدار و با دوام کرد؟

برنامه ریزی

فرآیند برنامه ریزی (پویائی – انعطاف پذیری – کیفیت افزائی در فرآیند برنامه ریزی

شاخص های کیفیت افزائی در فرآیند برنامه ریزی چیست؟

برنامه ریزی

فرآیند برنامه ریزی (پویائی – انعطاف پذیری – کیفیت افزائی در فرآیند برنامه ریزی

عدم موفقیت در برنامه ریزی از چه عوامل، زمینه ها یا شرایطی نشات می گیرد؟

برنامه ریزی

فرآیند برنامه ریزی (پویائی – انعطاف پذیری – کیفیت افزائی در فرآیند برنامه ریزی

آسیب ها یا بحران های حاصل از این عوامل، زمینه ها یا شرایط چیست؟

برنامه ریزی

فرآیند برنامه ریزی (پویائی – انعطاف پذیری – کیفیت افزائی در فرآیند برنامه ریزی

اختلاف در نحوه طراحی فرآیند برنامه ریزی از کجا نشات می گیرد؟

برنامه ریزی

فرآیند برنامه ریزی (پویائی – انعطاف پذیری – کیفیت افزائی در فرآیند برنامه ریزی

انعطاف پذیری در فرآیند برنامه ریزی به چه معنا است؟

برنامه ریزی

فرآیند برنامه ریزی (پویائی – انعطاف پذیری – کیفیت افزائی در فرآیند برنامه ریزی

چگونه می توان فرآیند برنامه ریزی را انعطاف پذیر کرد؟

برنامه ریزی

فرآیند برنامه ریزی (پویائی – انعطاف پذیری – کیفیت افزائی در فرآیند برنامه ریزی

چگونه می توان فرآیند واحدی را برای محصولات متعدد و متنوع طراحی کرد؟

برنامه ریزی

فرآیند برنامه ریزی (پویائی – انعطاف پذیری – کیفیت افزائی در فرآیند برنامه ریزی

چگونه می توان دوام و پایداری فرآیند برنامه ریزی را تضمین کرد؟

برنامه ریزی

فرآیند برنامه ریزی (پویائی – انعطاف پذیری – کیفیت افزائی در فرآیند برنامه ریزی

چگونه می توان فرآیند برنامه ریزی را برای تولید محصول و اثر، پویا و فعال نگه داشت؟

برنامه ریزی

تحلیل فرآیند برنامه ریزی

 (مهندسی مجدد)

تحلیل برنامه ریزی به چه معنا است؟

برنامه ریزی

تحلیل فرآیند برنامه ریزی

 (مهندسی مجدد)

نیاز به تحلیل از کجا نشات می گیرد؟

برنامه ریزی

تحلیل فرآیند برنامه ریزی

 (مهندسی مجدد)

چگونه می توان یک برنامه ریزی را تحلیل کرد؟

برنامه ریزی

تحلیل فرآیند برنامه ریزی

 (مهندسی مجدد)

یک برنامه ریزی از چه زوایا، عرصه ها و ابعادی قابل تحلیل است؟

برنامه ریزی

تحلیل فرآیند برنامه ریزی

 (مهندسی مجدد)

بهترین زاویه (نوع) تحلیل برنامه ریزی از چه زاویه ای (چه نوعی) است؟

برنامه ریزی

تحلیل فرآیند برنامه ریزی

 (مهندسی مجدد)

تحلیل مطلوب چگونه باعث کشف آسیب ها یا بحران های فرآیند برنامه ریزی می شود؟

برنامه ریزی

تحلیل فرآیند برنامه ریزی

 (مهندسی مجدد)

شاخصه های یک تحلیل مطلوب چیست؟

برنامه ریزی

تحلیل فرآیند برنامه ریزی

 (مهندسی مجدد)

اثر و محصول تحلیل برنامه ریزی چیست؟

برنامه ریزی

تحلیل فرآیند برنامه ریزی

 (مهندسی مجدد)

چگونه می توان از این اثر در کیفیت افزائی برنامه ریزی استفاده کرد؟

برنامه ریزی

تحلیل فرآیند برنامه ریزی

 (مهندسی مجدد)

بدون تحلیل، برنامه ریزی با چه آسیب ها یا بحران هایی مواجه خواهد شد؟

برنامه ریزی

تحلیل فرآیند برنامه ریزی

 (مهندسی مجدد)

چگونه می توان تحلیل برنامه ریزی را مستمر و با دوام پیگیری کرد؟

برنامه ریزی

تحلیل فرآیند برنامه ریزی

 (مهندسی مجدد)

اثر تحلیل برنامه ریزی در برنامه ریزی های آینده چیست؟

برنامه ریزی

ارزیابی و بازخورد گرفتن از برنامه ریزی (مهندسی معکوس)

ارزیابی فرآِند برنامه ریزی به چه معنا است؟

برنامه ریزی

ارزیابی و بازخورد گرفتن از برنامه ریزی (مهندسی معکوس)

نیاز به ارزیابی از کجا نشات می گیرد؟

برنامه ریزی

ارزیابی و بازخورد گرفتن از برنامه ریزی (مهندسی معکوس)

چگونه می توان یک برنامه ریزی را ارزیابی کرد؟

برنامه ریزی

ارزیابی و بازخورد گرفتن از برنامه ریزی (مهندسی معکوس)

یک برنامه ریزی از چه زوایا، ابعاد و عرصه هایی قابل ارزیابی است؟

برنامه ریزی

ارزیابی و بازخورد گرفتن از برنامه ریزی (مهندسی معکوس)

بهترین نوع ارزیابی یک برنامه ریزی چگونه ارزیابی ای می باشد؟

برنامه ریزی

ارزیابی و بازخورد گرفتن از برنامه ریزی (مهندسی معکوس)

ارزیابی مطلوب چگونه باعث کشف آسیب ها یا بحران های فرآیند برنامه ریزی می شود؟

برنامه ریزی

ارزیابی و بازخورد گرفتن از برنامه ریزی (مهندسی معکوس)

شاخصه های یک ارزیابی مطلوب کدامند؟

برنامه ریزی

ارزیابی و بازخورد گرفتن از برنامه ریزی (مهندسی معکوس)

بدون ارزیابی مطلوب، دچار چه آسیب ها یا بحران هایی در فرآیند برنامه ریزی می شویم؟

برنامه ریزی

ارزیابی و بازخورد گرفتن از برنامه ریزی (مهندسی معکوس)

اثر و محصول ارزیابی برنامه ریزی چیست؟

برنامه ریزی

ارزیابی و بازخورد گرفتن از برنامه ریزی (مهندسی معکوس)

این اثر چگونه باعث کیفیت افزائی در فرآیند برنامه ریزی می شود؟

برنامه ریزی

ارزیابی و بازخورد گرفتن از برنامه ریزی (مهندسی معکوس)

چگونه می توان ارزیابی برنامه ریزی را مستمر و با دوام پیگیری کرد؟

برنامه ریزی

ارزیابی و بازخورد گرفتن از برنامه ریزی (مهندسی معکوس)

اثر ارزیابی برنامه ریزی در برنامه ریزی های آینده چیست؟

برنامه ریزی

هرم برنامه ریزی و کلید واژه های اصلی آن

بدون برنامه ریزی در یک سازمان با چه بحران هایی مواجه می شویم؟

برنامه ریزی

هرم برنامه ریزی و کلید واژه های اصلی آن

هرم برنامه ریزی جامع و شبکه ای در یک سازمان چگونه است؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

برنامه ریزی راهبردی چیست؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

اجزاء مفهومی در تعریف برنامه ریزی راهبردی کدامند؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

چگونه می توان برنامه ریزی راهبردی را تحلیل مفهومی کرد؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

 محصول و اثر برنامه ریزی راهبردی چیست؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

این اثر چگونه باعث کیفیت افزائی در فرآیند برنامه ریزی و خروجی سازمان می شود؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

اثر برنامه ریزی راهبردی در برنامه ریزی ها و محصولات آینده یک سازمان چیست؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

چگونه می توان فرآیند برنامه ریزی راهبردی را مستمر و با دوام پیگیری کرد؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

چگونه می توان فرآیند برنامه ریزی راهبردی را تحلیل کرد؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

چگونه می توان فرآیند برنامه ریزی راهبردی را ارزیابی مجدد کرد؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

بدون برنامه ریزی راهبردی دچار چه آسیب ها یا بحران هایی می شویم؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

آفات و خطرات برنامه ریزی راهبردی کدامند؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

چگونه می توان این آفات و خطرات را شناسائی و رصد کرد؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

آفات و خطرات برنامه ریزی راهبردی از کجا نشات می گیرند؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

نیاز به برنامه ریزی راهبردی از کجا نشات می گیرد؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

اقسام برنامه ریزی راهبردی کدامند؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

چگونه می توان اقسام برنامه ریزی راهبردی را طبقه بندی کرد؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

اختلاف در سبک های مختلف برنامه ریزی راهبردی از کجا نشات می گیرد؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

عوامل و زمینه های اختلاف در روش برنامه ریزی راهبردی کدامند؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

چه نیازی منجر به شکل گیری این اقسام مختلف شد؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

هر یک از این اقسام از چه زاویه ای به فرآیند برنامه ریزی در سازمان پرداخته اند؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

شاخصه های بهترین زاویه نگاه و بهترین مدل برنامه ریزی راهبردی در سازمان کدام است؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

فرآیند برنامه ریزی راهبردی در سازمان چگونه است؟ (مراحل قدم به قدم – برنامه حرکت)

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

چگونه می توان وضعیت موجود یک سازمان را برای شناسائی میزان قابلیت برای حرکت رو به جلو بدست آورد؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

چگونه می توان وضعیت مطلوب یک سازمان را برای هدف گذاری در آن سازمان ترسیم کرد؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

چگونه می توان وضعیت آینده (فرصت ها، تهدید ها، بحران ها و…) یک سازمان را رصد کرد؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

چگونه می توان مجموعه نیاز ها، مسائل، موضوعات، مشکلات، نواقص و… یک سازمان بدست آورد؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

چگونه می توان مجموعه نیاز ها، مسائل، موضوعات، مشکلات، نواقص و… یک سازمان را شبکه کرد؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

چگونه می توان مسائل دارای فوریت، اولویت و اهمیت در یک سازمان را به دست آورد؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

چگونه می توان نقشه موضوعات و مسائل یک سازمان را به دست آورد؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

چگونه می توان موضوعات و مسائل یک سازمان را طبقه بندی کرد؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

نقطه شروع در فرآیند برنامه ریزی راهبردی کجاست؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

شاخص تشخیص آن چیست؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

نقطه مرکزی در فرآیند برنامه ریزی راهبردی کجاست؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

شاخص تشخیص آن چیست؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

هدف از برنامه ریزی راهبردی چیست؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

شاخص تشخیص هدف چیست؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

این هدف چه زمانی محقق می شود؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

علامت تحقق اهداف برنامه ریزی راهبردی کدامند؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

چگونه می توان برای تحقق اهداف در برنامه ریزی راهبردی شاخص گذاری کرد؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

چگونه می توان عدم تحقق اهداف در برنامه ریزی راهبردی را علت یابی کرد؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

چگونه می توان فرآیند برنامه ریزی راهبردی را در مرحله طراحی و تحقق ارزیابی کرد؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

نقاط بحران در فرآیند برنامه ریزی راهبردی کدامند؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

این نقاط بحران از کجا نشات می گیرند؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

این نقاط بحران چگونه بروز می کنند؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

این نقاط بحران با چه علائمی بروز می کنند؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

چگونه می توان فرآیند های بحران ساز را کشف کرد؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

چگونه می توان فرآیند های بحران ساز را اصلاح کرد؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

چگونه می توان علائم بحران را از بین برد؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

علت و منشا نیاز به برنامه ریزی جامع چیست؟ (برنامه ریزی جامع چه نیازی را برطرف می کند؟ )

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

این نیاز چگونه بروز می کند؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

این نیاز با چه علائمی بروز می کند؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

چگونه می توان برنامه ریزی جامع داشت؟ (فرآیند و مراحل قدم به قدم)

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

چگونه می توان از صحت برنامه ریزی جامع اطمینان حاصل کرد؟ (شاخصه های تحقق برنامه ریزی جامع)

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

آثار و فوائد برنامه ریزی جامع در زتدگی چیست؟

برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی (برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی یا فراگیر)

بدون برنامه ریزی جامع دچار چه آسیب ها یا بحران هایی در مسیر مدیریت خواهیم شد؟

برنامه ریزی

وجوه افتراق برنامه ریزی جامع با برنامه ریزی عملیاتی

تفاوت بین این دو نوع نیاز (برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی) از کجا نشات می گیرد؟

برنامه ریزی

وجوه افتراق برنامه ریزی جامع با برنامه ریزی عملیاتی

هر کدام از این دو چه سطحی از نیاز ها را برطرف می کنند؟

برنامه ریزی

وجوه افتراق برنامه ریزی جامع با برنامه ریزی عملیاتی

فرآیند طراحی این دو نوع برنامه ریزی چه تفاوت هایی با هم دارند؟

برنامه ریزی

وجوه افتراق برنامه ریزی جامع با برنامه ریزی عملیاتی

تحقق این دو نوع برنامه ریزی چه تفاوت هایی با هم دارند؟

برنامه ریزی

وجوه افتراق برنامه ریزی جامع با برنامه ریزی عملیاتی

ارزیابی این دو نوع برنامه ریزی چه تفاوت هایی با هم دارند؟

برنامه ریزی

وجوه افتراق برنامه ریزی جامع با برنامه ریزی عملیاتی

آسیب ها یا بحران های حاصل از این دو نوع برنامه ریزی چه تفاوت هایی با هم دارند؟

برنامه ریزی

وجوه افتراق برنامه ریزی جامع با برنامه ریزی عملیاتی

شاخص گذاری برای هر کدام از این دو نوع برنامه ریزی چه تفاوت هایی با هم دارند؟

برنامه ریزی

هرم (مدل) برنامه ریزی راهبردی و فرآیند برنامه ریزی جامع (فرآیند مدیریت راهبردی یا استراتژیک)

چگونه می توان رسالت یک سازمان را تشخیص داد؟

برنامه ریزی

هرم (مدل) برنامه ریزی راهبردی و فرآیند برنامه ریزی جامع (فرآیند مدیریت راهبردی یا استراتژیک)

چگونه می توان تحقق رسالت یک سازمان را به چشم انداز های مختلف تقسیم کرد؟

برنامه ریزی

هرم (مدل) برنامه ریزی راهبردی و فرآیند برنامه ریزی جامع (فرآیند مدیریت راهبردی یا استراتژیک)

چگونه می توان نقاط چشم انداز یک سازمان را در راستای رسالت تشخیص داد؟

برنامه ریزی

هرم (مدل) برنامه ریزی راهبردی و فرآیند برنامه ریزی جامع (فرآیند مدیریت راهبردی یا استراتژیک)

چگونه می توان ماموریت مرکزی یک سازمان را تشخیص داد؟

برنامه ریزی

هرم (مدل) برنامه ریزی راهبردی و فرآیند برنامه ریزی جامع (فرآیند مدیریت راهبردی یا استراتژیک)

چگونه می توان بر مبنای چشم انداز و برای تحقق آن، هدف گذاری کلان و بلند مدت کرد؟

برنامه ریزی

هرم (مدل) برنامه ریزی راهبردی و فرآیند برنامه ریزی جامع (فرآیند مدیریت راهبردی یا استراتژیک)

اهداف بر اساس چه منطقی در سه سطح (بلند – میانی و کوتاه مدت) تقسیم می شوند؟

برنامه ریزی

هرم (مدل) برنامه ریزی راهبردی و فرآیند برنامه ریزی جامع (فرآیند مدیریت راهبردی یا استراتژیک)

چگونه می توان مبنا و اساس جهت کلی حرکت به سمت تحقق اهداف را تشخیص داد؟

برنامه ریزی

هرم (مدل) برنامه ریزی راهبردی و فرآیند برنامه ریزی جامع (فرآیند مدیریت راهبردی یا استراتژیک)

چگونه می توان جهت کلی حرکت به سمت تحقق اهداف بلند مدت را تشخیص داد؟

برنامه ریزی

هرم (مدل) برنامه ریزی راهبردی و فرآیند برنامه ریزی جامع (فرآیند مدیریت راهبردی یا استراتژیک)

چگونه می توان جهت کلی حرکت به سمت تحقق اهداف میان مدت را تشخیص داد؟

برنامه ریزی

هرم (مدل) برنامه ریزی راهبردی و فرآیند برنامه ریزی جامع (فرآیند مدیریت راهبردی یا استراتژیک)

چگونه می توان جهت کلی حرکت به سمت تحقق اهداف کوتاه مدت را تشخیص داد؟

برنامه ریزی

هرم (مدل) برنامه ریزی راهبردی و فرآیند برنامه ریزی جامع (فرآیند مدیریت راهبردی یا استراتژیک)

اقسام راهبرد ها، خط مشی ها، روش ها و رویه ها کدامند؟

برنامه ریزی

هرم (مدل) برنامه ریزی راهبردی و فرآیند برنامه ریزی جامع (فرآیند مدیریت راهبردی یا استراتژیک)

در برنامه ریزی چگونه می توان راهبرد ها، خط مشی ها، روش ها و رویه ها را بدست آورد؟

برنامه ریزی

هرم (مدل) برنامه ریزی راهبردی و فرآیند برنامه ریزی جامع (فرآیند مدیریت راهبردی یا استراتژیک)

رابطه راهبرد ها و خط مشی ها، روش ها و رویه ها با اهداف چگونه است؟

برنامه ریزی

هرم (مدل) برنامه ریزی راهبردی و فرآیند برنامه ریزی جامع (فرآیند مدیریت راهبردی یا استراتژیک)

مراتب راهبرد ها چگونه قابل تشخیص است؟

برنامه ریزی

هرم (مدل) برنامه ریزی راهبردی و فرآیند برنامه ریزی جامع (فرآیند مدیریت راهبردی یا استراتژیک)

انواع راهبرد ها بر اساس چه منطقی قابل طراحی و تشخیص است؟

برنامه ریزی

هرم (مدل) برنامه ریزی راهبردی و فرآیند برنامه ریزی جامع (فرآیند مدیریت راهبردی یا استراتژیک)

رابطه مراتب اهداف با یکدیگر چگونه است؟

برنامه ریزی

هرم (مدل) برنامه ریزی راهبردی و فرآیند برنامه ریزی جامع (فرآیند مدیریت راهبردی یا استراتژیک)

برنامه ریزی در یک سازمان وظیفه ذاتی چه واحد هایی است؟

برنامه ریزی

هرم (مدل) برنامه ریزی راهبردی و فرآیند برنامه ریزی جامع (فرآیند مدیریت راهبردی یا استراتژیک)

منطق طراحی هرم برنامه ریزی راهبردی چیست؟

برنامه ریزی

هرم (مدل) برنامه ریزی راهبردی و فرآیند برنامه ریزی جامع (فرآیند مدیریت راهبردی یا استراتژیک)

جایگاه ارزش ها و فرهنگ سازمانی در برنامه ریزی راهبردی برای یک سازمان کجاست؟

برنامه ریزی

هرم (مدل) برنامه ریزی راهبردی و فرآیند برنامه ریزی جامع (فرآیند مدیریت راهبردی یا استراتژیک)

 چگونه می توان ضعف ها، قوت ها، فرصت ها و تهدید های یک سازمان را به دست آورد؟

برنامه ریزی

هرم (مدل) برنامه ریزی راهبردی و فرآیند برنامه ریزی جامع (فرآیند مدیریت راهبردی یا استراتژیک)

چگونه می توان ضعف ها، قوت ها، فرصت ها و تهدید های یک سازمان را شبکه کرد؟

برنامه ریزی

هرم (مدل) برنامه ریزی راهبردی و فرآیند برنامه ریزی جامع (فرآیند مدیریت راهبردی یا استراتژیک)

منشا تولید مدل برنامه ریزی راهبردی چیست؟

برنامه ریزی

هرم (مدل) برنامه ریزی راهبردی و فرآیند برنامه ریزی جامع (فرآیند مدیریت راهبردی یا استراتژیک)

چه نیازی منجر به تولید برنامه ریزی راهبردی شد؟

برنامه ریزی

هرم (مدل) برنامه ریزی راهبردی و فرآیند برنامه ریزی جامع (فرآیند مدیریت راهبردی یا استراتژیک)

علت پیدایش مدل های مختلف در برنامه ریزی راهبردی چیست؟

برنامه ریزی

هرم (مدل) برنامه ریزی راهبردی و فرآیند برنامه ریزی جامع (فرآیند مدیریت راهبردی یا استراتژیک)

تفاوت اصلی مدل های مختلف با یکدیگر در چیست؟

برنامه ریزی

هرم (مدل) برنامه ریزی راهبردی و فرآیند برنامه ریزی جامع (فرآیند مدیریت راهبردی یا استراتژیک)

چگونه می توان مدل برتر از بین انواع مدل های موجود را به دست آورد؟ (شاخص تشخیص مدل برتر چیست؟

برنامه ریزی

هرم (مدل) برنامه ریزی راهبردی و فرآیند برنامه ریزی جامع (فرآیند مدیریت راهبردی یا استراتژیک)

چگونه می توان بر اساس شرایط سازمان، از بین مدل های موجود برترین مدل را به دست آورد؟

برنامه ریزی

هرم (مدل) برنامه ریزی راهبردی و فرآیند برنامه ریزی جامع (فرآیند مدیریت راهبردی یا استراتژیک)

چگونه می توان مزایا و محدودیت های مدل های موجود را به دست آورد؟

برنامه ریزی

هرم (مدل) برنامه ریزی راهبردی و فرآیند برنامه ریزی جامع (فرآیند مدیریت راهبردی یا استراتژیک)

چگونه می توان مزایا و محدودیت های مدل های موجود را از بین برد؟

برنامه ریزی

هرم (مدل) برنامه ریزی راهبردی و فرآیند برنامه ریزی جامع (فرآیند مدیریت راهبردی یا استراتژیک)

هدف از برنامه ریزی راهبردی چیست؟

برنامه ریزی

هرم (مدل) برنامه ریزی راهبردی و فرآیند برنامه ریزی جامع (فرآیند مدیریت راهبردی یا استراتژیک)

آفات برنامه ریزی راهبردی چیست؟

برنامه ریزی

هرم (مدل) برنامه ریزی راهبردی و فرآیند برنامه ریزی جامع (فرآیند مدیریت راهبردی یا استراتژیک)

چگونه می توان این آفات را شناسائی کرد؟

برنامه ریزی

هرم (مدل) برنامه ریزی راهبردی و فرآیند برنامه ریزی جامع (فرآیند مدیریت راهبردی یا استراتژیک)

چگونه می توان این آفات را از بین برد؟

برنامه ریزی

هرم (مدل) برنامه ریزی راهبردی و فرآیند برنامه ریزی جامع (فرآیند مدیریت راهبردی یا استراتژیک)

چگونه می توان بین مدل های موجود، مطالعه تطبیقی کرد؟

برنامه ریزی

برنامه ریزی عملیاتی

برنامه ریزی عملیاتی چیست؟

برنامه ریزی

برنامه ریزی عملیاتی

منشا نیاز به برنامه ریزی عملیاتی چیست؟

برنامه ریزی

برنامه ریزی عملیاتی

نیاز به برنامه ریزی عملیاتی چگونه بروز می کند؟

برنامه ریزی

برنامه ریزی عملیاتی

نیاز به برنامه ریزی عملیاتی با چه علائمی بروز می کند؟

برنامه ریزی

برنامه ریزی عملیاتی

چرا به برنامه ریزی عملیاتی نیازمندیم؟

برنامه ریزی

برنامه ریزی عملیاتی

هدف ار برنامه ریزی عملیاتی چیست؟

برنامه ریزی

برنامه ریزی عملیاتی

آثار برنامه ریزی عملیاتی چیست؟

برنامه ریزی

برنامه ریزی عملیاتی

بدون برنامه ریزی عملیاتی دچار چه آسیب ها یا بحران هایی خواهیم شد؟

برنامه ریزی

برنامه ریزی عملیاتی

فرآیند برنامه ریزی عملیاتی چگونه است؟ مراحل قدم به قدم برنامه ریزی عملیاتی کدام است؟

برنامه ریزی

برنامه ریزی عملیاتی

برنامه ریزی عملیاتی چگونه باعث رشد و تعالی در سازمان می شود؟

برنامه ریزی

برنامه ریزی عملیاتی

شاخص تحقق برنامه ریزی عملیاتی چیست؟

برنامه ریزی

برنامه ریزی عملیاتی

چگونه می توان برنامه ریزی عملیاتی را ارزیابی کرد؟ شاخص تحقق برنامه های عملیاتی چیست؟

برنامه ریزی

برنامه ریزی عملیاتی

چگونه می توان عدم تحقق اهداف برنامه ریزی عملیاتی را علت یابی کرد؟

برنامه ریزی

برنامه ریزی عملیاتی

چگونه می توان برنامه های عملیاتی مدت دار طراحی کرد؟

برنامه ریزی

برنامه ریزی عملیاتی

ارتباط برنامه های عملیاتی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت با یکدیگر چگونه است؟

برنامه ریزی

برنامه ریزی عملیاتی

چگونه می توان برنامه های عملیاتی را زمان بندی کرد؟

برنامه ریزی

برنامه ریزی عملیاتی

چگونه می توان برنامه های عملیاتی را شبکه کرد؟

برنامه ریزی

برنامه ریزی عملیاتی

چگونه می توان نیازمندی های یک برنامه ریزی عملیاتی را شناسائی کرد؟

برنامه ریزی

برنامه ریزی عملیاتی

چگونه می توان برنامه های عملیاتی را اجرائی کرد؟

برنامه ریزی

برنامه ریزی عملیاتی

چگونه می توان نیروی انسانی برنامه های عملیاتی را محاسبه کرد؟

برنامه ریزی

برنامه ریزی عملیاتی

چگونه می توان نیروی انسانی برنامه های عملیاتی را تامین کرد؟

برنامه ریزی

برنامه ریزی عملیاتی

شاخصه های نیروی انسانی مطلوب چیست؟

برنامه ریزی

برنامه ریزی عملیاتی

چگونه می توان نیروی انسانی مطلوب را شناسائی کرد؟

برنامه ریزی

برنامه ریزی عملیاتی

چگونه می توان بودجه لازم برای برنامه های عملیاتی را محاسبه کرد؟

برنامه ریزی

برنامه ریزی عملیاتی

اقسام برنامه ریزی های عملیاتی کدامند؟

برنامه ریزی

برنامه ریزی عملیاتی

چگونه می توان آنها را طبقه بندی کرد؟

برنامه ریزی

برنامه ریزی عملیاتی

علت تنوع در برنامه ریزی های عملیاتی چیست؟

برنامه ریزی

برنامه ریزی عملیاتی

تفاوت در برنامه ریزی های عملیاتی به تفاوت در چه عاملی برگشت می کند؟

برنامه ریزی

برنامه ریزی عملیاتی

چه عوامل، زمینه ها یا شرایطی باعث تحقق مدل های مختلف در برنامه ریزی عملیاتی شده است؟

برنامه ریزی

اثر بخشی برنامه ریزی

اثر بخشی در برنامه ریزی عملیاتی به چه معنا است؟

برنامه ریزی

اثر بخشی برنامه ریزی

چگونه می توان برنامه های اجرائی را اثر بخش کرد؟

برنامه ریزی

اثر بخشی برنامه ریزی

علت نیاز به اثر بخشی در برنامه های عملیاتی چیست؟

برنامه ریزی

اثر بخشی برنامه ریزی

بدون اثر بخشی در برنامه های عملیاتی، دچار چه آسیب ها یا بحران هایی می شویم؟

برنامه ریزی

محاسن برنامه ریزی

محاسن برنامه ریزی چیست؟

برنامه ریزی

محاسن برنامه ریزی

چگونه می توان محاسن برنامه ریزی را افزایش داد؟

برنامه ریزی

محاسن برنامه ریزی

چگونه می توان محدودیت های برنامه ریزی را تبدیل به محاسن برنامه ریزی کرد؟

برنامه ریزی

محدودیت های برنامه ریزی

محدودیت های برنامه ریزی کدامند؟

برنامه ریزی

محدودیت های برنامه ریزی

چگونه می توان محدودیت های برنامه ریزی را از بین برد؟

برنامه ریزی

محدودیت های برنامه ریزی

علت بوجود آمدن محدودیت در برنامه ریزی چیست؟

برنامه ریزی

محدودیت های برنامه ریزی

محدودیت از کجا نشات می گیرد؟

برنامه ریزی

محدودیت های برنامه ریزی

اثر محدودیت در برنامه ریزی چیست؟

برنامه ریزی

محدودیت های برنامه ریزی

محدودیت در برنامه ریزی، چه آسیب ها یا بحران هایی ایجاد می کند؟

برنامه ریزی

محدودیت های برنامه ریزی

چگونه می توان محدودیت های هم اکنون و آینده را شناسائی و رصد کرد؟

برنامه ریزی

محدودیت های برنامه ریزی

چگونه می توان برنامه ای طراحی کرد که محدودیت های آینده را از بین ببرد؟

برنامه ریزی

انواع و سلسله مراتب برنامه ها

چگونه می توان برنامه ها را به صورت سلسله مراتب تنظیم کرد؟

برنامه ریزی

انواع و سلسله مراتب برنامه ها

چگونه می توان منطق سلسله مراتب برنامه ها را کشف کرد؟

برنامه ریزی

ویژگی های ماموریت ها و اهداف بلند مدت یک سازمان

چگونه می توان اهداف بلند مدت یک سازمان را از اهداف میان مدت و کوتاه مدت تشخیص داد؟

برنامه ریزی

ویژگی های ماموریت ها و اهداف بلند مدت یک سازمان

شاخص تحقق هر یک از این اهداف چیست؟

برنامه ریزی

ویژگی های ماموریت ها و اهداف بلند مدت یک سازمان

چگونه می توان تحقق هر یک از این اهداف را ارزیابی کرد؟

برنامه ریزی

ویژگی های ماموریت ها و اهداف بلند مدت یک سازمان

علت نیاز به هر یک از اهداف بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت چیست؟

برنامه ریزی

ویژگی های ماموریت ها و اهداف بلند مدت یک سازمان

بدون وجود این مراتب در هدف گذاری، دچار چه آسیب ها یا بحران هایی می شویم؟

برنامه ریزی

ویژگی های اهداف کوتاه مدت

چگونه می توان اهداف بلند مدت را به اهداف میان مدت و کوتاه مدت تقسیم کرد؟

برنامه ریزی

ویژگی های اهداف کوتاه مدت

چگونه می توان اهداف میان مدت را از اهداف بلند مدت تعیین کرد؟

برنامه ریزی

ویژگی های اهداف کوتاه مدت

چگونه می توان اهداف کوتاه مدت را از اهداف میان مدت تعیین کرد؟

برنامه ریزی

ویژگی های اهداف کوتاه مدت

چگونه می توان اهداف کوتاه مدت را در برنامه های عملیاتی محقق کرد؟

برنامه ریزی

مدیریت و برنامه ریزی پروژه

مدیریت پروژه چیست؟

برنامه ریزی

مدیریت و برنامه ریزی پروژه

برنامه ریزی عملیاتی برای یک پروژه به چه معنا است؟

برنامه ریزی

مدیریت و برنامه ریزی پروژه

چگونه می توان برای یک پروژه برنامه ریزی عملیاتی کرد؟

برنامه ریزی

مدیریت و برنامه ریزی پروژه

متغیر های دخیل در تعریف و برنامه ریزی عملیاتی در یک پروژه چیست؟

برنامه ریزی

مدیریت و برنامه ریزی پروژه

چگونه می توان بر اساس اهداف و برنامه های عملیاتی، پروژه تعریف کرد؟

برنامه ریزی

مدیریت و برنامه ریزی پروژه

چگونه می توان یک پروژه را ارزیابی کرد؟

برنامه ریزی

مدیریت و برنامه ریزی پروژه

چه نیازی به تعریف پروژه داریم؟

برنامه ریزی

مدیریت و برنامه ریزی پروژه

اگر برنامه ها در قالب پروژه تعربف نشوند، دچار چه مشکلاتی می شویم؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

سازمان چیست؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

منشا شکل گیری سازمان چیست؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

چه نیازی منجر به شکل گیری سازمان شد؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

چرا به سازمان نیازمندیم؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

نیاز به سازمان چگونه بروز می کند؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

نیاز به سازمان با چه علائمی بروز می کند؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

چه عوامل، زمینه ها یا شرایطی در بستر تاریخ منجر به شکل گیری سازمان شد؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

بدون سازمان دچار چه آسیب ها یا بحران هایی خواهیم شد؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

نیاز به شکل گیری سازمان در بین نیاز ها چه جایگاهی دارد؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

با پاسخگوئی به این نیاز، چه نیاز های دیگری پاسخ داده می شود؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

چگونه می توان یک سازمان طراحی کرد؟ فرآیند یا مراحل قدم به قدم شکل گیری یک سازمان چیست؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

اجزاء اصلی تشکیل دهنده سازمان چیست؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

ارتباطات بین اجزاء سازمان بر اساس چه منطقی تعریف می شود؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

هدف از شکل گیری سازمان چیست؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

شکل گیری سازمان چگونه باعث معنا دار شدن برنامه ریزی و مدیریت می شود؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

شکل گیری سازمان چگونه باعث تسهیل جریان تامین نیاز ها در زندگی کلان و اجتماعی می شود؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

انواع سازمان ها کدامند؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

چگونه می توان سازمان ها را طبقه بندی کرد؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

علت تنوع در شکل گیری سازمان های مختلف چیست؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

هر کدام از سازمان ها به کدام یک از نیاز های انسان پاسخ می دهند؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

تفاوت سازمان های سنتی با سازمان های جدید در چیست؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

نیاز هایی که منجر به شکل گیری هر کدام از آنها شد، چه تفاوت هایی با هم دارند؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

چه نیازی منجر به شکل گیری سازمان های جدید شد؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

اگر سازمان های جدید بوجود نمی آمدند، دچار چه آسیب ها یا بحران هایی می شدیم؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

چگونه می توان وضعیت آینده سازمان ها را رصد کرد؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

علت تفاوت در سازمان های آینده به خاطر چیست؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

روند تاریخی رشد سازمانها چگونه بوده است؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

شبکه کردن سازمان ها به چه معنا است؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

چگونه می توان سازمان ها را به یکدیگر شبکه کرد؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

هدف از شبکه کردن سازمان ها چیست؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

چه نیازی منجر به شبکه کردن سازمان ها شد؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

این نیاز به چه صورتی بروز می کند؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

این نیاز با چه علائمی بروز می کند؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

بدون شبکه کردن سازمان ها، با چه آسیب ها یا بحران هایی مواجه می شویم؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

چگونه می توان برای سازمان ساختار تعیین کرد؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

سازمان بدون ساختار دچار چه آسیب ها یا بحران هایی می شود؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

هدف از ارائه ساختار برای سازمان چیست؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

چگونه می توان ساختار سازمانی را مستحکم و قوی کرد؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

چگونه می توان ارتباطات موجود در ساختار سازمانی را تعریف کرد؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

چگونه می توان سطوح سازمانی تعریف کرد؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

چگونه می توان ارتباطات بین سطوح سازمانی را سامان بخشید؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

چگونه می توان ارتباطات موجود در یک سازمان را بهینه کرد؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

چگونه می توان فرآیند های موجود در یک سازمان را اصلاح کرد؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

چگونه می توان فرآیند های موجود یک سازمان را استاندارد سازی کرد؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

چگونه می توان فرآیند های یک سازمان را انعطاف پذیر کرد؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

چگونه می توان واحد ها و بخش های یک سازمان را متناسب با اهداف سازمان تعیین کرد؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

چگونه می توان کارآیی و اثر بخشی یک سازمان را ارتقاء بخشید؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

چگونه می توان روند های یک سازمان را تغییر داد؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

چگونه می توان هزینه های یک سازمان را کاهش داد؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

چگونه می توان نیروی انسانی یک سازمان را در جهت اهداف سازمان منسجم کرد؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

چگونه می توان نیروی انسانی یک سازمان را توانمند کرد؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

روند تفویض مسولیت در یک سازمان چگونه است؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

چگونه می توان مسولیت ها را متناسب با اهداف سازمانی تقسیم کرد؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

منطق تشخیص مسولیت ها و شرح وظایف بر اساس سطوح سازمانی چیست؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

چگونه می توان یک سازمان را ارزیابی کرد؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

چگونه می توان برای یک سازمان بودجه ریزی کرد؟

سازماندهی

تعریف مبانی و نحوه سازماندهی

چگونه می توان اجزاء اصلی و فرعی، نیروی انسانی، فرآیند ها، سطوح سازمانی، انجام مسولیت های سازمانی و در نهایت تحقق اهداف یک سازمان را ارزیابی کرد؟

کنترل و نظارت در سازمان

تعریف، انواع و سیستم کنترل

کنترل و نظارت در سازمان یعنی چه؟

کنترل و نظارت در سازمان

تعریف، انواع و سیستم کنترل

منشا نیاز به کنترل و نظارت در سازمان چیست؟

کنترل و نظارت در سازمان

تعریف، انواع و سیستم کنترل

نیاز به کنترل و نطارت در سازمان چگونه بروز می کند؟

کنترل و نظارت در سازمان

تعریف، انواع و سیستم کنترل

نیاز به کنترل و نظارت در سازمان با چه علائمی بروز می کند؟

کنترل و نظارت در سازمان

تعریف، انواع و سیستم کنترل

هدف از کنترل و نظارت در سازمان چست؟

کنترل و نظارت در سازمان

تعریف، انواع و سیستم کنترل

چگونه می توان در یک سازمان کنترل و نظارت داشت؟

کنترل و نظارت در سازمان

تعریف، انواع و سیستم کنترل

منطق طراحی سیستم کنترل و نظارت در یک سازمان چیست؟

کنترل و نظارت در سازمان

تعریف، انواع و سیستم کنترل

چگونه می توان بر نیروی انسانی در یک سازمان کنترل و نظارت داشت؟

کنترل و نظارت در سازمان

تعریف، انواع و سیستم کنترل

چگونه می توان بر فرآیند ها و ارتباطات سازمانی کنترل و نظارت داشت؟

کنترل و نظارت در سازمان

تعریف، انواع و سیستم کنترل

چگونه می توان بر سطوح سازمانی در یک سازمان کنترل و نظارت داشت؟

کنترل و نظارت در سازمان

تعریف، انواع و سیستم کنترل

چگونه می توان بر روند برنامه ها و تحقق اهداف در یک سازمان کنترل و نظارت داشت؟

کنترل و نظارت در سازمان

تعریف، انواع و سیستم کنترل

چگونه می توان برای کنترل و نظارت، شاخص گذاری کرد؟

کنترل و نظارت در سازمان

تعریف، انواع و سیستم کنترل

چگونه می توان برای کنترل و نظارت، نیروی انسانی تربیت کرد؟

کنترل و نظارت در سازمان

تعریف، انواع و سیستم کنترل

چگونه می توان فرآیند های کنترلی و نظارتی طراحی کرد؟

کنترل و نظارت در سازمان

تعریف، انواع و سیستم کنترل

چگونه می توان کنترل و نظارت را به یک امر سیال و به روز تبدیل کرد؟

کنترل و نظارت در سازمان

تعریف، انواع و سیستم کنترل

آفات کنترل و نظارت چیست؟

کنترل و نظارت در سازمان

تعریف، انواع و سیستم کنترل

چگونه می توان این آفات را شناسائی کرد؟

کنترل و نظارت در سازمان

تعریف، انواع و سیستم کنترل

چگونه می توان این آفات را از بین برد؟

کنترل و نظارت در سازمان

تعریف، انواع و سیستم کنترل

چگونه می توان سیستم کنترلی طراحی کرد؟

کنترل و نظارت در سازمان

تعریف، انواع و سیستم کنترل

چگونه می توان فرآیند های کنترل و نظارت در یک سازمان را شبکه کرد؟

کنترل و نظارت در سازمان

تعریف، انواع و سیستم کنترل

چگونه می توان فرآیند های نظارتی در سازمان را بهینه کرد؟

کنترل و نظارت در سازمان

تعریف، انواع و سیستم کنترل

چگونه می توان فرآیند های نظارتی در سازمان را طبقه بندی کرد؟

کنترل و نظارت در سازمان

تعریف، انواع و سیستم کنترل

چگونه می توان فرآیند های نظارتی را استاندارد سازی کرد؟

کنترل و نظارت در سازمان

تعریف، انواع و سیستم کنترل

چگونه می توان فرآیند های نظارتی را شبکه کرد؟

کنترل و نظارت در سازمان

تعریف، انواع و سیستم کنترل

بدون فرآیند های نظارتی دچار چه آسیب ها یا بحران هایی می شویم؟

کنترل و نظارت در سازمان

تعریف، انواع و سیستم کنترل

مرکزی ترین نقاط سازمان برای نظارت چه نقاطی هستند؟

کنترل و نظارت در سازمان

تعریف، انواع و سیستم کنترل

چگونه می توان این نقاط را تشخیص داد؟

کنترل و نظارت در سازمان

تعریف، انواع و سیستم کنترل

نظارت و کنترل بر این نقاط چه تفاوتی با دیگر نقاط در یک سازمان دارد؟

کنترل و نظارت در سازمان

تعریف، انواع و سیستم کنترل

مدل های مختلف در نظارت و کنترل کدامند؟

کنترل و نظارت در سازمان

تعریف، انواع و سیستم کنترل

چگونه می توان این مدل ها را طبقه بندی کرد؟

کنترل و نظارت در سازمان

تعریف، انواع و سیستم کنترل

تفاوت مدل ها با یکدیگر در چیست؟

کنترل و نظارت در سازمان

تعریف، انواع و سیستم کنترل

 

علت تعدد مدل های مختلف چیست؟

کنترل و نظارت در سازمان

تعریف، انواع و سیستم کنترل

چه عوامل، زمینه ها یا شرایطی باعث تحقق مدل های مختلف در نظارت و کنترل سازمانی شده است؟

کنترل و نظارت در سازمان

تعریف، انواع و سیستم کنترل

چگونه می توان یک سازمان را خود کنترل کرد؟

هدایت و رهبری در سازمان

تعریف، چرائی، چگونگی

هدایت و رهبری در سازمان به چه معنا است؟

هدایت و رهبری در سازمان

تعریف، چرائی، چگونگی

منشا نیاز به هدایت و رهبری در سازمان چیست؟

هدایت و رهبری در سازمان

تعریف، چرائی، چگونگی

نیاز به هدایت و رهبری در سازمان چگونه بروز می کند؟

هدایت و رهبری در سازمان

تعریف، چرائی، چگونگی

نیاز به هدایت و رهبری در سازمان با چه علائمی بروز می کند؟

هدایت و رهبری در سازمان

تعریف، چرائی، چگونگی

هدف از هدایت و رهبری در سازمان چست؟

هدایت و رهبری در سازمان

تعریف، چرائی، چگونگی

چگونه می توان یک سازمان را هدایت و رهبری کرد؟

هدایت و رهبری در سازمان

تعریف، چرائی، چگونگی

منطق طراحی سیستم هدایت و رهبری در یک سازمان چیست؟

هدایت و رهبری در سازمان

تعریف، چرائی، چگونگی

چگونه می توان نیروی انسانی یک سازمان را هدایت و رهبری کرد؟

هدایت و رهبری در سازمان

تعریف، چرائی، چگونگی

چگونه می توان فرآیند ها و ارتباطات سازمانی را هدایت و رهبری کرد؟

هدایت و رهبری در سازمان

تعریف، چرائی، چگونگی

چگونه می توان را سطوح سازمانی در یک سازمان را هدایت و رهبری کرد؟

هدایت و رهبری در سازمان

تعریف، چرائی، چگونگی

چگونه می توان روند برنامه ها و تحقق اهداف در یک سازمان را هدایت و رهبری داشت؟

هدایت و رهبری در سازمان

تعریف، چرائی، چگونگی

چگونه می توان برای هدایت و رهبری در یک سازمان، شاخص گذاری کرد؟

هدایت، رهبری و انگیزش در سازمان

تعریف، چرائی، چگونگی

چگونه می توان برای هدایت و رهبری در یک سازمان، نیروی انسانی تربیت کرد؟

هدایت، رهبری و انگیزش در سازمان

تعریف، چرائی، چگونگی

چگونه می توان فرآیند های هدایت کننده در یک سازمان طراحی کرد؟

هدایت، رهبری و انگیزش در سازمان

تعریف، چرائی، چگونگی

چگونه می توان هدایت و رهبری را به یک امر سیال و به روز تبدیل کرد؟

هدایت، رهبری و انگیزش در سازمان

تعریف، چرائی، چگونگی

آفات هدایت و رهبری در یک سازمان چیست؟

هدایت، رهبری و انگیزش در سازمان

تعریف، چرائی، چگونگی

چگونه می توان این آفات را شناسائی کرد؟

هدایت، رهبری و انگیزش در سازمان

تعریف، چرائی، چگونگی

چگونه می توان این آفات را از بین برد؟

هدایت، رهبری و انگیزش در سازمان

تعریف، چرائی، چگونگی

چگونه می توان سیستم هدایت کننده طراحی کرد؟

هدایت، رهبری و انگیزش در سازمان

تعریف، چرائی، چگونگی

چگونه می توان فرآیند های هدایت کننده در یک سازمان را شبکه کرد؟

هدایت، رهبری و انگیزش در سازمان

تعریف، چرائی، چگونگی

چگونه می توان فرآیند های هدایت کننده در سازمان را بهینه کرد؟

هدایت، رهبری و انگیزش در سازمان

تعریف، چرائی، چگونگی

چگونه می توان فرآیند های هدایت کننده در سازمان را طبقه بندی کرد؟

هدایت، رهبری و انگیزش در سازمان

تعریف، چرائی، چگونگی

چگونه می توان فرآیند های هدایت کننده را استاندارد سازی کرد؟

هدایت، رهبری و انگیزش در سازمان

تعریف، چرائی، چگونگی

چگونه می توان فرآیند های هدایت کننده را شبکه کرد؟

هدایت، رهبری و انگیزش در سازمان

تعریف، چرائی، چگونگی

بدون فرآیند های هدایت کننده دچار چه آسیب ها یا بحران هایی می شویم؟

هدایت، رهبری و انگیزش در سازمان

تعریف، چرائی، چگونگی

خصوصیات یک رهبر موفق در یک سازمان کدامند؟

هدایت، رهبری و انگیزش در سازمان

تعریف، چرائی، چگونگی

هر یک از این خصوصیات، چه اثری در تحقق اهداف سازمان ایجاد می کنند؟

هدایت، رهبری و انگیزش در سازمان

تعریف، چرائی، چگونگی

چگونه می توان خصوصیات مدیر موفق در یک سازمان را طبقه بندی کرد؟

هدایت، رهبری و انگیزش در سازمان

تعریف، چرائی، چگونگی

چگونه می توان خصوصیات یک مدیر را تقویت کرد؟

هدایت، رهبری و انگیزش در سازمان

تعریف، چرائی، چگونگی

 چگونه می توان خصوصیات یک مدیر را ارزیابی کرد؟

هدایت، رهبری و انگیزش در سازمان

تعریف، چرائی، چگونگی

چگونه می توان نقاط ضعف یک مدیر را شناسائی کرد؟

هدایت، رهبری و انگیزش در سازمان

تعریف، چرائی، چگونگی

چگونه می توان نقاط ضعف یک مدیر را برطرف کرد؟

هدایت، رهبری و انگیزش در سازمان

تعریف، چرائی، چگونگی

چگونه می توان یک مدیر موفق را شناسائی کرد؟

ارتباطات موثر سازمانی

تعریف، چرائی، چگونگی

چگونه می توان یک مدیر موفق را تربیت کرد؟

ارتباطات موثر سازمانی

تعریف، چرائی، چگونگی

ارتباطات سازمانی به چه معنا است؟

ارتباطات موثر سازمانی

تعریف، چرائی، چگونگی

نیاز به ارتباطات سازمانی چگونه بروز می کند؟

ارتباطات موثر سازمانی

تعریف، چرائی، چگونگی

نیاز به ارتباطات سازمانی با چه علائمی بروز می کند؟

ارتباطات موثر سازمانی

تعریف، چرائی، چگونگی

نیاز به ارتباطات سازمانی با چه فرآیندی بروز می کند؟

ارتباطات موثر سازمانی

تعریف، چرائی، چگونگی

چگونه می توان ارتباط سازمانی تعریف کرد؟

ارتباطات موثر سازمانی

تعریف، چرائی، چگونگی

چگونه می توان ارتباطات سازمانی را اثر بخش کرد؟

ارتباطات موثر سازمانی

تعریف، چرائی، چگونگی

چگونه می توان ارتباطات سازمانی را ارزیابی کرد؟

ارتباطات موثر سازمانی

تعریف، چرائی، چگونگی

بدون وجود ارتباطات سازمانی دچار چه آسیب ها یا بحران هایی خواهیم شد؟

ارتباطات موثر سازمانی

تعریف، چرائی، چگونگی

اثر ارتباطات سازمانی چیست؟

ارتباطات موثر سازمانی

تعریف، چرائی، چگونگی

هدف از ایجاد ارتباطات سازمانی چیست؟

ارتباطات موثر سازمانی

تعریف، چرائی، چگونگی

فرآیند برقراری ارتباط سازمانی چگونه است؟

ارتباطات موثر سازمانی

تعریف، چرائی، چگونگی

چگونه می توان ارتباطات سازمانی را ادراک کرد؟

ارتباطات موثر سازمانی

تعریف، چرائی، چگونگی

موانع برقراری ارتباطات سازمانی چیست؟

ارتباطات موثر سازمانی

تعریف، چرائی، چگونگی

چگونه می توان این موانع را شناسائی و رصد کرد؟

ارتباطات موثر سازمانی

تعریف، چرائی، چگونگی

چگونه می توان این موانع را برطرف کرد؟

ارتباطات موثر سازمانی

تعریف، چرائی، چگونگی

چگونه می توان الگوی ارتباطی تعریف کرد؟

ارتباطات موثر سازمانی

تعریف، چرائی، چگونگی

چگونه می توان بر اساس ارتباطات سازمانی فرآیند سازمانی تعریف کرد؟

ارتباطات موثر سازمانی

تعریف، چرائی، چگونگی

چگونه می توان ارتباطات سازمانی را تحلیل کرد؟

ارتباطات موثر سازمانی

تعریف، چرائی، چگونگی

انواع ارتباطات در سازمان کدامند؟

ارتباطات موثر سازمانی

تعریف، چرائی، چگونگی

تفاوت ارتباطات در سازمان به تفاوت در چیست؟

ارتباطات موثر سازمانی

تعریف، چرائی، چگونگی

علت تنوع در ارتباطات سازمانی چیست؟

ارتباطات موثر سازمانی

تعریف، چرائی، چگونگی

چگونه می توان ارتباطات سازمانی را طبقه بندی کرد؟

ارتباطات موثر سازمانی

تعریف، چرائی، چگونگی

چگونه می توان ارتباطات مورد نیاز در یک سازمان را احصاء و استخراج کرد؟

ارتباطات موثر سازمانی

تعریف، چرائی، چگونگی

چگونه می توان ارتباطات موجود در یک سازمان را اصلاح کرد؟

تصمیم گیری و حل مسأله

مسأله یابی، فرآیند حل مسأله

تصمیم گیری چیست؟

تصمیم گیری و حل مسأله

مسأله یابی، فرآیند حل مسأله

منشا نیاز به تصمیم گیری چیست؟

تصمیم گیری و حل مسأله

مسأله یابی، فرآیند حل مسأله

نیاز به تصمیم گیری چگونه بروز می کند؟

تصمیم گیری و حل مسأله

مسأله یابی، فرآیند حل مسأله

نیاز به تصمیم گیری با چه علائمی بروز می کند؟

تصمیم گیری و حل مسأله

مسأله یابی، فرآیند حل مسأله

فرآیند تصمیم گیری چگونه است؟ (مراحل قدم به قدم تصمیم گیری)

تصمیم گیری و حل مسأله

مسأله یابی، فرآیند حل مسأله

هدف از تصمیم گیری در سازمان چیست؟

تصمیم گیری و حل مسأله

مسأله یابی، فرآیند حل مسأله

تصمیم گیری فردی با سازمانی چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟

تصمیم گیری و حل مسأله

مسأله یابی، فرآیند حل مسأله

تصمیم گیری در مقیاس خرد چه تفاوتی با تصمیم گیری در مقیاس کلان دارد؟

تصمیم گیری و حل مسأله

مسأله یابی، فرآیند حل مسأله

چگونه می توان مسائل موجود یک سازمان را برای تصمیم گیری رصد کرد؟

تصمیم گیری و حل مسأله

مسأله یابی، فرآیند حل مسأله

چگونه می توان بر اساس فرآیند تصمیم گیری حل مسأله کرد؟

تصمیم گیری و حل مسأله

مسأله یابی، فرآیند حل مسأله

روش های مسأله یابی در سازمان چگونه است؟

تصمیم گیری و حل مسأله

مسأله یابی، فرآیند حل مسأله

انواع مسأله های سازمانی کدامند؟

تصمیم گیری و حل مسأله

مسأله یابی، فرآیند حل مسأله

چگونه می توان این مسائل را طبقه بندی کرد؟

تصمیم گیری و حل مسأله

مسأله یابی، فرآیند حل مسأله

علت تنوع در بروز مسائل مختلف چیست؟

تصمیم گیری و حل مسأله

مسأله یابی، فرآیند حل مسأله

انواع تصمیم ها کدامند؟

تصمیم گیری و حل مسأله

مسأله یابی، فرآیند حل مسأله

چگونه می توان انواع تصمیم ها را طبقه بندی کرد؟

تصمیم گیری و حل مسأله

مسأله یابی، فرآیند حل مسأله

علت تنوع در تصمیم های مختلف چیست؟

تصمیم گیری و حل مسأله

مسأله یابی، فرآیند حل مسأله

چه نیازی منجر به بروز تصمیم های مختلف می شود؟

تصمیم گیری و حل مسأله

مسأله یابی، فرآیند حل مسأله

چگونه می توان موقعیت و شرایط تصمیم را تعریف و شناسائی کرد؟

تصمیم گیری و حل مسأله

مسأله یابی، فرآیند حل مسأله

چگونه می توان برای تصمیم گیری احتمال پردازی کرد؟

تصمیم گیری و حل مسأله

مسأله یابی، فرآیند حل مسأله

چگونه می توان احتمال راجح را از بین احتمالات تشخیص داد؟

تصمیم گیری و حل مسأله

مسأله یابی، فرآیند حل مسأله

شاخص تشخیص احتمال راجح در تصمیم گیری چیست؟

تصمیم گیری و حل مسأله

مسأله یابی، فرآیند حل مسأله

چگونه می توان میزان کارآئی تصمیمات سازمانی را ارزیابی کرد؟

تصمیم گیری و حل مسأله

مسأله یابی، فرآیند حل مسأله

چگونه می توان از پذرش تصمیم توسط مجریان اطمینان حاصل کرد؟

چگونه می توان میزان قوت مدیران را برای تصمیم گیری را تقویت کرد؟

تصمیم گیری و حل مسأله

مسأله یابی، فرآیند حل مسأله

موانع تصمیم گیری و حل مسأله در سازمان کدامند؟

تصمیم گیری و حل مسأله

مسأله یابی، فرآیند حل مسأله

چگونه می توان این موانع را شناسائی و رصد کرد؟

تصمیم گیری و حل مسأله

مسأله یابی، فرآیند حل مسأله

چگونه می توان این موانع را برطرف کرد؟

تصمیم گیری و حل مسأله

مسأله یابی، فرآیند حل مسأله

تصمیم سازی به چه معنا است؟

تصمیم گیری و حل مسأله

مسأله یابی، فرآیند حل مسأله

تفاوت تصمیم گیری با تصمیم سازی چیست؟

تصمیم گیری و حل مسأله

مسأله یابی، فرآیند حل مسأله

هر یک از این دو در سازمان به عهده چه کسانی است؟

تصمیم گیری و حل مسأله

مسأله یابی، فرآیند حل مسأله

چگونه می توان یک تصمیم را تحلیل کرد؟

تصمیم گیری و حل مسأله

مسأله یابی، فرآیند حل مسأله

چگونه می توان پیچیدگی های یک تصمیم را تسهیل کرد؟

تصمیم گیری و حل مسأله

مسأله یابی، فرآیند حل مسأله

چگونه می توان ریسک پذیری یک تصمیم را به حد اقل رساند؟

تصمیم گیری و حل مسأله

مسأله یابی، فرآیند حل مسأله

چگونه می توان اطلاعات لازم برای یک تصمیم را بدست آورد؟

تصمیم گیری و حل مسأله

مسأله یابی، فرآیند حل مسأله

چگونه می توان اطلاعات لازم برای یک تصمیم را پردازش کرد؟

تصمیم گیری و حل مسأله

مسأله یابی، فرآیند حل مسأله

چگونه می توان فرآیند تصمیم گیری را مدل سازی کرد؟

تصمیم گیری و حل مسأله

مسأله یابی، فرآیند حل مسأله

چگونه می توان آثار تصمیم گیری بر حوزه مسولیتی را شناسائی و رصد کرد؟

تصمیم گیری و حل مسأله

مسأله یابی، فرآیند حل مسأله

چگونه می توان تصمیم های میان رشته ای گرفت؟

تصمیم گیری و حل مسأله

مسأله یابی، فرآیند حل مسأله

چگونه می توان تصمیم های جامع گرفت؟

تصمیم گیری و حل مسأله

مسأله یابی، فرآیند حل مسأله

شاخص جامعیت تصمیم چیست؟

خلاقیت و نوآوری در سازمان

خلاقیت، برنامه ریزی، تولید محصول

خلاقیت و نوآوری در سازمان به چه معنا است؟

خلاقیت و نوآوری در سازمان

خلاقیت، برنامه ریزی، تولید محصول

چه نیازی به خلاقیت و نوآوری در سازمان داریم؟

خلاقیت و نوآوری در سازمان

خلاقیت، برنامه ریزی، تولید محصول

این نیاز چگونه بروز می کند؟

خلاقیت و نوآوری در سازمان

خلاقیت، برنامه ریزی، تولید محصول

این نیاز با چه علائمی بروز می کند؟

خلاقیت و نوآوری در سازمان

خلاقیت، برنامه ریزی، تولید محصول

تفاوت خلاقیت و نوآوری فردی با خلاقیت و نوآوری در مقیاس سازمان چیست؟

خلاقیت و نوآوری در سازمان

خلاقیت، برنامه ریزی، تولید محصول

بدون خلاقیت و نوآوری در سازمان دچار چه آسیب ها بحران هایی می شویم؟

خلاقیت و نوآوری در سازمان

خلاقیت، برنامه ریزی، تولید محصول

ویژگی های سازمان های خلاق و نوآور چیست؟

خلاقیت و نوآوری در سازمان

خلاقیت، برنامه ریزی، تولید محصول

اثر خلاقیت و نوآوری در سازمان چیست؟

خلاقیت و نوآوری در سازمان

خلاقیت، برنامه ریزی، تولید محصول

هدف از خلاقیت و نوآوری در سازمان چیست؟

خلاقیت و نوآوری در سازمان

خلاقیت، برنامه ریزی، تولید محصول

چگونه می توان نیروی انسانی یک سازمان را خلاق و نوآور کرد؟

خلاقیت و نوآوری در سازمان

خلاقیت، برنامه ریزی، تولید محصول

چگونه می توان خلاقیت در نیروی انسانی را تقویت کرد؟

خلاقیت و نوآوری در سازمان

خلاقیت، برنامه ریزی، تولید محصول

فرآیند خلاقیت و نوآوری در سازمان چگونه است؟

خلاقیت و نوآوری در سازمان

خلاقیت، برنامه ریزی، تولید محصول

این فرآیند با مقیاس فردی آن چه تفاوت هایی دارد؟

خلاقیت و نوآوری در سازمان

خلاقیت، برنامه ریزی، تولید محصول

موانع خلاقیت چیست؟

خلاقیت و نوآوری در سازمان

خلاقیت، برنامه ریزی، تولید محصول

چگونه می توان این موانع را شناسائی و رصد کرد؟

خلاقیت و نوآوری در سازمان

خلاقیت، برنامه ریزی، تولید محصول

چگونه می توان این موانع را برطرف کرد؟

خلاقیت و نوآوری در سازمان

خلاقیت، برنامه ریزی، تولید محصول

مقدمات، شرایط و زمینه های لازم برای خلاقیت کدامند؟

خلاقیت و نوآوری در سازمان

خلاقیت، برنامه ریزی، تولید محصول

چگونه می توان فعالیت خلاقانه را تحلیل کرد؟

خلاقیت و نوآوری در سازمان

خلاقیت، برنامه ریزی، تولید محصول

چگونه می توان افق دید جدید در سازمان ایجاد کرد؟

خلاقیت و نوآوری در سازمان

خلاقیت، برنامه ریزی، تولید محصول

چگونه می توان شرایط خلاقیت را ایجاد کرد؟

خلاقیت و نوآوری در سازمان

خلاقیت، برنامه ریزی، تولید محصول

چگونه می توان افراد را نسبت به خلاقیت حساس کرد؟

خلاقیت و نوآوری در سازمان

خلاقیت، برنامه ریزی، تولید محصول

نیروی انسانی چگونه مبادرت به خلاقیت می کنند؟

خلاقیت و نوآوری در سازمان

خلاقیت، برنامه ریزی، تولید محصول

چگونه می توان فرآیند خلاقیت را آگاهانه کرد؟

خلاقیت و نوآوری در سازمان

خلاقیت، برنامه ریزی، تولید محصول

اندیشه های نو چگونه ظهور می کند؟

خلاقیت و نوآوری در سازمان

خلاقیت، برنامه ریزی، تولید محصول

چگونه می توان خلاقیت و نوآوری در سازمان را تسهیل کرد؟

خلاقیت و نوآوری در سازمان

خلاقیت، برنامه ریزی، تولید محصول

چگونه می توان فکر را از موانع سلامت فکری در امان نگاه داشت؟

خلاقیت و نوآوری در سازمان

خلاقیت، برنامه ریزی، تولید محصول

شاخصه های سلامت فکری کدامند؟

خلاقیت و نوآوری در سازمان

خلاقیت، برنامه ریزی، تولید محصول

چگونه می توان نیروی انسانی خلاق را شناسائی کرد؟

خلاقیت و نوآوری در سازمان

خلاقیت، برنامه ریزی، تولید محصول

چگونه می توان افراد را به خلاقیت ترغیب نمود؟

خلاقیت و نوآوری در سازمان

خلاقیت، برنامه ریزی، تولید محصول

چگونه می توان فضای یک سازمان را خلاق کرد؟

خلاقیت و نوآوری در سازمان

خلاقیت، برنامه ریزی، تولید محصول

چگونه می توانن خلاقیت در سازمان را تمرین کرد؟

خلاقیت و نوآوری در سازمان

خلاقیت، برنامه ریزی، تولید محصول

چگونه می توان پیشنهادات بر خواسته از افکار خلاق را جذب کرد؟

خلاقیت و نوآوری در سازمان

خلاقیت، برنامه ریزی، تولید محصول

چگونه می توان نظام پیشنهادات خلاق محور طراحی کرد؟

خلاقیت و نوآوری در سازمان

خلاقیت، برنامه ریزی، تولید محصول

چگونه می توان واحد ویژه خلاقیت و نوآوری در سازمان ایجاد کرد؟

 1. آیا حل این مسأله، نیازمند دسترسی به اطلاعاتی است که فقط در سطوح بالاتر تصمیم گیری وجود دارند؟
  آیا حل این مسأله به کاهش میزان قابل توجهی از منابع مالی می انجامد؟
  آیا حل این مسأله خارج از حوزه مسولیت و اختیارات من قرار دارد؟ (ضرورت ارجاع مسأله به مافوق
 2. پس از حل مسأله پیدا شدن چه تغییراتی در وضعیت موجود مطلوب است؟
  چه ابعادی از مسأله باید توسط خود مدیر حل شوند؟
  حل چه ابعادی از مسأله توسط مدیر شایسته است؟
 3. بروز چه تغییراتی در داخل یا خارج سازمان، ممکن است در ایجاد مسأله مورد نظر نقش داشته باشند؟
  چه افرادی با مسأله درگیرترند؟
  آیا افراد درگیر با مسأله برای روشن کردن و تشخیص وضعیت آن، از بینش و توانایی کافی برخوردارند؟
  آیا عملکرد خود این افراد در ایجاد مسأله موثر بوده است؟
 4. اجرای راه حل بدیل، با توجه به اهداف و منابع سازمان، تا چه حد عملی و واقع بینانه است؟
  اجرای هر راه حل بدیل چقدر به حل مسأله کمک می کند؟
 5. آیا کار ها مطابق برنامه پیش می رود؟
  در نتیجه اجرای تصمیم چه واکنش هایی در محیط داخلی و خارجی سازمان بروز می کنند؟
  آیا کارکنان مطابق انتظارات سازمان عمل می کنند؟
  پاسخ رفتاری و واکنش کارکنان در برابر تصمیم متخذه چیست؟
 6. برای اتخاذ این تصمیم تا چه حد از فرآیند رسمی و منطقی اتخاذ تصمیم استفاده شده است؟
 7. راه صحیح برای حل مسأله چیست؟
 8. آیا اگر اقدامی انجام ندهم، با وضعیت وخیمی مواجه می شوم؟
 9. آیا اگر یک بدیل موجود در دسترس انتخاب شود، عواقب وخیمی خواهد داشت؟
 10. آیا احتمال دارد که با تلاش بیشتر، بدیل مناسبی به دست آید؟
 11. آیا زمان کافی برای تحقق و تامل در مورد مسأله وجود دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *