بسم الله الرحمن الرحیم

دسته‌ها
مفاهیم کلیدی

نقشه؛ نقشه‌شناسی؛ نقشه جامع؛ نقشه راه

نقشه= ترسیم اجزاء و روابط میان آنها در سطوح و ابعاد مورد نظر، به طوری که کل موضوع، در یک نگاه مورد تحلیل (تجزیه و ترکیب) قرار گیرد و محدوده‌ها و ظرفیت‌ها مشاهده شود.

نقشه شناسی= مهارت کشف چهارچوب‌ها، محدوده‌ها، زیرساخت‌ها، اجزاء و عناصر اصلی و فرعی، نقاط مرکزی، روابط اصلی و فرعی و ظرفیت‌های گسترش و سناریوهای مختلف برای اجرای نقشه

نقشه جامع= در کمیسیون تلفیق تدوین نقشه جامع علمی کشور، هویت نقشه جامع چنین تعریف شد:

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺟﺎﻣﻊ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﭘﻮﯾﺎ از اﻫﺪاف، ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﺤﻮلی راﻫﺒﺮدی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ارزشﻫﺎ و آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﭼﺸﻢاﻧﺪاز.

نقشه راه= تعیین نقطه مقصد، تعیین نقطه شروع، تعیین جهت کلی حرکت، تعیین مراحل محتمل حرکت، تعیین موانع احتمالی، تعیین کمیت و کیفیت فواصل و حرکت‌ها و در نهایت تعیین مسیر بهینه برای حرکت

(تفصیل بحث در: «نقشه شناسی»)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *