بسم الله الرحمن الرحیم

دسته‌ها
ضمائم

قالب شناسهٔ راهبردی

 (برنامه‌ریزی استراتژیک برای زندگی)

چشم‌انداز من برای انتهای زندگی:

من در…… سالگی هستم و دارای مشخصات زیر:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

چشم‌انداز من برای ده سال آینده:

من در……سالگی هستم و دارای مشخصات زیر:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

باورهای من نسبت به موارد زیر چنین است: (باور= نگرشی که در عمل براساس آن، تصمیم می‌گیرم)

۱. آنچه به زندگی معنی می‌دهد:

………………………………………………………………………………………….

۲. کیفیت زندگی یعنی:

………………………………………………………………………………………….

۳. جهانی که در آن زندگی می‌کنم:

………………………………………………………………………………………….

۴. «انسان» هستم یعنی:

………………………………………………………………………………………….

۵. آینده، چنین است:

………………………………………………………………………………………….

۶. متمدن بودن یعنی:

………………………………………………………………………………………….

بر اساس باورهایم، آنچه بیشترین ارزش را در زندگی من دارد عبارتست از:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

براساس ارزش مرکزی زندگی‌ام، هدف مرکزی زیر را دنبال می‌کنم:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

و در محورهای ارتباطی زندگی، براساس هدف مرکزی، اهداف زیر را دنبال می‌کنم:

هدف جسمی:

………………………………………………………………………………………………

هدف ذهنی و فکری:

………………………………………………………………………………………………

 هدف روحی روانی:

………………………………………………………………………………………………

هدف خانوادگی:

………………………………………………………………………………………………

 هدف فامیلی:

………………………………………………………………………………………………

هدف شغلی:

………………………………………………………………………………………………

هدف اجتماعی:

………………………………………………………………………………………………

هدف بشری:

………………………………………………………………………………………………

هدف محیطی:

………………………………………………………………………………………………

برای رسیدن به هدف مرکزی زندگی، راهبرد[۱] اصلی زیر را اتخاذ کرده‌ام:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

بیشترین چیزی که فکر مرا به خود مشغول کرده است:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

در تمام تصمیمات خود براساس روش زیر حرکت می‌کنم:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

به طور مستمر به دنبال اطلاعات زیر هستم:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

برای جبران نواقص و مشکلات گذشته، کارهای زیر را انجام می‌دهم:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

برای ایجاد شتاب و کیفیت، در رسیدن به «آرمان آینده‌ام»، کارهای زیر را انجام می‌دهم:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..


  1. راهبرد یا استراتژی یعنی تعیین جهت حرکت و مسیر اصلی به همراه ابزار اصلی که بیشترین تأثیر را در فعال‌سازی من برای رسیدن به مقصد دارد.[]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.