دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

How To Play Blackjack: Rules, Gameplay & More

Unbalanced counts are often began at a value that depends on the variety of decks used within the sport. If the playing cards of a post-split hand have the identical worth, most games enable the participant to split again, or “resplit”. The participant locations a further wager, and the vendor separates the new pair dealing a further card to each as before.

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

Recognizing Stage 2 Hypertension: Reasons, Symptoms, as well as Treatment

High blood pressure capsulas green caps, additionally referred to as hypertension, is a common health and wellness problem that impacts countless individuals worldwide. When left uncontrolled, it can bring about different problems, consisting of cardiovascular disease, stroke, and kidney damages. Phase 2 hypertension is a more serious type of hypertension that needs prompt clinical interest […]

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

On Line Casino Bonus Ohne Einzahlung, Freespins Casinobonus

Wer Freispiele ohne Einzahlung oder einen klassischen Casino Bonus ohne Einzahlung aktivieren möchte, muss oft einen Code eingeben. Der Spielanbieter erkennt anhand der Eingabe vom Bonus Code, dass Sie a) die Geschäftsbedingungen vollständig gelesen haben und b) wirklich von der Neukundenofferte profitieren möchten. Die Bonus Code Eingabe ist in der Praxis in jedem Fall besser als eine automatische Bonus-Gutschrift, die im Nachhinein zu Unklarheiten und Irritationen führen kann.

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

Bayer Seresto Flea And Tick Collar For – XFLEAS.com

They’re downright terrible, though fleas may be small. At the minimum, they are able to cause irritability on your own dog’s skin area. But when left unchecked, these parasites can send ailments to the canines including affect, tapeworms, and typhus. Fleas can even infest your house. As they can’t survive human being pores and skin, […]

دسته‌ها
محصولات

مقبولهٔ عمر بن حنظله و انتخابات

بسم الله الرحمن الرحیم نشست تخصصی با موضوع: کاربرد روایت مقبولهٔ عمر بن حنظله برای انتخاب اصلح در انتخابات بسم الله الرحمن الرحیم کاربرد «مقبوله عمر بن حنظله» در انتخاب اصلح در انتخابات انتخاب ها یک تصمیم گیری هستند و تصمیم گیری ها تابع برآیند نفع و ضررها هستند؛ این برآیندگیری با دست یابی به […]

دسته‌ها
مبانی

سه گلوگاه برای گسترش قلمرو اجتهاد

انتشار در: فصلنامه مبانی فقهی حقوق اسلامی، پاییز و زمستان ۱۳۹۷، سال یازدهم، شمارهٔ ۲۲، از ص۲۱۱ تا ۲۳۰ بسم الله الرحمن الرحیم سه گلوگاه برای گسترش قلمرو اجتهاد چکیده هدف مقاله تعریف، تفسیر و تبیین زیرساخت‌های «تفقه در مقیاس کلان» یا «اجتهاد نظام‌ساز و تمدن‌ساز» است. مسأله مقاله این است که قلمرو اجتهاد، عملاً […]

دسته‌ها
روش شناسی

روش کشف اسباب صدور حدیث

بسم الله الرحمن الرحیم چکیده: آمیختگی روایات صحیح و مردود، سبب شده است تا متخصصین به دنبال روش تمایز و اعتبارسنجی روایات بروند. یکی از عناصری که در تشخیص اعتبار روایات دخیل است، قرائن صدور روایت است. مساله این مقاله، چگونگی کشف اسباب صدور حدیث است. برای کشف فضای صدور حدیث، ده مرحله عرضه گردیده […]

دسته‌ها
مبانی

طرحنامهٔ کرسی نظریهٔ پارادایم شبکه ای

بسم الله الرحمن الرحیم

دسته‌ها
روش شناسی

الگوریتم اجتهاد

الگوریتم اجتهادی که در این رساله عرضه شده، تلاشی برای دقیق‌سازی و شاخص‌سازی در فرآیندهای استنباط: «مساله‌شناسی، دلیل‌یابی و قرینه‌یابی» است.

دسته‌ها
مبانی

اجتهاد سیستمی، راهبرد کلان تولید الگوی اسلامی پیشرفت در افق آینده

بسم الله الرحمن الرحیم چکیده: تحقق جامعه و دولت اسلامی در راستای تمدن نوین اسلامی مستلزم تولید ساختارها و سیستم‌های پاسخگو به تمامی نیازهای معرفتی، قانونی و فرهنگی است. از این رو اسلام با داعیهٔ تأمین کمال بشری و نیل به سعادت اخروی، باید مسیر رسیدن به این هدف را در دنیا مشخص و تدوین […]