بسم الله الرحمن الرحیم

دسته‌ها
نقشۀ راه

ابواب فقه تمدنی

موضوع بحث:

«ابواب فقه تمدنی و نظام‌های تمدنی» چیست؟ چرا؟ و چگونه؟

(مقالهٔ منتخب در: «نگاهی به دسته‌بندی باب‌های فقه»)

(اسلاید «ابواب فقه تمدنی»)

مسألهٔ بحث:

اگر بخواهیم نظرات دین را برای مقیاس کلان جهانی، به صورت مواد برنامه‌ای ارائه کنیم و «توضیح المسائل تمدنی» داشته باشیم، این توضیح المسائل به چه محورها و عناوینی باید بپردازد؟ و چه فهرستی خواهد داشت؟

فرضیهٔ بحث:

  1. فهرست «توضیح المسائل تمدنی» بر اساس نقشه یک تمدن است.
  2. دسته‌بندی ابواب «فقه تمدنی» بر اساس سیستم‌ها و فرآیندهای تمدنی است.

 (اسلاید «برخی مدل‌های موجود تقسیم‌بندی ابواب فقه»)

تبیین بحث:

فقه موجود بیشتر فقهی فردی است و به وظائف اجتماعی و حکومتی کمتر پرداخته است و همچنین ساختاری برای در برگرفتن مسائل جدید ندارد، و ‌عنوان «مسائل مستحدثه» عنوانی حقیقی که جامع انواع مسائل مختلف باشد، نیست. لذا بایستی ساختاری برای فقه ارائه گردد که: اولاٌ مسائل مستحدثه به صورت منطقی درآن قرار گیرد و ثانیاً با بینشی آینده نگرانه، مسائل محتمل آینده را در خود جای دهد و ثالثا قابلیت در برگرفتن احکام تمدنی برای ساختن جامعه طبق نظر اسلام را داشته باشد.

اگر: تمدن‌سازی= ساختارسازی و نظام‌سازی شبکه‌ای

و نظام= مجموعهٔ اجزاء مرتبط با یکدیگر برای ایجاد یک هدف

و جوهرهٔ نظام و سیستم= روابط بین اجزاء

آنگاه نظام‌سازی= تولید ارتباطات تنظیم‌شده برای ایجاد یک برآیند= فرآیند سازی

در حقیقت نظام سازی یعنی: تعیین ورودی سیستم و تعیین خروجی سیستم و تعیین مرحلهٔ پردازش (چه ارتباطاتی بین متغیرها صورت گیرد تا منجر به برایندشود)؛ درنتیجه: «فرآیندها اصلی ‏ترین مؤلفه در تمدن‏ سازی هستند»

تعریف فقه تمدنی:

فقه تمدنی= تعیین حکم فعل مکلف در مقیاس جامعه‌سازی

فقه تمدنی= تعیین حکم ساختارها و فرآیندهای جامعه‌سازی (تعیین حکم وضعی نه فقط حکم تکلیفی، یعنی شرایط صحت و فساد ساختارها و فرآیندها)

فقه تمدنی= ارتقاء تعامل «تکلیفی فردی حقوقی» با گزاره‌های دین، به تعاملِ «ارشادی جمعی فرهنگی» (ورود گزاره‌های ارشادی و مستحبات و مکروهات در حیطه الزامِ فرهنگی و توسعه دائره مکلف فردی، به جمع مکلفین و به تمام فرآیندهای زندگی مکلفین)

روش اجرا:

دسته بندیهای مختلف ابواب فقه، بر اساس الگوی نیازها انجام می‌گیرد.

هرباب فقهی= فرایند و جریانی لازم برای زندگی= پاسخ به یک نیاز

ساختارفقه تمدنی= دربردارندهٔ نظام و فرایندهای کلان و خرد ادارهٔ فرد و جامعه

فقه تمدنی= بیان کنندهٔ نظامها و فرایندهای تغذیه، مالکیت، کشاورزی (فرآیندهای تولیدی)، محیط‌زیست، خانواده و ازدواج، جامعه‌سازی، سرمایهٔ اجتماعی و…

برای تبدیل ابواب فقه موجود به ساختار فقه تمدن ساز، این مراحل بایستی طی گردد:

  1. استخراج ارکان اصلی باب فقهی (سیستم پایه= حداقل قطعی)
  2. بررسی هدف و نتیجه نهایی مطالب آن باب (با استفاده از آیات وروایات)
  3. تشخیص روند حاکم بر آن باب (مراحل و سیر محتوائی)
  4. تشخیص فرآیند باب
  5. انتخاب عنوان نظام وسیستم

توصیه: برای تحقق تمدن نوین اسلامی و تدوین الگوی پیشرفت اسلامی، پیگیری فقه تمدنی ضروری مینماید، لذا ساختار فقه نیز بایستی فراخور آن مهم، تدوین گردد. مناسب ترین ساختار برای فقه، ساختاری فرایندی برای فقه است که توانائی تولید سیستمهای تمدنی را داشته باشد واولین قدم برای این کار، تبدیل ابواب فقه به زبان سیستم و نظام است.

پیشنهاد اولیه برای معادل‌سازی ابواب فقه به زبان فرآیندها:

ردیف باب فقهی معادل فرآیندی و سیستمی
۱ الاجتهاد و التقلید سیستم مشاوره و کارشناسی
۲ الطهارهٔ سیستم بهداشتی (اعم از بهداشت بدن، روح، محیط، زنان، پس از مرگ)
۳ الصلاهٔ سیستم عبادی فردی و جمعی/ مهارت تمرکز روحی و هم‌افزایی در جهت هدف
۴ الزکاهٔ سیستم مالیاتی
۵ الخمس سیستم مددکاری اجتماعی
۶ الأنفال سیستم بهره‌وری منابع طبیعی
۷ الصوم سیستم عبادی/ مهارت مدیریت احساس
۸ الاعتکاف سیستم عبادی / مهارت خروج از روزمره‌گی و خلوت‌یابی
۹ الحج و العمرهٔ سیستم عبادی فردی و جمعی بین‌المللی / مهارت بازسازی زندگی در مسیر هدف
۱۰ الجهاد سیستم دفاعی
۱۱ الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر سیستم کنترل کیفیت اجتماعی
۱۲ البیع، المتاجر، المعاملات، المکاسب سیستم اقتصادی
۱۳ الدین، القرض سیستم مددکاری اجتماعی – تامین منابع
۱۴ الرهن سیستم اعتمادی‌سازی – ابزار انضباط در تعهدات
۱۵ المفلس سیستم مدیریت بحران اقتصادی
۱۶ الحجر سیستم کنترل و پیشگیری بحران رفتاری
۱۷ الضمان، الضمانات سیستم اعتماد‌سازی
۱۸ الحوالهٔ سیستم نقل‌وانتقال منابع
۱۹ الکفالهٔ، الکفالات سیستم مدیریت جایگزین
۲۰ الصلح سیستم مدیریت بحرآنهای اجتماعی
۲۱ الشرکهٔ سیستم تامین منابع مالی / کارآفرینی
۲۲ المضاربهٔ سیستم تامین منابع مالی / کارآفرینی تجاری
۲۳ المزارعهٔ سیستم تامین منابع مالی / کارآفرینی تولید
۲۴ المساقاهٔ سیستم تامین منابع مالی / کارآفرینی نگهداری و رشد
۲۵ الودیعهٔ سیستم اعتمادسازی
۲۶ العاریهٔ سیستم جایگزینی موقت
۲۷ الإجارهٔ سیستم بهره‌برداری موقت از منابع
۲۸ الوکالهٔ سیستم مدیریت جایگزین
۲۹ السکنی، الوقوف، الحبس، الصدقات سیستم کارسازی پایدار منابع
۳۰ الهدیهٔ، الهبهٔ، الهبات سیستم بهینه‌سازی روابط اجتماعی
۳۱ السبق و الرمایهٔ سیستم ورزشی
۳۲ الوصیهٔ، الوصایا سیستم مدیریت جایگزین
۳۳ النکاح، الزواج سیستم خانوادگی
۳۴ الطلاق سیستم مدیریت بحران خانواده
۳۵ الخلع و المبارأهٔ سیستم مدیریت بحران خانواده
۳۶ الظهار سیستم کنترل بحران خانواده
۳۷ الإیلاء سیستم کنترل بحران خانواده
۳۸ الکفارات سیستم جرائم و مجازات‌های حقوقی
۳۹ اللعان سیستم کنترل بحران خانواده
۴۰ العتق سیستم نگهداری اسراء جنگی
۴۱ التدبیر حقوق اسراء جنگی
۴۲ المکاتبهٔ، الکتابهٔ حقوق اسراء جنگی
۴۳ الاستیلاد، أمهات الأولاد حقوق اسراء جنگی
۴۴ الإقرار سیستم مدیریت بحرآنهای حقوقی
۴۵ الجعالهٔ سیستم خدمات‌رسانی
۴۶ الأیمان سیستم تضمین رفتاری
۴۷ النذر، العهد سیستم تضمین رفتاری
۴۸ الصید و الذباحهٔ، الذبائح سیستم تامین مواد غذایی / گوشتی
۴۹ الأطعمهٔ و الأشربهٔ سیستم تغذیه
۵۰ الغصب سیستم مدیریت بحران مالکیت
۵۱ الشفعهٔ سیستم مدیریت شراکت
۵۲ إحیاء الموات سیستم بهره‌وری منابع
۵۳ اللقطهٔ سیستم مدیریت بحران مالکیت / مجهول‌المالک‌ها
۵۴ الفرائض، المواریث، الإرث، المیراث سیستم مدیریت اموال خانواده / پایدارسازی منابع
۵۵ القضاء سیستم دادگستری
۵۶ الشهادات سیستم کشف جرم
۵۷ الحدود و التعزیرات سیستم جرم و مجازات
۵۸ القصاص و الجنایات سیستم جرم و مجازات کیفری
۵۹ الدیات سیستم جبران خسارت

نتایج، آثار و لوازم پذیرش فرضیه:

بر اساس ایده فوق، آموزش فقه، نیازمند مباحث و مطالعات تکمیلی است؛ نمونه‌ای پیشنهادی برای موارد تکمیلی به شرح زیر است:

 

ردیف

موضوع

اهداف یا محصول مورد انتظار

لوازم و تدارکات

۱

فلسفه فقه و حقوق

توان توصیف و تحلیل فقه از دید کلان:

بتواند راجع به فقه اسلام، در کنفرانس بین‌المللی مطالعات حقوقی، سخنرانی به همراه اسلاید و متنی که در دست شنوندگان قرار می‌گیرد، انجام دهد. (شبهات وارد شده به اعتبار و کارآیی فقه را بشناسد و بتواند پاسخ بدهد.)

نرم‌افزارهای مرتبط، کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های مرتبط

برگه فعالیت و طرح مسأله

برگزاری جلسه هم‌اندیشی متخصصین

تدوین مقاله تفصیلی به همراه چکیده

تولید اسلاید

کارشناسان مربوطه

۲

منبع‌شناسی فقه

توان توصیف و تحلیل منابع فقه

بتواند در یک سمینار دانشجویی سرچشمه‌های استنباط معارف دین را به گونه‌ای توضیح دهد که مخاطب، اعتبار و روایی استنباطات را نتیجه بگیرد. (شبهات وارد شده در مورد اعتبار این منابع را با ذکر نمونه‌های عینی پاسخ بدهد)

ایضاً

۳

ادوار فقه و فقهاء، مکاتب فقهی

توان توصیف و تحلیل تاریخ فقه و فقهاء به گونه‌ای که وپژگی‌های هر دوره و هر مکتب فقهی که اعتباربخش به استنباط است، به همراه کیفیت استفاده عملی از آن، در یک مقاله تخصصی ارائه شود.

ایضاً

۴

آیات الاحکام/ قرآن و فقه

بتواند میزان نقش‌آفرینی قرآن در استنباط و قوانین فقهی را با ذکر نمونه‌های از هر باب، برای مخاطب محسوس نماید

ایضاً

۵

قواعد فقه/ روایات مبنایی

بتواند راجع به کل فقه با ارائه یک روایت برای هر باب و تحلیل آن، طوری سخن بگوید و بنویسید که در یک مطالعه تطبیقی با ریشه‌ها و سرچشمه‌های سیستم‌های حقوقی دیگر، انسجام و برتری سیستم حقوقی اسلام، برای مخاطب ملموس شود.

ایضاً

۶

احکام تکلیف/ بلوغ، احکام دوجنسی‌ها، تبدیل جنسیت

در موضوع‌شناسی: بتواند راجع به مراحل رشد جنسی و اختلالات جنسی و وضعیت فعلی جامعه از حیث جنسیت و مشکلات کسانی که اختلالات جنسی دارند، در یک بحث و گفتگو، توصیف و تبیین مستند انجام دهد.

ایضاً

دعوت از پزشکان مرتبط با اختلالات جنسی

اسلایدها و تصاویر مربوط به اختلالات جنسی و راه درمان

دعوت از چند بیمار و چند دوجنسی برای صحبت در مورد وضعیت و مشکلاتشان

نرم‌افزارهای مرتبط، کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های مرتبط

۷

الاجتهاد و التقلید/ شیوهٔ استنباط، شیوه تشخیص اعلمیت

بتواند روند استنباط یک حکم را قدم به قدم توصیف و شبیه‌سازی کند و نمودار آن را ترسیم نماید و به شبهات در مورد استنباط پاسخ عینی بدهد.

با مقایسه روش‌های مختلف استنباط، قوت و ضعف هر روش را توصیف نماید.

بتواند با مطالعه تطبیقی استنباط مراجع، شواهد اعلمیت یک مرجع را به دست بیاورد.

شبیه‌سازی عملیات استنباط توسط یک مجتهد

نمودار جریان استنباط (فلوچارت استنباط)

نرم‌افزارهای مرتبط، کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های مرتبط

۸

کتاب الطهاره/ آلودگی‌شناسی، اخلاق محیط‌زیست، الکل، شراب، محصولات خارجی

در موضوع‌شناسی: بتواند راجع به آلودگی‌ها در زندگی بشر و محیط زندگی و راجع به عوامل بحران‌ساز در زندگی فردی و اجتماعی، در یک بحث و گفتگو، توصیف و تبیین مستند انجام دهد.

بتواند راجع به الکل و مشتقات آن و موارد مصرف آن در صنایع بهداشتی، درمانی و غذایی اطلاعات مستند ارائه کند.

اسلایدهای آموزشی

متخصص محیط‌زیست

متخصص عفونی

داروساز

متخصص صنایع غذایی

متخصص صنایع بهداشتی و آرایشی

نرم‌افزارهای مرتبط، کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های مرتبط

۹

کتاب الطهاره/ آب‌شناسی، پاک‌کننده‌ها

در موضوع‌شناسی: بتواند راجع به آب و منابع تامین آب‌شرب و سفره‌های زیرزمینی و بحرآنهای تهدید‌کنندهٔ آنها و تفاوت آب‌ها، در یک بحث و گفتگو، توصیف و تبیین مستند انجام دهد.

بتواند راجع به کارکردهای خاک و آفتاب در زمینهٔ گندزدایی اطلاعات معتبر ارائه کند.

اسلایدهای آموزشی

متخصص هیدرولوژیست (آب‌شناس)

متخصص کشاورزی

متخصص بهداشت

متخصص دارویی

نرم‌افزارهای مرتبط، کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های مرتبط

۱۰

کتاب الطهاره/ مهارت آموزش وضوء، تیمم و غسل

بتواند ترفندهای آموزش وضوء، غسل و تیمم را برای بچه‌ها و بزرگسالان، اجرا نماید.

تولید چک‌لیست کنترل عمل

اسلایدهای آموزشی

نرم‌افزارهای مرتبط، کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های مرتبط

۱۱

کتاب الطهاره/ بهداشت اموات (تغسیل، تکفین، تدفین)

مقایسهٔ فرآیند تجهیز اموات در تمدن‌ها، فرهنگ‌ها و ادیان مختلف

توانایی مدیریت تجهیز اموات عنداللزوم

ایضاً

بازدید از سالن تشریح، غسال‌خانه، و انجام عملیات تغسیل و تکفین

نرم‌افزارهای مرتبط، کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های مرتبط

قوانین و فرهنگ تجهیز میت در ملت‌ها و کشورهای مختلف

۱۲

کتاب الطهاره/ بهداشت زنان

موضوع‌شناسی: بتواند راجع به عوارض جسمی زنان، علت بروز (یسئلونک عن المحیض)، پروتکل بهداشتی آن (هم در عادت ماهانه، هم در زایمان)، شیوه تشخیص عادت‌ها و اختلال‌ها، در یک بحث و گفتگو، توصیف و تبیین مستند ارائه دهد.

بتواند پروتکل پیشنهادی اسلام برای بهداشت زنان را با موارد مشابه مقایسه و بررسی کند.

اسلایدهای آموزشی شبیه‌سازی شده

متخصص زنان و زایمان

نرم‌افزارهای مرتبط، کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های مرتبط

اصول بهداشتی و طبی در ملت‌ها و کشورهای مختلف

۱۳

کتاب الصلوه/ مهارت آموزش نماز

بتواند ترفندهای آموزش نماز (قرائت و ارکان) را برای بچه‌ها و بزرگسالان، اجرا نماید.

تولید چک‌لیست کنترل عمل

اسلایدهای آموزشی

نرم‌افزارهای مرتبط، کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های مرتبط

۱۴

کتاب الصلوه/ مدیریت توسعه نماز جمعه

بتواند راجع به تأثیرات بزرگ نماز جمعه در افراد و در اجتماع، با ذکر شواهد و مستندات، در یک بحث و گفتگو، توصیف و تبیین ارائه کند.

بتواند نماز جمعه را با عبادت‌های جمعی دیگر و با عبادت‌های ادیان دیگر مقایسه کند.

بتواند برای ارتقاء کیفیت و کمیت نماز جمعه برنامه‌ریزی کند.

اسلایدهای آموزشی

دعوت از متولیان طرح و برنامه و اجرایی نماز جمعه

نرم‌افزارهای مرتبط، کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های مرتبط

۱۵

کتاب الصلوه/ وقت و قبله‌شناسی، تعیین خط زوال و فجر

بتواند عملیات قبله‌شناسی و تعیین وقت نماز را در جایی که ابزار در اختیار ندارد انجام دهد و کار با ابزارهای مختلف در این جهت را با توضیح و تحلیل بلد باشد.

بررسی نحوهٔ عمل رسانه در استناد به اوقات شرعی

بررسی میزان احتیاط لازم در اوقات شرعی

نحوهٔ محاسبه وقت و قبله در هواپیما (بدون استفاده از رادار هواپیما و با استفاده از رادار)

بررسی طرح ایران برای نصف‌النهار مکه

کیفیت محاسبه تغییر ساعت در افق‌های مختلف

بررسی علت انتخاب مبدأ ساعت (ساعت ظهرکوک و ساعت غروب کوک)

اسلایدهای آموزشی

متخصص نجوم

ابزارهای قبله‌یابی (از ابزارهای ساده اولیه گرفته تا نرم‌افزارهای مربوطه)

جداول محاسبات تقویم و اوقات شرعی

اردوی مشاهدهٔ فجر در لیالی معمولی و لیالی مقمره

بازدید از کابین خلبان و مشاهده عملکرد رادار هواپیما در تعیین قبله

نرم‌افزارهای ساعت‌یاب و جهت‌یاب

نرم‌افزارهای مرتبط، کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های مرتبط

۱۶

کتاب الصلوه/ مهارت مدیریت مسجد

بتواند راجع به تأثیرات مسجد و نماز جماعت در افراد و در اجتماع، با ذکر شواهد و مستندات، در یک بحث و گفتگو، توصیف و تبیین ارائه کند.

بتواند نماز جماعت را با عبادت‌های جمعی دیگر و با عبادت‌های ادیان دیگر مقایسه کند.

بتواند برای ارتقاء کیفیت و کمیت مساجد و نماز‌های جماعت برنامه‌ریزی کند.

اسلایدهای آموزشی (از مساجد داخل و خارج و فعالیت‌های موجود و شبیه‌سازی مسجد مطلوب)

متولیان طرح و برنامه برای مساجد

ائمه جماعات موفق

روان‌شناسی مسجد

جامعه‌شناسی مسجد

نرم‌افزارهای مرتبط، کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های مرتبط

بررسی انواع عبادتگاه‌ها و معابد در فرهنگ‌ها و ملیت‌های مختلف

۱۷

کتاب الصلوه/ مکان مصلی/ معماری اسلامی

بتواند راجع به اصول معماری و معماری اسلامی هم در خانه‌ها و هم در شهرسازی، در یک بحث و گفتگو، توصیف و تبیین مستند ارائه دهد.

بتواند خصوصیات معماری اسلامی را با دیگر معماری‌ها مقایسه کند. بتواند الزامات طرح و برنامه برای شهرسازی را توضیح دهد.

اسلایدهای آموزشی (از معماری موجود وشبیه‌سازی معماری مطلوب)

متخصص معماری اسلامی

متخصص شهرسازی

چشم‌انداز شهر

نرم‌افزارهای مرتبط، کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های مرتبط

قوانین و فرهنگ معماری در ملت‌ها و کشورهای مختلف

۱۸

کتاب الصلوه/ بحران‌شناسی محیط (صلوه آیات)

بتواند راجع به حوادث طبیعت، در یک بحث و گفتگو، توصیف و تبیین مستند ارائه کند و آثار روانی و اجتماعی آن را تشریح نماید.

بتواند عقلانیت موجود در تشریع نماز آیات را تبیین کند.

گفتگو راجع به پدیدهٔ «سونامی» و طوفآنهای دریایی، آتشفشان، تگرگ‌های غیرمعمول، گرم‌شدن زمین

اسلایدهای آموزشی (بالخصوص از موارد کمتر مشاهده شده مانند بادهای سرخ و…)

شواهد و آمارها در تأثیرات روحی اجتماعی این حوادث در ملت‌های مختلف

متخصص نجوم (تبیین خسوف و کسوف)

متخصص هواشناس (تبیین رعدوبرق‌ها، بادها و طوفآنها)

متخصص زمین‌شناس (تبیین زلزله‌ها)

نرم‌افزارهای مرتبط، کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های مرتبط

سیستم عبادت در ملت‌ها و کشورهای مختلف

۱۹

کتاب الصوم/ رویت هلال

بتواند راجع به تقویم قمری و ضوابط و کارکردهای آن، در یک بحث و گفتگو، توصیف و تبیین مستند انجام دهد.

بتواند تقویم قمری را با تقویم شمسی و میلادی مقایسه کرده، برتری تقویم قمری را اثبات نماید.

بتواند ضوابط یک رویت هلال موجه را تشریح کند و در عمل اجرا نماید.

بتواند از لوازم و وسائل و نرم‌افزارهای رویت هلال و تعیین تقویم قمری استفاده کند.

منابع معتیر در اخذ اطلاع نسبت به رویت هلال را بشناسد و بتواند هنگام لزوم ارتباط برقرار کند. (اشخاص و سایت‌ها و مراکز)

بتواند علت اختلاف رویت‌ها را (چه در داخل و چه در خارج) با ارائه شواهد و نقشه‌ها تبیین نماید.

اسلایدهای آموزشی

متخصص نجوم

دورهٔ تخصصی رویت هلال

ابزارهای رویت

نرم‌افزارهای محاسباتی

اردوی رویت هلال

ارتباط با مرکز نجوم کشور

ارتباط با مرکز نجوم قم

ارتباط با ستاد رویت هلال دفتر مقام معظم رهبری

مشاهدهٔ فرآیند اعلام اول ماه

نرم‌افزارهای مرتبط، کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های مرتبط

۲۰

کتاب الصوم/ محاسبه فدیه، کفاره، فطریه و کلیه کفارات

بتواند مبنای محاسبه کفارات را بر اساس قیمت‌های روز توضیح دهد و خود نیز استخراج کند.

بتواند به قیمت‌ها و آمار سبدخانوار و آمار تورم دسترسی موجه پیدا کند و قیمت محاسبه شده توسط خود را با ذکر شواهد، معتبر سازد.

بتواند برای کارسازی بهتر این وجوه طرح و برنامه بدهد

اسلایدهای آموزشی

فیلم مصاحبه و رصد بازار

متخصص اقتصاد و آمار

متولی کارسازی این وجوه (هم اشخاص، هم سازمانها)

بازدید از مرکز آمار و مرکز تعیین قیمت‌ها و رصد بازار و مشاهده مکانیزم تعیین سطح قیمت‌ها و میانگین‌ها

بازدید از مراکز کارسازی خیرات و مبرات و مشاهده فرآیند مصرف آنها (بالخصوص کمیته امداد)

نرم‌افزارهای مرتبط، کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های مرتبط

تمرینات خویشتن‌داری در ملت‌ها و کشورهای مختلف

۲۱

کتاب الزکاه/ محاسبه زکات

بتواند فلسفه زکات را بر اساس معادلات اقتصادی و فرآیندهای روحی و اجتماعی توضیح دهد.

تفاوت زکات با دیگر وجوه ماخوذه از افراد مانند مالیات را تشریح کند.

ادبیات مالیات و سیستم‌های مالیاتی را بشناسد و با هم مقایسه کند.

بتواند زکات یک نفر یا یک سازمان را محاسبه کند.

اسلایدهای آموزشی

متخصص اقتصادی

متخصص مالیاتی

گفتگو با چند کشاورز در محصولات مختلف (ملموس شدن حس آنها از زکات و محاسبه و شیوه پرداخت و مشکلات آن)

نرم‌افزار محاسبه زکات

بازدید از ستاد زکات و فرآیند جمع‌آوری و کارسازی وجوه

نرم‌افزارهای مرتبط، کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های مرتبط

قوانین مالیاتی در ملت‌ها و کشورهای مختلف

۲۲

کتاب الخمس/ محاسبه خمس، بحث معادن و انفال‌شناسی

ایضاً (مانند زکات)

جایگاه انفال را در سیستم اقتصادی اسلام تبیین کند.

کاربردهای خمس برای گنج، غوص و معدن را در جامعه امروزی ملموس نماید.

اسلایدهای آموزشی

متخصص اقتصادی و مالیاتی

متخصص آثار باستانی (برای گنج و زیرخاکی‌ها)

متخصص معدن

گفتگو با صیادهای جواهرات

آمار موجود موجه در مورد میزان گنج‌ها، جواهرات زیردریایی، معادن

متخصص محیط‌زیست (بحث انفال) و آمار مربوطه و کیفیت بهره‌برداری فعلی از انفال

متخصص تاریخ (نقشه‌ها و شواهد مربوط به اراضی مفتوحه و بررسی وضعیت فعلی آنها)

نرم‌افزارهای مرتبط، کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های مرتبط

۲۳

کتاب الحج/ برنامه عملیاتی حج (چک‌لیست اعمال)

بتواند عملیات قدم به قدم حج و عمره را در یک چک‌لیست با ملاحظه احکام و اسرار و معارف تدوین نماید و اجرا کند.

بتواند راجع به تأثیرات حج و عمره در افراد و در اجتماع، با ذکر شواهد و مستندات، در یک بحث و گفتگو، توصیف و تبیین ارائه کند.

بتواند حج را با عبادت‌های جمعی دیگر و با عبادت‌های ادیان دیگر مقایسه کند.

بتواند برای ارتقاء کیفیت و کمیت حج، ادبیات برنامه‌ریزی را ارائه کند.

اسلایدهای آموزشی

شبیه‌سازی سفر حج و عمره

متولیان آموزشی و اجرایی حج

نرم‌افزارهای مرتبط با حج و عمره

مدیران و روحانیون برتر کاروآنها

تحلیل مشکلات و ناهنجاری‌ها

نرم‌افزارهای مرتبط، کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های مرتبط

عبادت‌های جمعی در ملت‌ها و کشورهای مختلف

۲۴

کتاب الجهاد/ پروتکل جنگ و دفاع، حقوق اسیران جنگی، جهانگردان، صلح‌نامه‌‌ها، جزیه و خراج‌ها، روابط بین‌الملل، پناهندگی

بتواند نظام جنگ و دفاع اسلام را با دیگر مدل‌ها در یک مطالعه تطبیقی، تحلیل کند.

بتواند پروتکل‌های بین‌المللی جنگ و دفاع را نقد کند.

بتواند کنوانسیون حقوق اسیران جنگی را نقد کند.

بتواند مشکلات و ناهنجاری‌های حاصل را جنگ را به ترتیب اولویت فهرست کرده، راه حل مناسب موجّه ارائه کند.

پروتکل حمایت از جهانگردان را تدوین کند.

حقوق روابط بین‌الملل بر اساس نگرش اسلام را تدوین کرده با موارد مشابه مقایسه کند.

قالب و الگوی صلح‌نامه میان دو کشور، تولید نماید.

فلسفه جزیه و خراج را تبیین کند و با موارد مشابه در تمدن‌ها و ملت‌های دیگر مقایسه کند.

مشکلات پناهندگان و علت پناهنده شدن و فرآیند‌های مختلف پناهندگی را تشریح نماید.

 

اسلایدهای آموزشی

نقشه‌های تاریخی

اسناد تاریخی جنگ و صلح و خراج

کارشناس نظامی

کارشناس اسناد

کارشناس روابط بین‌الملل

کارشناس جهانگردی

نرم‌افزارهای جغرافیای جهان اسلام و تاریخ

نرم‌افزار نظام دفاعی اسلام

نرم‌افزارهای مرتبط، کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های مرتبط

قوانین جنگ و دفاع در ملت‌ها و کشورهای مختلف

 

۲۵

کتاب الامربالمعروف و النهی‌عن‌‌المنکر/ برنامه اجرایی، سیستم مدیریت کلان اجتماعی

بتواند امربمعروف و نهی‌ازمنکر را در قالب «سیستم کنترل کیفیت اجتماعی» تبیین کند.

مشکلات و معضلات اجرایی امربمعروف و نهی‌ازمنکر را بشناسد و راه‌حل داشته باشد.

برنامه عملیاتی برای تحقق امربمعروف و نهی‌ازمنکر در سطوح خانوادگی، فامیلی، سازمانی و اجتماعی و بین‌المللی بدهد.

سیستم حکومت و حاکمیت بر اساس نگرش اسلام را با سیستم‌های مشابه، در یک مطالعه تطبیقی، تحلیل کند.

اسلایدهای آموزشی

کارشناس ستاد امربمعروف و نهی‌ازمنکر

گفتگو با مجریان و کسانی که در صحنه هستند.

بازدید از مراکز تخلفات و جرائم (اعم از صحنه جرم و تخلف و زندآنها و مراکز بازپروری و مشاهده عاقبت تخلفات)

مشاهده فرآیند یک تصمیم‌گیری در کلان حکومت

نرم‌افزارهای مرتبط، کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های مرتبط

قوانین حکومت و حاکمیت در ملت‌ها و کشورهای مختلف

۲۶

کتاب‌الامربالمعروف/ استخاره

بتواند افراد را به سوی مشاوره و تفکر روشمند سوق بدهد. (برنامه قدم به قدم انجام یک تفکر و مشاوره صحیح را عرضه کند.)

بتواند با روش موجّه استخاره بگیرد و نتیجهٔ معتبر و نه برداشت حدسی عرضه کند.

مشکلات و ناهنجاری‌های فضای استخاره را بشناسد و راه حل داشته باشد.

اسلایدهای آموزشی

کارشناس مشاوره

کارشناس تفکر و تصحیح روش تفکر

قواعد استخاره با تسبیح

تفسیر آیات اول صفحات قرآن

استخاره‌های عجیب در تاریخ

نرم‌افزارهای مرتبط، کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های مرتبط

عملکردهای تکمیلی تصمیم‌سازانه در فرهنگ‌ها و ملت‌های مختلف

۲۷

کتاب القضاء و الشهادات/ مهارت برگزاری جلسات حکمیت، قاضی تحکیم، استشهادخواستن، جستجوی بینه، قسم دادن، ترفندهای مجرمین، ترفندهای بازرسین، هیئت منصفه

بتواند در یک جلسه حکمیت، شواهد و قرائن لازم برای تشخیص موضوع و حکم را ردیابی کرده، مستند سازد. (شیوه اخذ اطلاعات از شاکی و متهم و ترفندهای آنان در اخفاء و انحراف اطلاعات را بشناسد.)

بتواند پیش‌نویس شکایت‌نامه محکمه‌پسند را بنویسد.

بتواند پیش‌نویس یک دفاعیه محکمه‌پسند را بنویسد.

بتواند با قاضی دادگاه در کیفیت برگزاری دادگاه گفتگو کند.

بتواند سیستم قضایی و دادرسی اسلام را با سیستم‌های دیگر مقایسه کند.

بتواند اصطلاحات سیستم قضایی را برای دیگران تشریح کند.

اسلایدهای آموزشی

کارشناس امور قضایی و دادگستری

چند قاضی و وکیل (بررسی مشکلات و معضلات)

بازدید از فرآیند دادرسی (از تنظیم شکوائیه تا صدور حکم)

بازدید از نحوه اجرای احکام در مراکز مربوطه (بازداشتگاه‌ها و..)

مرکز آموزش قضات

نرم‌افزارهای مرتبط، کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های مرتبط

قوانین دادرسی در ملت‌ها و کشورهای مختلف

۲۸

کتاب الوقف/ مهارت تدوین وقف‌نامه، بررسی پرونده های قضایی

بتواند یک وقف‌نامه بنویسید و تمام مشکلات احتمالی را در بندها و شروط آن پیش‌بینی و پیش‌گیری نماید.

بتواند برای یک «وقف‌ برتر» به واقفین متقاضی، برای تعیین اینکه «چه چیزی برای چه کسانی و برای چه مصرفی و به چه نحوه» وقف شود تا وقف برتر باشد مشاوره بدهند. (شناخت مقتضیات اجتماعی با دید آینده‌نگری، اولویت‌بندی نیازها)

اسلایدهای آموزشی، نرم‌افزارهای مرتبط، کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های مرتبط

کارشناس اوقاف

گفتگو با واقفین

کارشناس قضایی

کارشناس ثبت

بررسی تاریخ و عملکرد نهادهای مشابه وقف در کشورها و ملیت‌های دیگر

۲۹

کتاب العطیه/ مهارت جریان‌دادن به خیرات و مبرات

موارد مذکور در قسمت کفارات

تطابق سیستم‌های کمک مردمی در اسلام با سیستم‌های مشابه در جهان

موارد مذکور در قسمت کفارات

بررسی تاریخ و عملکرد بنیادهای خیریه در کشورهای مختلف

۳۰

کتاب المتاجر/ سیستم‌های پولی (بانک، بورس، ربا، موسسات اعتباری، کارت‌های اعتباری، مالیات، انواع معاملات جدید، معاملات بین‌المللی، اوراق قرضه، تورم و محاسبه اثر آن، و..)

بتواند بانک، بورس، سیستم‌های مالی و…را در یک بحث و گفتگو، به صورت مستند تبیین کند.

بتواند ادبیات رایج در فضای سیستم‌های پولی را برای دیگران تشریح کند.

بتواند نحوهٔ محاسبهٔ سود، محاسبهٔ مالیات، محاسبه تورم را تشریح کند.

سیستم‌های مالی موجود دنیا را با سیستم مالی اسلام مقایسه کند.

بتواند روش سرمایه‌گذاری و عمل در بازار بورس را توضیح دهد و عقدنامه‌های بورس را ارزیابی کند.

بتواند ادبیات اسناد معاملات بین‌الملل را با مفاهیم فقهی بازنویسی کند و نوع معامله را تشخیص دهد.

مشکلات و ناهنجاری‌های سیستم‌های مالی رایج را بشناسد و راه پیشگیری ارائه کند.

چگونگی تاسیس یک مؤسسه اعتباری یا بانک خصوصی را تشریح کند.

ترفندهای مشتریان بانک برای اخذ تسهیلات را با ذکر شواهد تبیین کند.

چگونگی تعیین ارزش پول و تعیین نرخ‌های برابری ارزها با هم را توضیح دهد.

بتواند سیاست‌های پولی را تشخیص دهد و آثار آنها را پیش‌بینی کند

اسلایدهای آموزشی، نرم‌افزارهای مرتبط، کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های مرتبط

کارشناس بانکداری

کارشناس اقتصاد خرد و کلان

کارشناس بورس

کارشناس دارایی

کارشناس اقتصاد بین‌الملل

بازدید از مراکز تولید کارت‌های اعتباری و دست‌یابی به نحوهٔ عملکرد آنها

بازدید از مرکز معاملات کلان اقتصادی و مشاهده ارقام و نحوهٔ تبادل

بازدید از فرآیند حل‌وفصل دعاوی بانکی، اعتباری و مالیاتی

بازدید از خزانه‌داری کل و مخازن انباشت پول و طلا

بازدید از چاپ‌خانه اسکناس و ضرب سکه

بازدید از نقاط مبدأ تعیین ارزش ارز و طلا و کیفیت عملکرد آنها

بازدید از وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی

قالب و نمونه اسناد معاملات داخلی و بین‌المللی در تمام حوزه‌های مالی

۳۱

کتاب الاجاره، المضاربه، المساقاه، المزارعه، الدین، الرهن، الضمان، الحواله، الکفاله، الصلح، الشرکه، الودیعه، العاریه، الوکاله، الکفاله، الشفعه، الاقرار (کلیه کتب معاملات)، سرقفلی، قولنامه، تفاهم‌نامه و تعهد‌نامه، بیمه

بتواند برای هر یک از عقود و ایقاعات، سند شرعی مطابق با قوانین رسمی تنظیم کند و در هر کدام اختلافات احتمالی را پیش‌بینی و تکمیل شروط و بندهای سند، پیش‌گیری نماید.

بتواند پرونده‌های قضایی مربوط به معاملات را بفهمد و نقاط ابهام احتمالی را تشخیص دهد.

بتواند به عنوان تمرین، پرونده‌های مختومه دادگستری را، از ابتدا بررسی و حکم صادر نماید.

بتواند برای مشکلات مردم و تصمیم‌های آنها که مربوط به امور مالی و مبادله‌ای و ایجاد تضمین است، تصمیم‌سازی کند. (مثلا انواع بیمه و چگونه از بیمه بهترین استفاده شود را بشناسد.)

اسلایدهای آموزشی، نرم‌افزارهای مرتبط، کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های مرتبط

بازدید از دادگاه‌های مربوطه

کارشناس بنگاه معاملات مسکن

وکیل متخصص در عقود مربوطه

کارشناس بیمه

کارشناس ثبت

کارشناس بانک کشاورزی و تعاونی‌های کشاورزی

آمار هر یک از عقود مذکور، آمار پرونده‌ها در مشکلات هر یک از عقود

قوانین مبادله‌ای در ملت‌ها و کشورهای مختلف

۳۲

سیستم اقتصادی اسلام

 (چرخه اقتصادی و متغیرهای مرتبط مانند:

صنایع تولیدی، سیستم توزیع، مصرف، واردات، صادرات، ‌گمرک، تعرفه‌ها، انبارداری و…)

بتواند ادبیات و اصطلاحات اقتصاد خرد و کلان را توضیح دهد.

بتواند تحلیل‌های اقتصادی را تبیین کند.

بتواند فرآیندهای یک سیستم اقتصادی را ترسیم کند.

بتواند سیستم اقتصادی اسلام را در یک بحث و گفتگو، به صورت مستند تبیین کند.

بتواند سیستم اقتصادی اسلام را با سیستم‌های بشری مقایسه کند.

اسلایدهای آموزشی، نرم‌افزارهای مرتبط، کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های مرتبط

کارشناس اقتصاد خرد و کلان و اقتصاد بین‌الملل

تحلیل‌گرهای اقتصادی

مناظره میان تحلیل‌گرهای اقتصادی

کارشناس اقتصاد اسلامی

کارشناس گمرک (بازدید از گمرک)

بازدید از انبارهای ذخیره استراتژیک

کارشناس حمل‌ونقل

کارشناس حمایت از مصرف‌کننده

کارشناس واردات و صادرات

۳۳

کتاب النکاح/ عقدخوانی و ملاحظه دقیق شرابط، بررسی پرونده های قضایی، حجاب و پوشش، کنوانسیون حقوق زنان، مشکلات مهریه، عیوب نکاح

بتواند مشاور تشکیل یک زندگی با ثبات و با محبت بر اساس نگرش اسلام باشد.

بتواند سیستم تشکیل خانواده و خانواده‌داری در اسلام را با سیستم‌های مشابه بشری مقایسه کند.

بتواند بحرآنهای خانواده در دنیا و در کشور را با ارائه مستندات فهرست کند و اولویت‌بندی نماید.

حقوق و قوانین رسمی مربوط به عقد کردن را بشناسد.

مشکلات پدیدآمده در عقدها و زندگی‌ها را بشناسد و بتواند با شواهد تبیین کند.

بتواند در مجلس تعیین مهریه و شروط، وضعیت دو طرف را هوشیارانه ارزیابی کند و ابهامات احتمالی را برطرف نماید و مشکلات آینده را پیشگیری کند و فرهنگ مهرالسنه را ایجاد نماید.

بتواند در مجلس عقد، مراسم عقدکردن را به طور صحیح شرعی و بر اساس عرف متشرعه برگزار کند. و موارد دارای انحراف از شرع را مدیریت نماید.

بتواند عقدنامهٔ شرعی، قانونی، عاطفی که راهنمای زندگی مشترک باشد بنویسد.

آداب و قواعد محضردارها را بشناسد و راهنمای زوجین برای ثبت ازدواج باشد.

بتواند پرونده‌های قضایی را بفهمد و تحلیل کند.

بتواند جریان «فمینیسم» را تحلیل و نقد کند. و اسناد بین‌المللی مربوطه را نقادی و بازسازی نماید.

بتواند قانون و فرهنگ اسلام در «پوشش و حجاب» را هم برای مردان و هم برای زنان، به عنوان یک مدل پوششی دارای عقلانیت و کارآمدی، به طور مستند تبیین نماید.

اسلایدهای آموزشی، نرم‌افزارهای مرتبط، کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های مرتبط

کارشناس محضردار

کارشناس دادگستری

قاضی و وکیل دعاوی خانواده

پرونده‌های قضایی مربوطه

مشاور حرفه‌ای خانواده

آماده‌سازی بسته مستندات و عملکرد برای نمایش و ارائه در مجلس تعیین مهریه و تعیین شروط

کارشناس تالار عروسی

کارشناس اورژانس اجتماعی

کارشناس بهزیستی و کانون اصلاح و تربیت

بازدید از زندانی‌های مربوط به خانواده

نقد و بررسی فیلم‌ها و کتاب‌های مربوط به خانواده (رمآنها، سریال‌ها و…)

مصاحبه های انجام شده با زنان بی‌حجاب و بدحجاب (در مورد علت انتخاب چنین پوششی)

مصاحبه های انجام شده با مردانی که در اثر دیدن چنین زنانی، اختلال‌های رفتاری پیدا کرده‌اند.

وضعیت و تاریخ پوشش و انواع لباس‌ها

بررسی وضعیت و سرنخ‌های تولید و طراحی لباس‌ها

قوانین ازدواج در ملت‌ها و کشورهای مختلف

۳۴

کتاب النکاح/ محاسبه و ترسیم شجره‌نامه مَحرم‌ها و نامحرم‌ها، حل‌وفصل مشکلات حضانت

بتواند نسب‌ها و شجره‌نامه‌ها را تشخیص بدهد و بنویسد و موارد محرمیت و عدم‌جواز ازدواج را (هم در نسب و هم در رضاع) مشخص کند.

بتواند قانون حضانت در اسلام را تبیین نماید و با قوانین مشابه بشری مقایسه کند

بتواند برای مشکلاتی که در اختلافات حضانت و رضاع پیش می‌آید راه‌حل بدهد.

بتواند برای ایجاد محرمیت در فامیل راه‌چاره بدهد به طوری که مشکلات بعدی حاصل نشود.

اسلایدهای آموزشی، نرم‌افزارهای مرتبط، کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های مرتبط

نسب‌نامه‌ها و شجره‌نامه‌ها

پرونده‌های حضانت

پرونده‌های رضاع

کارشناس تغذیه (تأثیر شیر در نوزاد)

قوانین حضانت و محرمیت در ملت‌ها و کشورهای مختلف

۳۵

کتاب النکاح/ تدبیر منزل، الگوی مصرف و اسراف

بتواند برای یک زندگی سالم، برنامه راهبردی، برنامه ماهانه و برنامه هفتگی بدهد.

بتواند چگونگی ارتباط بهینه گفتاری، رفتاری زوجین را برای متقاضیان تشریح کند و دستورالعمل اجرایی و تمرینی بدهد.

بتواند راهبردهای مدیریت هزینه و مدیریت زمان و انرژی را در قالب دستورالعمل‌ها تبیین کند.

بتواند برنامه راهبردی اسلام برای یک خانواده سالم را با برنامه‌های مشابه مقایسه کند.

اسلایدهای آموزشی، نرم‌افزارهای مرتبط، کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های مرتبط

کارشناس و مشاوره خانواده

پرونده‌های طلاق

شرکت در جلسات حل اختلاف

کارشناس اقتصاد خانواده

کارشناس انرژی

بازدید از مراکزی که تجمع میزان مصرف در آنها، اهمیت برنامه‌ برای مصرف را محسوس می‌کند.

برنامه‌های زندگی در فرهنگ‌های مختلف

۳۶

کتاب الطلاق/ تنظیم سند طلاق، بررسی پرونده های قضایی

بتواند بر اساس شرع و مطابق با مواد قانون، طلاق جاری کند به طوری که حقوق طرفین استیفاء شود و اختلافات احتمالی بعدی پیشگیری گردد.

بتواند مشکلات طلاق‌های جاری شده را تشخیص داده و راه‌حل بدهد.

بتواند سیستم قانونی‌ای که در اسلام برای طلاق تعیین شده است را با ذکر شواهد و مستندات، تبیین کند و با سیستم‌های مشابه بشری مقایسه نماید.

اسلایدهای آموزشی، نرم‌افزارهای مرتبط، کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های مرتبط

محضردار ازدواج طلاق

وکیل امور خانواده

قاضی شعبه خانواده

بازدید از جلسات طلاق در دادگستری

بازدید از جلسات حل‌اختلاف

پرونده‌های قضایی مربوطه

قوانین طلاق در ملت‌ها و کشورهای مختلف

۳۷

کتاب الصلح/ مهارت برقراری مصالحه

بتواند برای طرفین اختلاف، راجع به مصالحه، طوری توضیح بدهد که طرفین راغب به مصالحه شوند بدون اینکه حقی نادیده گرفته شود و تضییع شود.

راهبردهای مصالحه را بشناسد و بتواند در اختلافات اجرا نماید.

بتواند مصالحه‌نامه‌ای بنویسد که از اختلافات احتمالی آینده پیشگیری شود.

اسلایدهای آموزشی، نرم‌افزارهای مرتبط، کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های مرتبط

کارشناس حل اختلاف

بازدید از جلسات حل اختلاف

مصالحه‌نامه‌ها

کارشناس مشاوره

پرونده‌های صلح

۳۸

کتاب الوصیه/ مهارت تدوین وصیت‌نامه

بتواند راجع به اهمیت وصیت‌نامه‌نگاری طوری صحبت کند که مخاطبین اقدام به تنظیم وصیت‌نامه کنند.

بتواند وصیت‌نامه‌ای بنویسد که جمع بین حقوق تمام اطراف مرتبط با موصی شود.

بتواند وصیت‌نامه معرفتی تنظیم کند.

ترفندهای وصیت‌های جانبدارانه را بشناسد و در تنظیم وصیت‌نامه‌ها، پیشگیری‌های لازم را بنماید.

مشکلات وصیت‌نامه‌های تنظیم شده را بشناسد و بتواند راه‌حل بدهد

قالب وصیت‌نامه آماده برای متقاضیان داشته باشد. (به همراه راهنمای تکمیل وصیت‌نامه)

بتواند عقلانیت قانون وصیت در اسلام را تبیین کند و با قوانین مشابه بشری مقایسه نماید.

اسلایدهای آموزشی، نرم‌افزارهای مرتبط، کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های مرتبط

پرونده‌های مربوط به وصیت

کارشناس دادگستری

کارشناس ثبت

بررسی انواع قالب وصیت‌نامه‌های موجود

بررسی محتوای وصیت‌نامه‌های فاخر و وصیت‌نامه‌های خاص معرفتی و مالی

قوانین وصیت در ملت‌ها و کشورهای مختلف

۳۹

کتاب الصید و الذباحه/ مهارت مدیریت صید و ذبح، حقوق حیوانات، کشتارگاه‌ها

حداقل یکبار ذبح را تجربه کند. (هم در گوسفند هم در مرغ)

بتواند ناظر بر ذبح باشد و برای کسی که تا بحال ذبح نکرده است جزئیات اجرایی را (هم واجبات هم مستحبات و مکروهات) در عمل تشریح کند. (در گاو، گوسفند، شتر، شترمرغ، مرغ، کبک، کبوتر، گنجشک، مرغابی)

مشکلات احتمالی ذبح را بشناسد و بتواند از بروز آنها پیشگیری کند.

قسمت‌های حرام و غیرماکول در مذبوح (تمام انواع مذبوحات) به دقت بشناسد و بتواند برای دیگران تشریح کند.

فرآیند ذبح و آلایش در کشتارگاه‌ها را بشناسد و نقد و بررسی کند.

بتواند حقوق حیوانات در اسلام را در یک بحث و گفتگو، با مستندات، تبیین کند و با موارد مشابه بشری مقایسه نماید.

وضعیت شکار و شکارچیان را در دنیای امروز و کشور تشریح کند و گستردگی و اهمیت رسیدگی به آن را ملموس نماید و شیوه‌های مختلف شکار را توصیف کند.

مشکلات شکار را بشناسد و راه‌حل بدهد. (در حیطه مرتبط با فقه و اخلاق)

وضعیت شیلات و صید را در دنیای امروز و کشور تشریح کند و شیوه‌های مختلف صید را توضیح دهد.

مشکلات صید را بشناسد و راه‌حل بدهد.

اسلایدهای آموزشی، نرم‌افزارهای مرتبط، کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های مرتبط

دام‌پزشک و کارشناس تغذیه

گاودار

مرغ‌دار

پرورش‌دهندهٔ شترمرغ، کبک، مرغابی

بازدید از کشتارگاه و انجام ذبح

کارشناس کشتارگاه دام و طیور

کارشناس شکار

کارشناس حفاظت از محیط زیست و جنگلبانی و حفاظت از حیات وحش

بررسی فضای فعلی شکار در دنیا و کشور

کارشناس شیلات و صید

کارشناس پرورش میگو

کارشناس حیوانات دریایی

 

 

 

۴۰

کتاب الاطعمه و الاشربه/ مهارت مدیریت غذا و سلامت، طب اسلامی، سوق‌المسلمین، صنایع غذایی

شاخص‌های یک برنامه غذایی سالم و بهینه را بشناسد و بتواند برای خانواده برنامه غذایی مطلوب، با مستندات پیشنهاد کند.

سیستم صنایع غذایی و فرآیند تولید غذاها را (اعم از نوشیدنی‌ها، افزودنی‌ها، خوردنی‌ها، نگهدارنده‌ها) بشناسد و بتواند مسیر صحیح را تشخیص بدهد.

عملکرد غذا در بدن را بتواند توضیح دهد.

بتواند تأثیر غذا بر روح و روان را با ذکر مستندات تبیین کند.

خصوصیات غذاها را بشناسد و بتواند برای ناراحتی‌ها و بیماری‌ها، رژیم غذایی مورد نظر اسلام را با ذکر مستندات پزشکی پیشنهاد کند.

بازار مواد غذایی جهانی و کشوری و معادلات حاکم بر آن را بشناسد و راهبردها و راهکارهای لازم برای تهیه سبد خانوار را پیشنهاد کند.

بتواند با یک تحقیق پیمایشی، قاعده «سوق المسلمین» را بازخوانی و مستندسازی نماید.

صنعت بسته‌بندی و تأثیر آن بر مواد غذایی را بشناسد.

بتواند مارک‌های معتبر مواد غذایی را با مستندات بیان کند.

کالاهای تولید دشمنان اسلام را بشناسد و بتواند برای مردم، کالای جایگزین پیشنهاد کند.

بتواند فرهنگ تغذیه در اسلام را با موارد مشابه مقایسه کند.

معادلات کلی طب را بشناسد و بتواند توضیحات یک طبیب را درک کند و به زبان خود بازگو نماید.

طب‌های جایگزین و مکمل (مانند طب سوزنی، طب فشاری، آب درمانی، انرژی‌درمانی، سنگ‌درمانی، رنگ‌درمانی و…) را بشناسد و بتواند در مورد آنها توضیح مستند بدهد.

بتواند معادلات کلی طبب اسلامی را با طب سلولی و طب‌های جایگزین و تکمیلی مقایسه و مستند سازد.

بتواند بر اساس راهبردهای اسلام، بندهای برنامه‌ای برای برنامه‌های توسعه ارائه دهد.

اسلایدهای آموزشی، نرم‌افزارهای مرتبط، کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های مرتبط

کارشناس صنایع غذایی

متخصص تغذیه

کارشناس گیاه‌شناس

کارشناس کشاورزی

کارشناس طب سنتی

کارشناس طب چینی

کارشناس طب‌های مکمل و جایگزین

کارشناس بازار مواد غذایی (مواد غذایی طبیعی و مواد غذایی فرآوری شده)

کارشناس بسته‌بندی

صهیونیزم‌شناس

کارشناس جامعه‌شناس و آمار برای انجام تحقیق در مورد قاعده «سوق المسلمین»

بازدید از صنایع مختلف غذایی

بازدید از مراکز درمآنهای مکمل

بازدید از مراکز تحقیقاتی درمانی و تغذیه‌ای

بازدید از مراکز آموزشی درمانی و تغذیه‌ای

فرهنگ‌ها و برنامه‌های تغذیه در تمدن‌ها و ملت‌های مختلف

 

 

۴۱

کتاب اللقطه/ مدیریت اموال متروکه و مفقوده

بتواند قانون شرعی را برای اموال گمشده و متروکه، در حجم خُرد و کلان اجرایی نماید و به قسمت‌های مربوط به اموال مفقوده، مشاوره حقوقی بدهد.

سیستم‌های مختلف برای مدیریت اموال مفقوده و متروکه را بشناسد و قوانین اسلام را با آنها مورد بررسی تطبیقی قرار دهد.

مشکلات رتق‌وفتق اموال گمشده و متروکه را بشناسد و راه حل بدهد.

بتواند طرح درس آموزش فعال را در مورد نحوهٔ رفتار در هنگام یافتن اشیاء و افراد گمشده و متروکه بنویسد.

اسلایدهای آموزشی، نرم‌افزارهای مرتبط، کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های مرتبط

کارشناس حقوقی اموال متروکه

کارمند باسابقه قسمت اموال و افراد گمشده

پرونده‌‌های قضایی مربوطه

سیستم‌های مختلف مدیریت اموال مفقوده در فرهنگ‌ها و ملت‌های مختلف

۴۲

کتاب السبق و الرمایه/ ورزش، ورزش قهرمانی

در موضوع‌شناسی، رشته‌های مختلف ورزشی را بشناسد و بتواند شاخص اصلی هر کدام را به صورت توضیح مبتنی بر فیزیک و مکانیک بدن ارائه کند.

تأثیر هر یک از ورزش‌ها در روحیه فرد را با ذکر مستندات تبیین کند.

بتواند فضای هواداری و علل شکل‌گیری آن و تأثیر آن بر ورزش و اهداف آن با مستندات تبیین کند.

بتواند فلسفه شرط‌بندی و تأثیر آن در امور به طرر کلی و ورزش به طور خاص، و علت حرمت در اکثر و جواز در برخی موارد را تشریح نماید.

اسلایدهای آموزشی، نرم‌افزارهای مرتبط، کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های مرتبط

کارشناس تربیت‌بدنی

کارشناس باشگاه‌داری

تجربیات خبرنگار ورزشی

کارشناس ورزش بین‌المللی

کارشناس شرط‌بندی در مسابقات اسب‌سواری و تیراندازی و دیگر مسابقات مجاز و غیرمجاز (فضای شرط‌بندی‌ها محسوس شود)

فرهنگ مسابقات در ملل دیگر

۴۳

کتاب الارث/ مهارت محاسبه ارث، بررسی پرونده های قضایی

بتواند سهم الارث را در انواع مختلف آن محاسبه کند و کیفیت افراز سهم‌ها را تعیین نماید.

بتواند برای سهم‌بران، نحوه سهم‌‌بری را با فلسفهٔ آن یتوضیح دهد.

بتواند در مواردی که اشتباهاتی رخ داده است، اشتباه را تشخیص دهد و راه‌حل بدهد.

بتواند وصیت‌نامه‌های پیچیده را تحلیل کند و سهم‌الارث هر کس را تعیین نماید.

بتواند سیستم ارث‌بری اسلام را با سیستم‌های مشابه مقایسه کند.

اسلایدهای آموزشی، نرم‌افزارهای مرتبط، کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های مرتبط

پرونده‌های قضایی

وصیت‌نامه‌های خاص

قوانین ارث در فرهنگ و ملل دیگر

وکیل و قاضی مرتبط با چنین پرونده‌هایی

۴۴

کتاب الحدود و القصاص و الدیات/ بررسی پرونده های قضایی، جرم‌شناسی، زندان‌شناسی، مسؤولیت کیفری پزشکان

بتواند جُرم را تشخیص دهد و مجازات تعیین‌شده در شرع را توصیف کند.

بتواند چگونگی اجرای حد و تعزیر را با جزئیات تشریح نماید.

بتواند فلسفه جرم و جزا را در حقوق اسلام تبیین کند.

بتواند سیستم جرم‌وجزا در اسلام را با سیستم‌ها ی مشابه مقایسه کند.

بتواند راجع به زندان و انواع و مراتب آن و مشکلات و مسائل آن و تأثیرات آن، به طور مستند، در یک بحث‌وگفتگو شرکت کند و دستورالعمل‌های اسلام را برای زندان و زندانی تشریح نماید.

جرائم خاص را بشناسد و علل بروز آنها و نحوه برخورد و پیشگیری از آنها را توضیح دهد.

ترفندهای مجرمان برای فرار از مجازات را بشناسد.

بتواند راهبردهای رسانه‌ای برای تحقق «فلیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین» را تعریف کند و به طور کلی، نحوه عملکرد اطلاع‌رسانی در مورد مجازات‌ها را اصلاح و ارتقاء بدهد.

اسلایدهای آموزشی، نرم‌افزارهای مرتبط، کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های مرتبط

کارشناس جرم و جزا

وکیل و قاضی بخش حدود

کارشناس، مدیر و کارمند زندان

کارشناس بازجویی

کارشناس اداره آگاهی

کارشناس اداره بیمه

کارشناس تخلفات خاص (مانند تخلفات پزشکان، مدیران، نیروهای خدماتی، تخلفات ساختمانی و…)

سیستم‌های جزایی فرهنگ و ملل دیگر

بازدید از زندان

بازدید از نحوه اجرای حدود

کارشناس رسانه

گفتگو با زندانیان جرائم مذکور

گفتگو با خانواده این زندانیان

 

۴۵

مکاسب محرمه و محرمات/ موسیقی، مجسمه‌سازی، نقاشی، شطرنج و قمار، رشوه، احتکار، مفاسد اقتصادی، درآمدهای نامشروع، ربا، سحر، کتب‌ضاله، مواد مخدر

بتواند موضوع مورد نظر را با ذکر مستندات، در یک بحث و گفتگو تبیین کند و با کارشناسان هم‌صحبت شود.

بتواند فلسفه تحریم موارد مورد نظر را تشریح کند. (بتواند مضرات و ناهنجاری‌های به وجود آمده در اثر این موارد را با ذکر مستندات ارائه کند.)

بتواند جایگزین‌های سالم برای آنها را با ذکر نحوهٔ دسترسی توضیح بدهد.

بتواند الگوی هنر (از جهت روش و محتوا) بر اساس نگرش اسلام را تبیین کند.

بتواند الگوی تفریح و اوقات فراغت را بر اساس نگرش اسلام ارائه بدهد.

بتواند عقلانیت آزادی بیان مورد نظر اسلام را تبیین کند و برتری آن را بر موارد مشابه اثبات نماید.

بتواند رفتارهای ناهنجار و ناسالم را بر اساس شواهد و مستندات علمی تشریح کند.

بتواند مدل رفتارهای مطلوب و هنجار فردی و اجتماعی را ارائه دهد

بتواند راهبرد و راهکار انتقال از فضای نامطلوب به فضای سالم را به صورت عملیاتی عرضه کند.

اسلایدهای آموزشی، نرم‌افزارهای مرتبط، کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های مرتبط

روان‌شناس و روان‌کاو (تأثیر موارد مورد نظر بر روح و روان)

کارشناسی موسیقی

کارشناس مجسمه‌سازی

کارشناس نقاشی

کارشناس شطرنج

مطلع از فضای قمار و انواع قمارها و ترفندهای قماربازها

کارشناس سازمان بازرسی، مطلع از فضای ارتشاء و ترفندهای رشوه و احتکار و مفاسد اقتصادی

کارشناس وزارت بازرگانی

کارشناس بانک و پول

کارشناس سحر و طلسم و دعانویسی

کارشناس ارزیاب کتاب‌، فیلم و تاثر در هیئت ممیزی وزارت ارشاد

گفتگو با زندانیان مربوط به جرائم مذکور

۴۶

مستحدثات/ شبیه‌سازی، پیوند، تلقیح مصنوعی، فرزندخواندگی، جراحی پلاستیک، مرگ مغزی، آثار باستانی، حقوق شهروندی، گزینش‌ها، ورزش قهرمانی، اعلامیه حقوق بشر، جرم سیاسی

بتواند موضوع مورد نظر را با ذکر مستندات، در یک بحث و گفتگو تبیین کند (از موارد مشابه متمایز سازد) و با کارشناسان هم‌صحبت شود.

منابع و شخصیت‌های صاحب‌نظر در این موضوعات را معرفی کند.

 

اسلایدهای آموزشی، نرم‌افزارهای مرتبط، کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های مرتبط

پزشک قانونی

متخصص سلول‌های بنیادی

کارشناس بهزیستی و نگهداری ایتام

پزشک جراح پلاستیک

کارشناس میراث فرهنگی و آثار باستانی

کارشناس گزینش

کارشناس احزاب

گفتگو با چند خانواده فرد مرک‌مغزی شده

گفتگو با چند نفر که جراحی پلاستیک موفق و ناموفق داشتند

گفتگو با چند یتیم منتظر خانواده

گفتگو با چند خانواده فرزند قبول کرده

گفتگو با چند مخالف حکومتی روشمند

نقد دیدگاه‌های معارضین نظام

نماینده ایران در سازمان ملل و کمیته حقوق بشر

کارشناس المپیک و جام جهانی

۴۷

سیستم‌های حقوقی و قانونی در طول تاریخ بشر/ مقایسه با سیستم حقوقی اسلام

بتواند سیستم حقوقی اسلام را ترسیم کند و شیوه عملیاتی کردن آن را نیز ارائه دهد.

بتواند سیستم حقوقی اسلام را با سیستم‌های حقوقی دیگر در یک مطالعه تطبیقی تبیین نماید.

 (تولید جدول‌های تطبیقی)

کارشناس فلسفه حقوق

کارشناس حقوق

کارشناس تاریخ

نرم‌افزارهای مرتبط، کتاب‌ها، مجلات و سایت‌های مرتبط

برگه فعالیت و طرح مسأله

برگزاری جلسه هم‌اندیشی متخصصین

تدوین مقاله تفصیلی به همراه چکیده

تولید اسلاید

۴۸

فقه مقارن

تولید جدول‌های تطبیقی

بتواند برتری فقه شیعه اثنی‌عشری اصول‌فقه‌جواهری را بر فقه‌های مشابه با ذکر مستندات ارائه کند.

ایضاً

۴۹

توسعه‌شناسی/ سیستم‌ها و شبکه‌های مورد نیاز یک جامعه و تمدن مانند: سیستم مدیریت کلان، سیستم حقوقی و قوانین، سیستم اداری، سیستم شهری (معماری، حمل‌ونقل، شهرسازی)، سیستم مسکن، سیستم ارتباطات، سیستم پول و اقتصاد، سیستم کشاورزی و تولید غذا، سیستم تجارت و توزیع، سیستم بهداشت و درمان، سیستم اطلاعات و آمار، سیستم آموزش، سیستم کار و مشاغل، سیستم حفاظت از محیط‌زیست، سیستم قضاوت و دادگستری، سیستم نظارت و کنترل، سیستم امنیت و دفاع، سیستم روابط بین‌الملل، سیستم عبادی و معنوی، سیستم گروه‌های اجتماعی، سیستم رسانه، سیستم فرهنگی، سیستم خانواده، سیستم مدیریت زمان

بتواند مدل توسعه بر اساس نگرش اسلام را (هم در نگرش‌ها، هم در راهبردها و هم در مواد قانونی، و هم در راهکارهای حیاتی) ارائه دهد

بتواند ضرورت سیستم‌سازی برای حرکت به سوی تمدن اسلام را تشریح کند و سیستم‌های مورد نیاز جامعه اسلامی را فهرست نماید.

بتواند جدول تطبیقی توسعه اسلامی را با مدل‌های دیگر توسعه تهیه کند و برتری مدل توسعه اسلام را ملموس نماید.

 

کارشناس توسعه

کارشناس برنامه‌ریز مدیریت استراتژیک

کارشناس برنامه‌نویس سازمان برنامه

نماینده مجلس

طراح و ارزیاب کیفیت سیستم‌ها

جامعه‌شناس

کارشناس مدیریت فرهنگی

وزیر مربوط به هر یک از موارد

کارشناس موسسات مردم‌نهاد

استاندار

شهردار

رئیس اتحادیه‌های مختلف

کارشناس رسانه

متخصص مدیریت

کارشناس بین‌الملل

 

 

مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث:

دین‌شناسی، تمدن اسلام، توضیح المسائل تمدنی، الگوی پیشرفت و توسعه اسلام، فقه تمدنی، اجتهاد سیستمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.